Klimatická akce

Klimatická akce

Jednáme nyní pro
trvale udržitelnou,
nízkouhlíkovou
budoucnost

Jednáme nyní pro trvale udržitelnou, nízkouhlíkovou budoucnost

Dva muži a dvě ženy na sobě mají neformální oblečení, sklízejí něco ze stromu a usmívají se. Dva muži a dvě ženy na sobě mají neformální oblečení, sklízejí něco ze stromu a usmívají se.

Klimatické změny, které jsou alespoň zčásti důsledkem prudkého nárůstu spotřeby fosilních paliv a globálního oteplování, které tento nárůst způsobil, jsou vážným problémem, který ovlivňuje celý svět. Společnost Samsung Electronics si uvědomuje realitu této krize a vynakládá neustálé snahy na několika frontách. Patří sem vývoj značně energeticky nenáročných produktů, instalace zařízení generujících minimum emisí skleníkových plynů a využívání nové a obnovitelné energie.

Klíčové ukazatele (KPI) klimatické změny

Akumulované snížení skleníkových plynů ve fázi používání produktu

301 milionů tun

* Akumulováno od 2009 do 2020

Akumulování snížení emisí
skleníkových plynů
ve fázi používání produktu

Graf ukazující využití obnovitelné energie ve Spojených státech amerických, Evropě a Číně; v roce 2020 se očekává konverzní poměr obnovitelné energie ve výši 100 %. Graf ukazující využití obnovitelné energie ve Spojených státech amerických, Evropě a Číně; v roce 2020 se očekává konverzní poměr obnovitelné energie ve výši 100 %.

* Jednotka: využití obnovitelné energie (%)

Využití obnovitelné energie v USA, Evropě a Číně

Opatření proti klimatickým změnám

Abychom mohli efektivně reagovat na klimatické změny, analyzujeme související rizika a faktory příležitostí a navrhujeme účinné protistrategie. To zahrnuje zvážení různých scénářů k identifikaci dopadu klimatických změn na naše podnikání v průběhu času. Rizika a příležitosti v oblasti klimatických změn ovlivňují téměř všechny aspekty našeho podnikání, od našich produktů a služeb až po výrobní procesy, dodavatelský řetězec, výzkum a vývoj a další prodejní aktivity

Náš akční plán

Snižování emisí skleníkových plynů na pracovištích

ㆍProvozovat zařízení pro výrobu polovodičů se sníženými emisemi plynu F
ㆍSpráva projektů energetických úspor a zlepšení energetické účinnosti

Rozšíření řízení spotřeby energie na pracovištích

ㆍZřízení systémů pro hospodaření s energií na všech pracovištích a zachování certifikací

Snížení skleníkových plynů při používání produktu

ㆍVyvíjíme a uvádíme na trh produkty, které jsou energeticky nenáročné

Vypořádání se
s dalšími emisemi skleníkových plynů

ㆍI v rámci dodání našich produktů, pracovních cest atd. jednáme s ohledem na snižování emisí skleníkových plynů

Podpora dodavatelů

ㆍMonitorujeme emise skleníkových plynů u našich dodavatelů
ㆍPodpora a pomoc dodavatelům, aby se připojili k dodavatelskému řetězci CDP

Náš proces hodnocení a reakce

 • 01

  Identifikování jevů a
  problémů spojených
  se změnou klimatu

 • 02

  Analyzování dopadů,
  rizik a faktorů
  příležitostí

  Kritéria analýzy rizik a příležitostí


  Zájem zúčastněných stran / Trend odvětví / Dopad na podnikání / Interní schopnost / Pravděpodobnost výskytu

 • 03

  Stanovení strategií
  reakce

 • 04

  Realizace a monitorování
  projektů

 • 05

  Analyzování výsledků
  a kontrola cíle

Rizikové faktory klimatické změny a faktory příležitostí

Problémy
s předpisy
Rizika Náš přístup Příležitosti
Uhlíková daň Vyvíjení chladiv s nízkým potenciálem globálního oteplování Řízení pracoviště CDM 1) Program Zabezpečení uhlíkového kreditu Obchodování s emisemi skleníkových plynů Zavádění systému snižování emisí reduction a obchodování an emission s emisemi
Využití obnovitelné energie Zapojení smluv o nákupu energie z obnovitelných purchase zdrojů, zaregistrování se pro zelené ceny, nakupování REC Rozšíření využívání renewable obnovitelné energie a snížení emisí skleníkových plynů
Předpisy o energetické účinnosti produktu Vyvíjení energeticky nenáročných produktů Získávání certifikátů udržitelných energií a energetických štítků
Fyzické
problémy
Rizika Náš přístup Příležitosti
Cyklón a povodeň Rozšíření investic do zařízení pro prevenci a obnovu škod způsobených přírodními katastrofami Příspěvek místním komunitám k přijetí klimatických změn a podpora technologií proti klimatickým změnám
Žlutý prach Stanovení scénářů prevence a obnovy škod a investování do zařízení HVAC Vytváření nové obchodní příležitosti pro domácí spotřebiče, jako jsou čističe vzduchu a sušičky
Ostatní
Rizika Náš přístup Příležitosti
Reputace společnosti Posílení vnitřní internal aktivity udržitelnosti a posílení vnější komunikace Zlepšení image značky
Změna chování consumer spotřebitele Dotazování se na spotřebitelské trendy a rozšiřováníudržitelného vývoje produktů Proaktivní reakce na poptávku spotřebitelů po produktech šetrných k životnímu prostředí

1) Mechanismus čistého rozvoje

Snižování emisí skleníkových plynů na všech úrovních

Řešení problémů vyžaduje přesné informace. Abychom mohli přesně měřit a řídit naše emise skleníkových plynů, rozdělili jsme je do tří oblastí, které jsou definovány protokolem o skleníkových plynech na základě jejich blízkosti k podnikání a provozu. Vyhledání přesného bodu emisí na každé úrovni je základem pro optimální správu skleníkových plynů. Oblast působnosti 1 se týká skleníkových plynů emitovaných při výrobě produktů na pracovištích společnosti Samsung Electronics, zatímco oblast působnosti 2 – nepřímé emise je spojena s nákupem energie na pracovišti za účelem výroby elektřiny a páry. Oblast působnosti 3 pokrývá emise mimo pracoviště, například emise z logistických činností, služebních cest, našeho dodavatelského řetězce a používání našich výrobků. Tuto analýzu používáme k systematickému řízení všech emisí, ať už přímých, nebo nepřímých, z našich pracovišť, používání produktů a našich dodavatelů.

Oblast působnosti 1

Přímé emise skleníkových plynů

Oblast působnosti 2

Nepřímé
emise z
elektřiny,
páry, atd.

Oblast působnosti 3

Všechny ostatní nepřímé emise pocházející z logistiky, od dodavatelů, používání výrobků atd.

Používáme pokročilé technologie ke zlepšování energetické úspornosti

Díky svým pokročilým technologiím produktů se společnost Samsung Electronics vyvíjí, protože usilujeme o ekologičtější a pohodlnější způsob života. K dosažení tohoto cíle společnost Samsung dvakrát ročně pořádá celofiremní setkání ekologických poradců. Během těchto setkání společnost Samsung sdílí informace o environmentálních požadavcích a vývoji inovativních technologií mezi odborníky na životní prostředí v obchodních divizích a zkoumá technologie šetřící energii za účelem vývoje produktů s vysokou energetickou účinností. V roce 2019 jsme snížili roční spotřebu energie o 42 % ve srovnání s rokem 2008 zavedením vysoce účinných kompresorů pro chladničky a vysoce účinných výměníků tepla pro klimatizační zařízení.

Vlevo je klimatizace Samsung se symbolem ukazatele energetické účinnosti nad ním. Napravo moderní kancelářské prostory s psacím stolem, židlí a rostlinami. Vlevo je klimatizace Samsung se symbolem ukazatele energetické účinnosti nad ním. Napravo moderní kancelářské prostory s psacím stolem, židlí a rostlinami.

Příklad aplikace IoT
na globálním pracovišti

Společnost Samsung Electronics sleduje energetickou účinnost nejen prostřednictvím našich produktů, ale také prostřednictvím našich zařízení používaných na všech pracovištích. Zavedli jsme monitorovací systém a aktivní kontrolní prostředí založené na IoT v systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) ve výcvikovém středisku Yeongdeok v Koreji a na pracovišti ve městě Ho Či Min ve Vietnamu. Využitím technologie IoT jsme také vyvinuli algoritmus úspory energie, který ovlivňuje venkovní klimatické podmínky, zatížení HVAC a kapacitu zařízení, což umožňuje optimální provozní řízení zařízení infrastruktury. Díky tomu byla společnost Samsung Electronics v městě Ho Či Min schopna snížit spotřebu energie o 12,4 %. Aplikace této technologie je naplánována na naše pracoviště v Koreji, Spojených státech a jihovýchodní Asii.

Velké pracoviště Samsung s několika úhledně uspořádanými bílými budovami proti modré obloze s drobnými mraky. Velké pracoviště Samsung s několika úhledně uspořádanými bílými budovami proti modré obloze s drobnými mraky.

Ve společnosti Samsung Electronics stále více využíváme obnovitelnou energii

Panoramatický pohled na pracoviště Samsung proti modré obloze, ukazující pouze horní části budov. Panoramatický pohled na pracoviště Samsung proti modré obloze, ukazující pouze horní části budov.

Podpora našich dodavatelů při využívání obnovitelné energie

Společnost Samsung Electronics se v roce 2019 připojila k dodavatelskému řetězci CDP, aby podpořila využívání obnovitelné energie dodavatele. Od té doby přispíváme ke zdravějšímu životnímu prostředí tím, že poskytujeme poradenství 200 nejlepším dodavatelům (na základě výše nákupu), abychom stanovili cíle v oblasti využívání obnovitelné energie. Provedli jsme školení o vyplnění dotazníku klimatických změn CDP a prošetřovali jsme emise skleníkových plynů a využívání obnovitelné energie pro dodavatele, kteří generují 80 % jejich prodeje ze společnosti Samsung Electronics. Mnoho dodavatelů předložilo odpověď na dotazník a dodavatelům, kteří dobrovolně stanovili cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, byly poskytnuty pobídky. Společnost Samsung Electronics bude i nadále poskytovat podporu a úzce spolupracovat s dodavateli, aby se mohli zajímat o nízkouhlíkovou ekonomiku a spojit své úsilí.

Uskutečňujeme projekty, které pomáhají bojovat s globální změnou klimatu

Skupina dětí afrického etnického původu je shromážděná kolem muže, který ukazuje vědecký postup s plynovým hořákem. Skupina dětí afrického etnického původu je shromážděná kolem muže, který ukazuje vědecký postup s plynovým hořákem.