Práce a lidská práva

Práce a lidská práva

Usilujeme o dodržování
nejvyšších etických
standardů

Usilujeme o dodržování nejvyšších etických standardů

Dvě ženy a jeden muž sedí na křeslech ve světlém kancelářském prostoru a usmívají se. Ženy si podávají ruce. Dvě ženy a jeden muž sedí na křeslech ve světlém kancelářském prostoru a usmívají se. Ženy si podávají ruce.

Respektujeme svobodu a základní práva, na která mají všichni lidé nárok

Zajišťujeme rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance a uchazeče a netolerujeme jakoukoliv diskriminaci. Rovněž respektujeme svobodu spolčování všech našich zaměstnanců. Dále začleňujeme a zahrnujeme do našeho podnikání respekt ke všem lidským právům, abychom ochránili a podpořili práva našich zaměstnanců a lidí v našem dodavatelském řetězci.

Náš rámec pro práci
a lidská práva

Důraznou podporou Podpůrných principů obchodování a lidských práv UN (UNGP) jsme ustanovili a začlenili náš vlastní rámec pro ochranu lidských práv, abychom zjistili, zabránili, zmírnili a objasnili jakékoliv negativní dopady lidských práv v rámci našich obchodních činností.

Rovněž se snažíme zajistit, aby naši dodavatelé první úrovně přijali ve svých provozech stejnou úroveň dohledu nad riziky dodržování lidských práv, jako je ta naše. Dále jim stanovujeme povinnost mít své dodavatele nebo subdodavatele dodávající pro společnost Samsung, kteří použijí stejnou úroveň zásad pracovního prostředí, jako jsou naše.

Schéma šesti práv a principů, zobrazené v kruhu šestihranných tvarů: Zásady, náležitá kontrola, přístup k nápravě, transparentnost a podávání zpráv, zapojení zúčastněných stran a řízení. Schéma šesti práv a principů, zobrazené v kruhu šestihranných tvarů: Zásady, náležitá kontrola, přístup k nápravě, transparentnost a podávání zpráv, zapojení zúčastněných stran a řízení.

Řídící výbor

Náš výbor pro globální otázky práce (GLI – Global Labor Issues) se zabývá dopadem a riziky na práci a lidská práva. Výbor GLI, který je svoláván dvakrát týdně, aby projednal problematiku týkající se práce a lidských práv, se skládá z výkonných pracovníků a zaměstnanců z výrobních profesí ze šesti funkcí (tým lidských zdrojů, právní oddělení, centrum partnerské spolupráce, centrum trvale udržitelné společnosti, globální centrum EHS, tým vztahů s investory). Jakékoliv důležité záležitosti jsou více prodiskutovány v radě pro udržitelnost, která se skládá z klíčových výkonných pracovníků, a následně jsou zprostředkovány vrcholovému managementu.

Ilustrativní obraz rámce ve tvaru pyramidy. Shora dolů jsou umístěny představenstvo, řídící výbor, rada pro udržitelnost, výbor pro globální otázky práce (GLI). Ilustrativní obraz rámce ve tvaru pyramidy. Shora dolů jsou umístěny představenstvo, řídící výbor, rada pro udržitelnost, výbor pro globální otázky práce (GLI).

Zásady

Ustanovili jsme velké množství zásad o práci a lidských právech na základě následujících: Všeobecná deklarace lidských práv, Prováděcí principy obchodování a lidských práv (UNGP); Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Pokyny pro nadnárodní společnosti; Konvence Spojených národů o právech dětí (UNCRC); Mezinárodní organizace práce (ILO), Deklarace základních principů a práv při práci. Řídíme se Etickým kodexem odpovědné obchodní aliance (RBA – Responsible Business Alliance) a dodržujeme zákony a nařízení zemí, kde podnikáme.

Detailní pohled na ruce člověka píšící na notebooku s obrázkem dokumentu s kontrolním seznamem promítaným před obrazovkou počítače. Detailní pohled na ruce člověka píšící na notebooku s obrázkem dokumentu s kontrolním seznamem promítaným před obrazovkou počítače.

Globální etický kodex a pokyny

Všichni zaměstnanci musí dodržovat „Globální etický kodex“ a „Pokyny k obchodnímu chování“, které jsou součástí našeho úsilí o odpovědnější chování při našich obchodních aktivitách.

Zásady pracovního poměru

Vyvíjíme a zavádíme zásady, které se věnují ochraně zranitelných skupin.

 • Zásady zakazující práci dětí
  379 KB
 • Zásady zaměstnávání migrantů
  658 KB
 • Zásady regulující práci studentů v Číně
  185 KB
 • Pokyny pro učební poměr v Indii
  179 KB
 • Pokyny pro prevenci obtěžování
  168 KB

Našim zaměstnancům jsme poskytli programy školení sestavené na míru každému pracovišti s cílem zajistit soulad se zásadami o lidských právech a zvyšování povědomí o respektování lidských práv. Ve spolupráci s agenturami Spojených národů, stejně jako organizacemi, které se specializují na vzdělávání v oblasti obchodu a lidských práv, usilujeme o zvýšení schopnosti nakládat s tématy týkajícími se práce a lidských práv tím, že nabídneme školení, které je uzpůsobeno pracovním pozicím. Ve spolupráci s BSR jsme vytvořili materiály školení odpovídající pracovní odpovědnosti všech zaměstnanců a následně jsme spustili komplexní program školení o práci a lidských právech pro rok 2020. Budeme i nadále zajišťovat na míru sestavená školení na příslušná témata.

Náležitá péče

Provozujeme systém s interními i externími protokoly, abychom identifikovali a sledovali rizika spojená s lidskými právy na našich pracovištích a napříč naším dodavatelským řetězcem.

Muž s neonovou bezpečnostní vestou a žena ve formálním oblečení stojí vedle regálů ve velkém skladu a ukazují na seznam v deskách. Muž s neonovou bezpečnostní vestou a žena ve formálním oblečení stojí vedle regálů ve velkém skladu a ukazují na seznam v deskách.

Naše pracoviště

Ceníme si úrovně dodržování práv v oblasti práce a lidských práv a sledujeme aktivity vedoucí ke zlepšení pomocí tří různých protokolů; audity RBA na pracovišti, hodnocení interních rizik Samsung Electronics, hodnocení dopadu na lidská práva (HRIA).

Detailní pohled na ruce člověka v rukavicích, který umisťuje chytré telefony Galaxy S21 do černých krabic na zeleném pracovním povrchu. Detailní pohled na ruce člověka v rukavicích, který umisťuje chytré telefony Galaxy S21 do černých krabic na zeleném pracovním povrchu.

Audity na pracovišti týkající se odpovědné obchodní aliance

Jako člen Odpovědné obchodní aliance (RBA) dodržujeme etický kodex RBA při řízení našich pracovišť. Na základě výsledků SAQ RBA (dotazník sebehodnocení) provedeného našimi pracovišti každoročně vybíráme šest nebo sedm z nich a používáme protokol auditu RBA provedeného na pracovišti, abychom identifikovali rizika pracovního prostředí na těchto pracovištích. V souladu s protokolem provádí společnost z řad třetích stran schválená RBA audity zaměřené na práci, ochranu zdraví a bezpečnosti, prostředí, etiku a systémy řízení. Pokud najdou nesrovnalosti, pracoviště musí předložit a zavést plán nápravných opatření.

Proces hodnocení interních rizik společnosti Samsung Electronics

 • 01. Vyberte cíl hodnocení

  Vyberte šest až sedm pracovišť každý rok, u kterých je vyžadováno, aby zvýšili své možnosti a provedli celková zlepšení na základě výsledků hodnocení systému monitorování.

  Náš systém monitorování pracovišť

  Pomáhá podporovat standardy práce a lidských práv a management zajištění shody s předpisy jakožto monitorovací systém hodnotící naše pracovní prostředí, kulturu na pracovišti, zastupitelské orgány a řízení dodavatelů atd.

 • 02. Sestavení týmu auditu

  Zorganizování odborné skupiny složené ze zaměstnanců, kteří jsou kvalifikovaní, včetně certifikovaných auditorů RBA.

 • 03. Sebehodnocení

  Sebehodnocení pracoviště založené na kontrolním seznamu inspekce

 • 04. Audit na pracovišti

  Vést audit na pracovišti založený na standardech společnosti Samsung Electronics

 • 05. Následné řízení

  Sdílet výsledky inspekční zprávy s týmem managementu příslušného pracoviště

  Ustanovit plány a opatření budoucího zlepšení, aby se zabránilo opětovnému výskytu v průběhu jednoho týdne od dokončení inspekce

  Zavést úkoly vedoucí ke zlepšení vytvořením úkolů, které se skládají z odborníků z oddělení lidských zdrojů a bezpečnosti životního prostředí

  Sledovat měsíčně postup provedení úkolů zlepšení prostřednictvím systému monitorování pracoviště

Hodnocení dopadu na lidská práva (HIRA)

Provádíme hodnocení dopadu na lidská práva s cílem identifikovat skutečná a potenciální rizika a nepříznivý dopad na lidská práva, které jsme způsobili, se kterými jsme spojeni nebo ke kterým jsme přispěli. Naše první hodnocení dopadu na lidská práva bylo provedeno ve Vietnamu v roce 2018. V té době, abychom si zachovali objektivní pohled na postup, jsme spolupracovali s BSR (Business for Social Responsibility), neziskovou organizací specializující se na obchod a lidská práva.

Snažíme se reagovat na situace identifikované v náležité péči opravnými kroky, zmírněním vlivu a opravnými opatřeními, včetně rozvoje a korekce zásad, zajištění programů budování kapacit a zlepšení pracovních postupů napříč našimi provozy.

Dodavatelský řetězec

Propojujeme náš Etický kodex dodavatelů s etickým kodexem RBA a sdílíme novinky s našimi dodavateli. Rovněž poskytujeme podporu a pomáháme jim dodržovat etický kodex a zavést systém zajištění souladu s předpisy v jejich provozech. V souladu se standardy ověření RBA pravidelně monitorujeme všechny naše dodavatele, abychom se ujistili, že zjišťují problémy a zlepšují, co je potřeba. Naši dodavatelé první úrovně musí také vyzvat své dodavatele nebo subdodavatele dodávající společnosti Samsung, aby zajišťovali bezpečné pracovní prostředí.

Detailní pohled na muže, který má ochrannou přilbu, ochranné brýle a silné rukavice. Je venku a drží si před obličejem směrem na kameru malý kousek surového kovu. Detailní pohled na muže, který má ochrannou přilbu, ochranné brýle a silné rukavice. Je venku a drží si před obličejem směrem na kameru malý kousek surového kovu.

Přístup k nápravě

Náš postup řešení stížností je založen na „Kritériích efektivity nekritických mechanismů řešení stížností, které jsou ustanoveny v 31. větě Průvodních pokynů k obchodování a lidským právům Spojených národů. Kdokoliv může přijít s formální stížností a nesmí čelit diskriminaci nebo odvetě za předložení stížnosti. Usilujeme o to, abychom zajistili, že je postup transparentní, a práva těch, kterých se to týká, jsou respektována ve všech krocích postupu. Rovněž garantujeme anonymitu komukoliv, kdo předloží stížnost.

Detailní pohled na ruce 3 až 4 lidí, které jsou sepjaté a dlaněmi naskládané na sebe ve skupinovém gestu vzájemné péče. Detailní pohled na ruce 3 až 4 lidí, které jsou sepjaté a dlaněmi naskládané na sebe ve skupinovém gestu vzájemné péče.

Kanály pro ohlášení stížností

Provozujeme různé kanály předkládání stížností a bereme v úvahu charakteristiky celého pracoviště a místní situace.

01. Online

Intranet společnosti

02. Offline

Krabice na návrhy umístěné v oblasti, kde není CCTV

03. Horká linka

Telefonát nebo e-mail

04. Výbor

Odbory, výbor zaměstnanců

05. Mobilní aplikace

Aplikace intranetu společnosti

06. SNS

Komunikační kanál společnosti

※ Kanály pro externí zainteresované společnosti : https://sec-audit.com | e-mailový účet: civilsociety@samsung.com

※ Kanály pro externí zainteresované společnosti :
    https://sec-audit.com
    e-mailový účet: civilsociety@samsung.com

Proces řešení stížností

 • 01

  Zpráva se
  stížností

  Oznámení o přijetí do 24 hodin

  Zaměstnanci a externí zainteresované strany ohlásí všechny stížnosti, které souvisí se společností

  Je ustanoven manažer pro řešení případu

 • 02

  Potvrzení
  a hodnocení
  stížnosti

  Do 5 dnů od přijetí

  Potvrdit detaily a fakta ohlášené stížnosti

  Naslouchat stěžovateli ohledně požadovaných opatření

  Hodnotit nápravná opatření podle potvrzených detailů

 • 03

  Oznámení
  výsledků

  Do 7 dnů od přijetí

  Poskytnout výsledky hodnocení a shromáždit zpětnou vazbu od stěžovatele

 • 04

  Vyřešení
  stížnosti

  Odlišnosti jednotlivých případů

  Stížnost je řešena prostřednictvím opatření, jako je školení, disciplinární krok vedený vůči obviněnému, zajištění užitečných informací nebo podpora a zlepšení infrastruktury a souvisejících zásad a postupů

※ Jestliže nejsou jednotlivé kroky vyřešeny v časových rámcích z rozumného důvodu, stěžovatel bude upozorněn o specifickém důvodu

Transparentnost a podávání zpráv

Detailně popisujeme ve zprávách, jak respektujeme práci a lidská práva napříč našimi obchodními aktivitami ve Zprávě o udržitelnosti založené mimo jiné na standardu GRI.

V souladu se zákonem o moderním otroctví Spojeného království vydáváme naše výroční prohlášení registru o moderním otroctví.
Jsme jednou z vybraných společností podle dvou nejvýznamnějších průmyslových měřítek; firemní měřítko lidských práv (CHRB – Corporate Human Rights Benchmark a Znát svůj řetězec (KTC). CHRB se zaměřuje na porovnání a hodnocení společností s ohledem na lidi a práci lidí a KTC blíže posuzuje problematiku nucených prací.

Obrázek notebooku a šálku kávy z ptačí perspektivy a vázané tištěné kopie prohlášení Samsung Electronics Modern Slavery Act, která se nachází na stole. Obrázek notebooku a šálku kávy z ptačí perspektivy a vázané tištěné kopie prohlášení Samsung Electronics Modern Slavery Act, která se nachází na stole.

Zapojení zainteresovaných stran

Stále se propojujeme s celosvětovými zainteresovanými stranami, abychom posílili kulturu respektu vůči lidským právům, a to nejen v našem obchodování, ale také v našem průmyslovém odvětví. Při vytváření zásad a školicích programů spolupracujeme s organizacemi nebo agenturami, které se specializují na problematiku lidských práv, a účastníme se různých mnohostranných iniciativ.

Od roku 2018 jsme každoročně hostovali fóra mnoha zainteresovaných stran ve Vietnamu. V roce 2020 jsme pořádali 3. fórum ve spolupráci s VCCI (Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou) a VGCL (Vietnamskou generální federací práce) a vedli jsme diskusi na téma „Řízení krize epidemie Covid-19 a protiopatření, řízení lidských zdrojů a změna technologií po pandemii Covid-19“. Fórum přivítalo více než 200 zainteresovaných stran, včetně expertů a hostů z nevládních organizací, médií a akademického prostředí.

Fotografie prezidenta Samsung Vietnam hovořícího na veřejném fóru Samsung 2020: „Řešení krize sociálně odpovědným způsobem: Sdílení zkušeností se zvládáním pandemie Covid-19“ v Hanoji ve Vietnamu. Fotografie prezidenta Samsung Vietnam hovořícího na veřejném fóru Samsung 2020: „Řešení krize sociálně odpovědným způsobem: Sdílení zkušeností se zvládáním pandemie Covid-19“ v Hanoji ve Vietnamu.

Ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) jsme hostovali několik workshopů o moderním otroctví a etickém náboru pracovníků, kterých se účastnili naši zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři na pracovišti v Maďarsku, na Slovensku a v Malajsii. Workshopy byly velkou příležitostí k zvýšení povědomí o ochraně lidských práv migrujících pracovníků a sdílení důležitosti vymýcení nucené práce.

Ve spolupráci s německou rozvojovou agenturou (GIZ) a partnery, jako jsou BMW Group a BASF, jsme spustili pilotní projekt „Kobalt pro rozvoj (C4D)“ v kobaltovém dole v Demokratické republice Kongo, který využívá jednoduchých těžebních postupů. Jako součást projektu provádíme různé aktivity, které přináší skutečný pokrok pro místní komunitu, jako je zajištění školení o bezpečnosti práce pro místní horníky a budování základních a středních škol pro místní děti.