Strategie

Náš přístup k udržitelnosti

Jako světový firemní občan plníme naše společenské povinností, poskytujeme inovativní produkty a služby a vytváříme ekonomické, sociální a environmentální hodnoty.

 

Cílem udržitelného řízení ve společnosti Samsung je vytvářet integrované hodnoty. Nejen že vytváříme ekonomické hodnoty díky maximalizaci zisků a hodnoty pro akcionáře, ale coby světový firemní občan také přijímáme větší odpovědnost za vytváření sociálních hodnot. Vzhledem k tomu, že poskytujeme inovativní produkty a služby v celém hodnotovém řetězci, který je založen na klíčových hodnotách, jež společnost Samsung vyznává, vytváříme hodnoty na poli ekonomiky, společnosti a životního prostředí. Sledujeme náš finanční i nefinanční dopad na společnost prostřednictvím procesů, díky kterým můžeme maximalizovat náš pozitivní dopad a současně minimalizovat jakýkoli negativní dopad.

Systém řízení udržitelnosti společnosti Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Vytváření ekonomické hodnoty

Naše snahy o zajišťování inovativních technologií a produktů nám dláždí cestu ke generování zisků a zajištění nových motivací růstu. Snažíme se začlenit inovace do naší firemní kultury a vytvářet synergie prostřednictvím využívání externích zdrojů za účelem nových inovací. Díky tomu jsme o krok blíž k vybudování ekosystému pro vývoj inovativních produktů, které uspokojí potřeby dnešního rychle se měnícího trhu.

 

Vytváření sociální hodnoty

Jako firemní občan společnost Samsung vytváří sociální hodnoty v souladu s cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDG) OSN: Především jsme zdůraznili cíle, které jsou pro naši obchodní činnost obzvlášť důležité, a analyzujeme náš negativní/pozitivní dopad při dosahování těchto cílů. Kromě toho chceme objevovat a plně prozkoumat obchodní příležitosti, které přispívají k dosažení SDG OSN.

 
 
 • Názorný obrázek cíle SDG – žádná chudoba Vymýcení chudoby na celém světě ve všech jejích podobách
 • Názorný obrázek cíle SDG – žádný hlad Ukončení hladu, lepší bezpečnost potravin, propagace udržitelného zemědělství
 • Názorný obrázek cíle SDG – dobré zdraví Zajištění zdraví a podpora dobré kvality života pro všechny osoby jakéhokoli věku
 • Názorný obrázek cíle SDG – kvalitní vzdělání Zajištění kvalitního vzdělání a propagace dlouhodobých vzdělávacích příležitostí pro všechny
 • Názorný obrázek cíle SDG – rovnost pohlaví Dosažení rovnosti pohlaví a podpora všech žen a dívek
 • Názorný obrázek cíle SDG – čistá voda a hygiena Zajištění dostupnosti vody, udržitelného hospodaření s vodou a hygieny pro všechny
 • Názorný obrázek cíle SDG – obnovitelná energie Zajištění přístupu k udržitelným zdrojům energie pro všechny
 • Názorný obrázek cíle SDG – dobrá pracovní místa a hospodářský růst Propagace udržitelného hospodářského růstu, plné zaměstnanosti a dobré práce pro všechny
 • Názorný obrázek cíle SDG – inovace a infrastruktura Budování odolné infrastruktury, propagace udržitelné industrializace
 • Názorný obrázek cíle SDG – omezení nepoměrů Omezení nepoměrů v rámci dané země a mezi jednotlivými zeměmi
 • Názorný obrázek cíle SDG – udržitelná města a komunity Zajištění začlenění, bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti měst a lidských sídel
 • Názorný obrázek cíle SDG – odpovědná spotřeba Zajištění udržitelné spotřeby a výroby
 • Názorný obrázek cíle SDG – boj s klimatickými změnami Přijetí bezprostředních opatření pro boj s klimatickými změnami a jejich dopady
 • Názorný obrázek cíle SDG – život pod vodou Ochrana a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů
 • Názorný obrázek cíle SDG – život na zemi Ochrana ekosystému a zachování biodiverzity (lesy, pouště, země atd.)
 • Názorný obrázek cíle SDG – mír a spravedlnost Ustanovení spravedlivého soudního systému pro všechny
 • Názorný obrázek cíle – partnerství v zájmu stejných cílů Posílení prostředků implementace a revitalizace globálního partnerství za účelem udržitelného rozvoje
 • Názorný obrázek cílů udržitelného rozvoje
* Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDG OSN): V září 2015 Valné shromáždění OSN přijalo cíle udržitelného rozvoje za účelem dosažení sociální udržitelnosti na celém světě. Byly ustanoveny na základě cílů MDG (Millennium Development Goals – cíle rozvoje milénia), které se zaměřovaly na méně vyvinuté země. Cíle SDG OSN určují univerzální cíle, které by měly plnit všechny země, včetně rozvinutých, a vyžadují tedy plné zapojení občanské společnosti a firem v soukromém sektoru a také vlád a odborníků při dosahování těchto cílů.

Vytváření hodnoty prostřednictvím udržitelného řízení

Ve společnosti Samsung se snažíme vytvářet sociální, environmentální a také ekonomické hodnoty prostřednictvím našeho řízení udržitelnosti, abychom mohli přispívat k lepší světové společnosti. Protože takové sociální a environmentální hodnoty lze jen obtížně vyčíslit, při stanovování a správě našich cílů řízení udržitelnosti upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Od roku 2016 jsme však přijali také metodu „Skutečná hodnota“ organizace KPMG, která kvantifikuje sociální a environmentální ukazatele, abychom si mohli vizualizovat hodnoty, které vytváříme.
Pozitivní (+) a negativní (-) čísla u příslušných ukazatelů představují celkové sociální hodnoty, které jsme vytvořili nebo snížili v loňském roce do 31. prosince 2019. Tento přístup nám umožňuje vidět dál než za pouhé finanční hodnoty generované prostřednictvím obchodní činnosti a zahrnout socioekonomické a sociální hodnoty, abychom před sebou měli celkový obraz skutečné hodnoty, kterou ve společnosti Samsung tvoříme.


Řízení udržitelného rozvoje 2019

Jednotka (bilión KRW)

 • Finanční hodnota (44,344,857)
 • Socio-economic : Hodnota investora (10,741,967), Podpora dodavatele (833,900), Rozvoj místních komunit (46,451)
 • Environmental : Emise skleníkových plynů (-715,558), Atmosférický vliv na životní prostředí (-4,118), Dopad na vodní prostředí (-745,482), Dopad odpadu na životní prostředí (-3,632)
 • True Earnings : Skutečná hodnota (54,498,385)