Dodavatelský řetězec

Odpovědné řízení dodavatelského řetězce

Chceme si být jisti, že naši dodavatelé budují silnější konkurenční výhodu prostřednictvím podpory a spolupráce, abychom mohli vytvořit silný firemní ekosystém a udržitelný dodavatelský řetězec.

 

Na základě naší filozofie spravedlnosti, otevřenosti a vzájemně výhodné spolupráce náš dodavatelský řetězec tvoří asi 2 500 dodavatelů z celého světa. Pomáháme všem našim dodavatelům dodržovat „etický kodex pro dodavatele společnosti Samsung“ a jednat v souladu s příslušnými místními nařízeními a mezinárodními standardy. Díky hodnocení našich dodavatelů můžeme rizika související s dodavatelským řetězcem řídit z hlediska aspektů udržitelnosti, jako je životní prostředí, lidská práva, finanční hodnota atd. Kromě toho dodavatele neustále vybízíme k budování vzájemné konkurenční výhody a růstu.

Strategie a pět kritérií řízení dodavatelského řetězce

 •  

  Ekonomické

  Zajišťujeme obecnou konkurenční výhodu z hlediska nákladů, dodání, kvality, technologie a lidských zdrojů, abychom mohli maximalizovat synergie, rychlost a efektivitu našich dodavatelů a vytvářet firemní ekosystém, který podporuje udržitelný růst.

 •  

  Sociální

  Požadujeme, aby byly dodržovány mezinárodní standardy a předpisy v oblastech lidských práv, pracovního prostředí, etiky a problémů souvisejících s nerostnými surovinami pocházejícími z nelegálních zdrojů, protože chceme budovat otevřený a transparentní systém odpovědnosti řízení, který zahrnuje všechny zainteresované strany v rámci celého dodavatelského řetězce.

 •  

  Environmentální

  Pracujeme výhradně s dodavateli s certifikátem Eco Partner, abychom mohli posoudit a řídit environmentální dopad, ke kterému může dojít u jejich součástí, surovin a výrobních procesů.

Infografika k vytváření hodnoty prostřednictvím udržitelného řízení
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cenová konkurenceschopnost (ekonomické).</li> <li>List 2) Včasné dodání (ekonomické).</li> <li>List 3)Konkurenceschopnost dodavatelů (ekonomické, sociální, environmentální).</li> <li>List 4) Reakce na rizika (ekonomické, sociální, environmentální).</li> <li>List 5) Kapacita lidských zdrojů (ekonomické)</li> </ul>
Tento obrázek popisuje strategii řízení dodavatelského řetězce a infografiku s dalším vysvětlením „pěti kritérií“ v dodavatelském řetězci v rámci udržitelnosti.

Činnost dodavatele

Ve společnosti Samsung se snažíme budovat strategická partnerství s těmi nejlepšími dodavateli na základě vzájemné důvěry. Proto jsme přijali spravedlivý a transparentní proces pro provoz našeho registračního systému pro nové dodavatele a provádíme každoroční hodnocení, které našim dodavatelům pomáhá posílit jejich konkurenceschopnost a minimalizovat případná rizika.
Každá společnost, která by ráda nabídla své diferencované technologické schopnosti a chce spolupracovat se společností Samsung, může kdykoli předložit své nové obchodní nabídky na našem portálu pro zadávání veřejných zakázek (www.secbuy.com). Naše mezinárodní nákupní středisko (IPC – International Procurement Center) slouží jako centrum nákupů a umožňuje nám rozpoznat výjimečné dodavatele ve strategicky důležitých oblastech po celém světě.

Klíčové hodnoticí body našeho programu pro registraci nového dodavatele

 
Životní prostředí a bezpečnost
Od dodavatelů požadujte, aby plnili kritéria uvedená ve 22 článcích týkajících se například bezpečnosti na pracovišti, protipožárního vybavení, ochrany zdraví při práci, nebezpečných látek a ekologických závodů.
Osm povinných položek: Protipožární vybavení, nebezpečí a odpady, zařízení pro likvidaci odpadu a odpadních vod atd.
 
Práce a lidská práva
Provádějte povinné audity na pracovišti z hlediska 20 článků, včetně dobrovolnické práce, dodržování pracovní doby a zákazu diskriminace.
Tři povinné položky: Zákaz dětské práce, záruka minimální mzdy a zákaz nelidského zacházení.
 
Eco-Partner
Provádějte revize environmentálních zásad týkajících se produktů, vzdělávání a školení a používání nebezpečných látek.
Obchodní činnosti vykonávejte pouze s dodavatelem s certifikací Eco-Partner.

Komplexní proces hodnocení

Obrázek Komplexní proces hodnocení (celoroční hodnocení, sebezlepšování, následné řízení) v infografice k dodavatelskému řetězci.

Programy partnerské spolupráce

Chceme-li žít v duchu naší obchodní filozofie, že „naše konkurenceschopnost ve společnosti Samsung Electronics vychází z konkurenceschopnosti našich dodavatelů“, musíme ještě více posunout hranice našich iniciativ na vzájemně výhodné řízení, aby zahrnovaly tuzemské i zámořské dodavatele. Poskytujeme širokou řadu programů, které podporují financování, vzdělávání a inovace, abychom si mohli být jisti, že jsou naši dodavatelé světově konkurenceschopní.

 • Tento obrázek popisuje financování programů spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje financování programů spolupráce mezi partnery.
  • 822,8 miliardy KRW
  • Investice do fondu vzájemného rozvoje

  Financování

  Vytváření finančních prostředků v hodnotě 1 bilionu KRW s komerčními bankami

 • Tento obrázek popisuje rozšiřování schopností zaměstnanců v programech spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje rozšiřování schopností zaměstnanců v programech spolupráce mezi partnery.
  • 16 209 lidí
  • Účastníci školení pro dodavatele

  Rozšiřování schopností zaměstnanců

  Poskytování vedení, odborných znalostí, celosvětových a dalších kurzů prostřednictvím našeho vzdělávacího střediska pouze pro dodavatele

 • Tento obrázek popisuje iniciativy na podporu inovací v programech spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje iniciativy na podporu inovací v programech spolupráce mezi partnery.
  • 487 společností
  • Dodavatelé, kterým byla poskytnuta podpora Chytrá továrna

  Inovační iniciativy

  Podpora 1 000 dodavatelů a malých či středních podniků bez jakéhokoli obchodního vztahu se společností Samsung

[Výsledky našich klíčových "Win-Win" programů v roce 2017]

* Pomáháme našim dodavatelům 1. a 2. úrovně, aby se nebáli vyjádřit své obavy prostřednictvím naší přímé telefonní linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online systému pro hlášení problémů na portálu pro spolupráci s partnery (www.secbuy.com), během porady s dodavatelem na pracovišti nebo během různých jiných setkání.

Pracovní podmínky v dodavatelském řetězci

Ve společnosti Samsung děláme vše pro respektování lidských práv v celém našem dodavatelském řetězci. Vyžadujeme dodržování mezinárodních dohod o lidských právech s cílem zajistit bezpečné pracovní podmínky, dodržování kodexu chování Responsible Business Alliance (RBA) a pravidelně kontrolujeme všechny dodavatele v souladu s normami EICC, abychom identifikovali a předcházeli potenciálním problémům. Ve vytváření bezpečných pracovních podmínek podporujeme přímé dodavatele i subdodavatele tak, abychom pomohli vybudovat zdravý, bezpečný pracovní ekosystém v celém našem dodavatelském řetězci.

Pracovní prostředí dodavatele
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>Auditor certifikovaný společností RBA provádí náhodné kontroly našich dodavatelů </li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

Problematika konfliktních minerálů

Samsung Electronics zakazuje používání konfliktních nerostů, například tantalu, cínu, wolframu a zlata, které jsou neeticky těženy v krizových oblastech v deseti afrických zemích včetně Demokratické republiky Kongo. Náš dodavatelský řetězec je založen na principu etického procesu distribuce zboží. Abychom zajistili, že naši dodavatelé budou dodržovat nejvyšší standardy, provádíme důkladné vyšetření původu nerostů používaných v našich výrobcích. Za účelem udržení bezkonfliktního systému jsme založili kontrolní proces konfliktních minerálů v souladu s pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ""OECD Due Diligence Guidance"".
Navíc podporujeme naše dodavatele v navazování spolupráce s hutními společnostmi, které obdržely certifikaci RMAP (Responsible Minerals Assurance proces), a od společností v našem dodavatelském řetězci vyžadujeme, aby tuto certifikaci získaly.

Certifikace RMAP související s konfliktními minerály v dodavatelském řetězci

(ke konci prosince 2017)

Certifikace CFSP dokončena Certifikace CFSP probíhá Celkem
Tantal (Ta) 42 - 42
Cín (Sn) 69 2 71
Wolfram (W) 41 - 41
Zlato (Au) 98 3 101

Odpovědnost dodavatelů

Produkty a služby nabízené společností Samsung Electronics jsou výsledkem úsilí a snahy všech subjektů v našem dodavatelském řetězci. Spolu s našimi dodavateli zodpovídáme za splnění nejen obchodních cílů, ale i společenských závazků a udržitelného způsobu podnikání. Náš dodavatelský řetězec je založený na důvěře a upřímnosti.