Filozofie

Co jsme slíbili

Slíbili jsme jednat odpovědně jako přední globální společnost.

Key Visual obrázek filozofie vize

Společnost Samsung se zavazuje dodržovat místní zákony a nařízení a také uplatňovat přísný etický kodex pro všechny zaměstnance. Je přesvědčena o tom, že etické řízení není jen nástrojem pro reagování na rychlé změny globálního obchodního prostředí, ale také prostředkem pro budování důvěry našich zainteresovaných stran, včetně zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, obchodních partnerů a místních komunit. S cílem stát se jednou z nejetičtějších společností na světě společnost Samsung nadále školí své zaměstnance a využívá monitorovací systémy a současně uplatňuje spravedlivé a transparentní firemní řízení.

Pět obchodních principů společnosti Samsung

V rámci vyjádření závazku firemní společenské odpovědnosti coby přední světové firmy v roce 2005 představila společnost Samsung Electronics „Pět obchodních principů společnosti Samsung“. Tyto principy jsou základem pro globální etický kodex v souladu s právními a etickými normami a plněním požadavků na firemní společenskou odpovědnost.

1Dodržujeme zákony a etické normy.

 • Respektujeme důstojnost a rozmanitost lidí.

  Respektujeme základní lidská práva všech lidí. Nucená práce, mzdové zneužívání a dětské otroctví není za žádných okolností povoleno. Nikoho nediskriminujeme na základě jeho národnosti, rasy, pohlaví, náboženství atd. a se všemi akcionáři a zainteresovanými stranami jednáme jako se zákazníky nebo zaměstnanci.

 • Soutěžíme čestně a v souladu se zákony a obchodní etikou.

  Dodržujeme všechna pravidla jiných zemí a regionálních komunit, respektujeme tržní konkurenční pořadí a soutěžíme čestně. Nevytváříme nečestné zisky nezákonnými prostředky ze špatné obchodní etiky. Neposkytujeme ani nepřijímáme kompenzační dárky nebo úplatky během obchodních činností.

 • Udržujeme transparentní účetnictví prostřednictvím přesných účetních záznamů.

  Přesně zaznamenáváme a spravujeme všechny transakce, aby všichni naši akcionáři věděli, že jsou naše obchodní činnosti v souladu s mezinárodně používanými účetními standardy a také účetními předpisy jednotlivých zemí. Dle zákona jsme transparentní z hlediska firemních informací a hlavních aspektů řízení, jako jsou finanční změny ve společnosti.

 • Nezasahujeme do politiky a zachováváme si neutralitu.

  Respektujeme politická práva a politická rozhodnutí jednotlivých osob a v rámci společnosti nevykonáváme politickou činnost. Nevyužíváme finanční ani lidské zdroje společnosti ani její zařízení atd. k politickým účelům.

2Udržujeme čistou organizační kulturu.

 • Důsledně oddělujeme soukromý a veřejný život od všech obchodních činností.

  V případě konfliktu mezi společností a určitou osobou upřednostňujeme zákonné zájmy společnosti. Nepodporujeme osobní zájmy využívající majetek společnosti nebo vlastní postavení ani nejsme zapojeni do žádných nevhodných aktivit, jako je zneužívání nebo zpronevěra firemních prostředků. Nemáme co do činění s obchodovatelnými cennými papíry, tzn. že nenakupujeme ani neprodáváme akcie na základě oficiálně získaných informací.

 • Chráníme a respektujeme duševní vlastnictví společnosti a jiných lidí.

  Duševní vlastnictví ani důvěrné informace neodchází ze společnosti bez předchozího povolení nebo souhlasu. Respektujeme duševní vlastnictví druhých a neúčastníme se žádných činů, které by toto právo porušovaly, jako je neoprávněné použití, reprodukce, distribuce, změna atd.

 • Vytváříme zdravou atmosféru.

  Nedovolujeme žádné chování, které by poškozovalo zdravé vztahy mezi kolegy, jako je sexuální obtěžování, peněžní transakce nebo násilí. Nevytváříme frakce, které by mohly vyvolat nesnášenlivost uvnitř skupiny, ani neorganizujeme soukromé skupiny.

3Respektujeme zákazníky, akcionáře a zaměstnance.

 • Naší nejvyšší prioritou je spokojenost zákazníků.

  Poskytujeme produkty a služby, které splňují požadavky a očekávání zákazníků. S našimi zákazníky udržujeme upřímné a přátelské vztahy a pokorně přijímáme návrhy a stížnosti. Také respektujeme informace a ceníme si jich.

 • Usilujeme o vedení orientované na hodnotu pro akcionáře.

  Akcionářům poskytujeme dlouhodobé výhody prostřednictvím přiměřených investic a vylepšení provozní účinnosti. Vytváříme stabilní výhody prostřednictvím stabilních aktivit vedení a vylepšujeme tržní hodnotu společnosti. Dále respektujeme práva, přiměřené požadavky a návrhy akcionářů.

 • Snažíme se zlepšovat kvalitu života našich zaměstnanců.

  Poskytujeme všem zaměstnancům rovné příležitosti a jednáme s nimi čestně dle jejich schopností a výkonu. Doporučujeme průběžný osobní rozvoj zaměstnanců a podporujeme zlepšování nutné k výkonu jejich pracovních povinností. Kromě toho vytváříme pracovní prostředí, ve kterém mohou pracovat samostatně a kreativně.

4Pečujeme o životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

 • Usilujeme o ekologické řízení společnosti.

  Dodržujeme mezinárodní normy týkající se ochrany životního prostředí, související zákony a podzákonné právní předpisy a interní nařízení. Neustále se snažíme uplatňovat předpisy na ochranu životního prostředí ve všech obchodních činnostech, jako je vývoj, výroba, prodej atd. Snažíme se jít příkladem v efektivním využívání zdrojů, například recyklací.

 • Důraz klademe na bezpečnost a zdraví našich lidí.

  Dodržujeme mezinárodní normy týkající se bezpečnosti, související zákony a podzákonné právní předpisy a interní nařízení. Dodržujeme bezpečnostní předpisy, vytváříme pohodlné pracovní prostředí a snažíme se předcházet nehodám z nedbalosti.

5Jsme společensky odpovědným firemním občanem.

 • Základní povinnosti vykonáváme spolehlivě jako firemní občan.

  Snažíme se posilovat důvěru v odpovědnost společnosti a její oddanost coby člena regionální komunity. Pilně pracujeme na vytvoření bezpečného pracovního prostředí a chápeme povinnost placení daní.

 • Navazujeme vztahy s našimi obchodními partnery za účelem koexistence a společné prosperity.

  Poskytujeme všem zaměstnancům rovné příležitosti a jednáme s nimi čestně dle jejich schopností a výkonu. Doporučujeme průběžný osobní rozvoj zaměstnanců a podporujeme zlepšování nutné k výkonu jejich pracovních povinností. Kromě toho vytváříme pracovní prostředí, ve kterém mohou pracovat samostatně a kreativně.

 • Respektujeme dané společenské a kulturní charakteristiky a uplatňujeme principy kooperativního řízení (vzájemná prosperita/spolupráce).

  Respektujeme zákony, kulturu a hodnoty regionální komunity a přispíváme ke zvyšování kvality života. Dohlížíme na vývoj zdravé společnosti prostřednictvím aktivit ve veřejném zájmu, jako jsou intelektuální a umělecké vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity atd. Aktivně se účastníme sociálních služeb, jako je dobrovolnická práce, pomoc při přírodních katastrofách atd.