Dodavatelský řetězec

Odpovědné řízení dodavatelského řetězce

Chceme si být jisti, že naši dodavatelé budují silnější konkurenční výhodu prostřednictvím podpory a spolupráce, abychom mohli vytvořit silný firemní ekosystém a udržitelný dodavatelský řetězec.

 

Na základě naší filozofie spravedlnosti, otevřenosti a vzájemně výhodné spolupráce náš dodavatelský řetězec tvoří asi 2 500 dodavatelů z celého světa. Pomáháme všem našim dodavatelům dodržovat „etický kodex pro dodavatele společnosti Samsung“ a jednat v souladu s příslušnými místními nařízeními a mezinárodními standardy. Díky hodnocení našich dodavatelů můžeme rizika související s dodavatelským řetězcem řídit z hlediska aspektů udržitelnosti, jako je životní prostředí, lidská práva, finanční hodnota atd. Kromě toho dodavatele neustále vybízíme k budování vzájemné konkurenční výhody a růstu.

Strategie a pět kritérií řízení dodavatelského řetězce

 •  

  Ekonomické

  Zajišťujeme obecnou konkurenční výhodu z hlediska nákladů, dodání, kvality, technologie a lidských zdrojů, abychom mohli maximalizovat synergie, rychlost a efektivitu našich dodavatelů a vytvářet firemní ekosystém, který podporuje udržitelný růst.

 •  

  Sociální

  Požadujeme, aby byly dodržovány mezinárodní standardy a předpisy v oblastech lidských práv, pracovního prostředí, etiky a problémů souvisejících s nerostnými surovinami pocházejícími z nelegálních zdrojů, protože chceme budovat otevřený a transparentní systém odpovědnosti řízení, který zahrnuje všechny zainteresované strany v rámci celého dodavatelského řetězce.

 •  

  Environmentální

  Pracujeme výhradně s dodavateli s certifikátem Eco Partner, abychom mohli posoudit a řídit environmentální dopad, ke kterému může dojít u jejich součástí, surovin a výrobních procesů.

Infografika k vytváření hodnoty prostřednictvím udržitelného řízení
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cenová konkurenceschopnost (ekonomické).</li> <li>List 2) Včasné dodání (ekonomické).</li> <li>List 3)Konkurenceschopnost dodavatelů (ekonomické, sociální, environmentální).</li> <li>List 4) Reakce na rizika (ekonomické, sociální, environmentální).</li> <li>List 5) Kapacita lidských zdrojů (ekonomické)</li> </ul>
Tento obrázek popisuje strategii řízení dodavatelského řetězce a infografiku s dalším vysvětlením „pěti kritérií“ v dodavatelském řetězci v rámci udržitelnosti.

Činnost dodavatele

Ve společnosti Samsung se snažíme budovat strategická partnerství s těmi nejlepšími dodavateli na základě vzájemné důvěry. Proto jsme přijali spravedlivý a transparentní proces pro provoz našeho registračního systému pro nové dodavatele a provádíme každoroční hodnocení, které našim dodavatelům pomáhá posílit jejich konkurenceschopnost a minimalizovat případná rizika.
Každá společnost, která by ráda nabídla své diferencované technologické schopnosti a chce spolupracovat se společností Samsung, může kdykoli předložit své nové obchodní nabídky na našem portálu pro zadávání veřejných zakázek (www.secbuy.com). Naše mezinárodní nákupní středisko (IPC – International Procurement Center) slouží jako centrum nákupů a umožňuje nám rozpoznat výjimečné dodavatele ve strategicky důležitých oblastech po celém světě.

Klíčové hodnoticí body našeho programu pro registraci nového dodavatele

 
Životní prostředí a bezpečnost
Od dodavatelů požadujte, aby plnili kritéria uvedená ve 22 článcích týkajících se například bezpečnosti na pracovišti, protipožárního vybavení, ochrany zdraví při práci, nebezpečných látek a ekologických závodů.
Osm povinných položek: Protipožární vybavení, nebezpečí a odpady, zařízení pro likvidaci odpadu a odpadních vod atd.
 
Práce a lidská práva
Provádějte povinné audity na pracovišti z hlediska 20 článků, včetně dobrovolnické práce, dodržování pracovní doby a zákazu diskriminace.
Tři povinné položky: Zákaz dětské práce, záruka minimální mzdy a zákaz nelidského zacházení.
 
Eco-Partner
Provádějte revize environmentálních zásad týkajících se produktů, vzdělávání a školení a používání nebezpečných látek.
Obchodní činnosti vykonávejte pouze s dodavatelem s certifikací Eco-Partner.

Komplexní proces hodnocení

Obrázek Komplexní proces hodnocení (celoroční hodnocení, sebezlepšování, následné řízení) v infografice k dodavatelskému řetězci.

Programy pro spolupráci s partnery

Chceme-li žít v duchu naší obchodní filozofie, že „naše konkurenceschopnost ve společnosti Samsung Electronics vychází z konkurenceschopnosti našich dodavatelů“, musíme ještě více posunout hranice našich iniciativ na vzájemně výhodné řízení, aby zahrnovaly tuzemské i zámořské dodavatele. Poskytujeme širokou řadu programů, které podporují financování, vzdělávání a inovace, abychom si mohli být jisti, že jsou naši dodavatelé světově konkurenceschopní.

 • Tento obrázek popisuje financování programů spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje financování programů spolupráce mezi partnery.
  • 823,2 miliard KRW
  • Investice do fondu vzájemného rozvoje

  Financování

  Vytváření finančních prostředků v hodnotě 1 bilionu KRW s komerčními bankami

 • Tento obrázek popisuje rozšiřování schopností zaměstnanců v programech spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje rozšiřování schopností zaměstnanců v programech spolupráce mezi partnery.
  • 13 089 osob
  • Účastníci školení pro dodavatele

  Rozšiřování schopností zaměstnanců

  Poskytování vedení, odborných znalostí, celosvětových a dalších kurzů prostřednictvím našeho vzdělávacího střediska pouze pro dodavatele

 • Tento obrázek popisuje iniciativy na podporu inovací v programech spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje iniciativy na podporu inovací v programech spolupráce mezi partnery.
  • 479 společností
  • Dodavatelé, kterým byla poskytnuta podpora Chytrá továrna

  Iniciativy na podporu inovací

  Plánujeme pomoci téměř tisícovce dodavatelů a také malých a středních podniků bez obchodních vazeb na společnost Samsung v celé zemi, aby mohli do konce roku 2017 zlepšit svou výrobní kapacitu

[Výsledky klíčových programů spolupráce mezi partnery pro rok 2016]

* Pomáháme našim dodavatelům 1. a 2. úrovně, aby se nebáli vyjádřit své obavy prostřednictvím naší přímé telefonní linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online systému pro hlášení problémů na portálu pro spolupráci s partnery (www.secbuy.com), během porady s dodavatelem na pracovišti nebo během různých jiných setkání.

Pracovní prostředí dodavatele

Ve společnosti Samsung přebíráme plnou zodpovědnost za podporu lidských práv v celém dodavatelském řetězci, dodržujeme mezinárodní smlouvy o lidských právech, jež jsou zárukou bezpečnosti na pracovišti, a etický kodex vytvořený koalicí EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Pravidelně monitorujeme všechny naše dodavatele v souladu s normami ověřování EICC, abychom zjistili případné problémy a provedli nezbytná vylepšení. I když vybízíme naše dodavatele 1. úrovně k vytvoření bezpečného pracoviště, závazek zajištění bezpečnosti na pracovišti platí také pro dodavatele 2. úrovně prostřednictvím dodavatelů 1. úrovně. Díky tomu přispíváme k budování správného ekosystému v celém dodavatelském řetězci.

Pracovní prostředí dodavatele
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

Řízení nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů

Ve společnosti Samsung zakazujeme používání jakýchkoli nerostných surovin, které byly neetickým způsobem vytěženy v Demokratické republice Kongo nebo v kterékoli jiné z devíti přilehlých oblastí konfliktů (tantal, cín, wolfram a zlato). Proto uplatňujeme systém TCS (Trade Compliance System – systém obchodního souladu) vytvořený z pokynů k povinným prověrkám OECD v rámci našeho integrovaného nákupního systému a současně zjišťujeme, zda naši dodavatelé nepoužívají nerostné suroviny pocházející z nelegálních zdrojů, prostřednictvím šablony CMRT (Conflict Minerals Reporting Template – šablona pro hlášení nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů), která je dostupná v systému TCS. Informace týkající se nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů sdílíme v reálném čase se všemi našimi dodavateli, abychom si mohli být jisti, že nepoužívají žádné materiály, které obsahují nerostné suroviny pocházející z nelegálních zdrojů.
Kromě toho jsme se připojili k iniciativě „Conflict-Free Council“, kterou založila koalice EICC, a iniciativě GeSI (Global e-Sustainability Initiative – globální iniciativa e-udržitelnost), abychom ruku v ruce spolupracovali s dalšími kolegy z celého světa na řešení problémů nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů v dodavatelském řetězci. Díky těmto iniciativám se 100 % tavíren, se kterými obchodujeme, v roce 2016 připojilo k programu CFSP (Conflict Free Smelter Program).

Certifikace tavíren CFSP související s nerostnými surovinami pocházejícími z nelegálních zdrojů v dodavatelském řetězci

(ke konci prosince 2016)

Certifikace CFSP dokončena Certifikace CFSP probíhá Celkem
Tantal (Ta) 46 - 46
Cín (Sn) 64 11 75
Wolfram (W) 38 - 38
Zlato (Au) 88 7 95