Udržitelný dodavatelský řetězec

Udržitelný dodavatelský řetězec

Zajišťujeme, že naše
materiály jsou získávány
etickým a odpovědným
způsobem

Zajišťujeme, že naše materiály jsou získávány etickým a odpovědným způsobem

Podporujeme naše dodavatele a budujeme silnější konkurenční náskok, abychom
nastavili zdravý firemní ekosystém a udržitelný dodavatelský řetězec

Podporujeme naše dodavatele a budujeme silnější konkurenční náskok, abychom nastavili zdravý firemní ekosystém a udržitelný dodavatelský řetězec

Detailní pohled na ruce skupiny lidí, jejichž dlaně jsou naskládány na sebe v gestu naznačujícím spolupráci. Detailní pohled na ruce skupiny lidí, jejichž dlaně jsou naskládány na sebe v gestu naznačujícím spolupráci.

Ve spolupráci s dodavateli z celého světa neúnavně pracujeme na udržitelném obchodním ekosystému, který je založený na filozofii férovosti, otevřenosti a společné prosperity.
Poskytujeme podporu našim dodavatelům tak, aby mohli provozovat svou činnost v souladu se světovými zákony a standardy a naplnili svou odpovědnost v oblasti životního prostředí a sociální sféry. Rovněž provozujeme systém řízení rizik,
abychom minimalizovali narušování lidských práv a dopad na životní prostředí při těžbě v oblastech s vysokou mírou rizika.

Strategie řízení dodavatelského řetězce

Ekonomická

Zajišťujeme všezahrnující konkurenční výhodu v oblasti nákladů, dodávek, kvality, technologií a lidských zdrojů, abychom maximalizovali efektivní součinnost, rychlost a efektivitu s našimi dodavateli a vytvořili firemní ekosystém, který umožňuje udržitelný růst.

Ikona sloupcového grafu se šipkou nad ním, ilustrující hospodářský růst. Ikona sloupcového grafu se šipkou nad ním, ilustrující hospodářský růst.

Sociální

Požadujeme, aby mezinárodní standardy a nařízení byla dodržována v oblasti řízení lidských zdrojů, pracovního prostředí, etiky a problematiky konfliktních nerostů s cílem vytvořit systém odpovědnosti transparentního managementu, který zahrnuje všechny zainteresované strany v celém dodavatelském řetězci.

Ikona zeměkoule, ilustrující sociální řízení. Ikona zeměkoule, ilustrující sociální řízení.

Environmentální

Pracujeme výhradně s dodavateli, kteří mají certifikát Eco-Partner, abychom mohli hodnotit a řídit dopad na životní prostředí, ke kterému může dojít v komponentách, surovinách a výrobním procesu.

Ikona malého listu na stonku, ilustrující environmentální management. Ikona malého listu na stonku, ilustrující environmentální management.
 • Provoz
  dodavatele

 • Partnerská
  spolupráce

 • Pracovní prostředí
  dodavatele

 • Řízení konfliktních
  nerostů

Provoz dodavatele

Společnost Samsung Electronics usiluje o vybudování strategického partnerství s dodavateli, kteří odvádí tu nejlepší práci, na základě vzájemné důvěry. Je to důvod, proč jsme přijali férové a transparentní postupy v provozování registračního systému našich dodavatelů pro nové dodavatele a současně provádíme každoroční hodnocení s cílem pomoci našim dodavatelům v tom, aby posílili svou konkurenční výhodu a minimalizovali příslušná rizika. Společnost, která je ochotna přinést odlišné technologické možnosti k diskusi a přeje si obchodovat se společností Samsung, může kdykoliv předložit své nové obchodní návrhy na našem portálu dodavatelů (www.secbuy.com). Naše mezinárodní nákupní centrum (IPC – International Procurement Center) působí jako centrum nákupu a IPC nám umožňuje identifikovat mimořádné dodavatele ve strategicky důležitých oblastech ve světě.

Muž korejské národnosti a bílý muž ve formálních oblecích stojí venku a podávají si ruce. Bílý muž drží v druhé ruce aktovku. Muž korejské národnosti a bílý muž ve formálních oblecích stojí venku a podávají si ruce. Bílý muž drží v druhé ruce aktovku.

Požadavky na registraci nových dodavatelů

 • Životní prostředí a bezpečnost

  Požádat dodavatele, aby splnili kritéria uvedená v článcích 22, které se týkají bezpečnosti práce, vybavení požární prevence, ochrany zdraví při práci, nebezpečných látek a zařízení chránící životní prostředí. Devět povinných položek zajišťující shodu s předpisy: vybavení protipožární prevence, nebezpečí a odpad, kanalizace / čistírna odpadních vod atd.

 • Právo na práci

  Požádat dodavatele, aby splnili kritéria uvedená v článcích 20, včetně dobrovolné práce, zajištění souladu s nařízeními o pracovní době a zákaz diskriminace.
  Tři povinné položky zajištění shody s předpisy: Zákaz práce dětí, záruka minimální mzdy a zákaz nelidského zacházení.

 • Eco-Partner

  Vést revize zásad o posouzení vlivu produktu na životní prostředí, vzdělávání a školení a používání nebezpečných látek. Obchodovat výhradně s dodavateli, kteří mají certifikát Eco-Partner.

Každoroční postup hodnocení dodavatelů a jeho kritéria

 • 01

  Roční
  sebehodnocení

  Dodavatelé provádí sebehodnocení na základě bodů hodnocení, které souvisí s konkurenceschopností a udržitelností společnosti.

 • 02

  Sebezdokonalení

  Dodavatelé identifikují nezbytná zlepšení sami a realizují zlepšení. Společnost Samsung monitoruje rizika a nabídne zpětnou vazbu

 • 03

  Hodnocení

  Dodavatelé obdrží výsledky závěrečného hodnocení na konci každého roku

 • 04

  Následné
  řízení

  Dodavatelé vytvoří a zavedou plány zlepšení a společnost Samsung poskytne pomoc

Body hodnocení u konkurenceschopnosti společnosti

 • Technologie

  Vlastnictví patentů na
  technologie a investic do
  výzkumu a vývoje

 • Kvalita

  Míra selhání a certifikace
  systému řízení kvality

 • Schopnost reagovat

  Zapojení se do našich
  zásad a činností
  vedoucích k inovacím

 • Dodávky

  Včasné dodávky a
  včasné zaslání

 • Náklady

  Zvýšit sazbu v hodnotě
  transakce a
  konkurenceschopnost z
  hlediska nákladů

Body hodnocení za udržitelnost

 • EHS

  Bezpečnost na pracovišti a mezinárodní certifikace

 • Finanční sektor

  Úvěrový rating a poměr dluhu

 • Zákon (sociální)

  Práce a lidská práva na
  pracovišti a protikorupční opatření

Podpora našich partnerů v dosažení svého maxima

Abychom mohli žít v souladu s naší obchodní filozofií, že „naše konkurenční výhoda v Samsung Electronics pochází z konkurenční výhody našich dodavatelů“, posouváme dále hranice naší iniciativy řízení win-win, jejíž součástí jsou domácí, ale i zahraniční dodavatelé. Poskytujeme širokou škálu programů, ve kterých podporujeme financování, vzdělávání a inovace, abychom zajistili, že naši dodavatelé jsou celosvětově konkurenceschopní.

 • KRW

  974

  miliard

  Investice do fondu spolupráce Win-Win

  Financování

  Vytvořit fondy s hodnotou 1 bilionu KRW ve spolupráci s komerčními bankami

 • 16 756

  lidí

  Účastníci školení dodavatelů

  Budování kapacit zaměstnanců

  Zajistit vedení, odborné pracovní znalosti, mezinárodní nebo jiné kurzy použitím školicího zařízení pouze pro dodavatele

 • 375

  společností

  Dodavatelé, kteří obdrželi podporu Smart Factory

  Inovativní iniciativy

  Podpořit 1 000 dodavatelů a SME bez obchodních vztahů se společností Samsung v celém národě při zlepšování jejich výrobních kapacit

[Výsledky našich klíčových Win-Win programů 2020]

* Pomáháme našim dodavatelům 1. a 2. úrovně při ohlašování jejich stížností prostřednictvím naší přímé telefonické linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online ohlašovacího systému na portálu dodavatelů (www.secbuy.com), konzultací na pracovišti s dodavateli a prostřednictvím různých výměnných setkání.

Etický kodex a pokyny pro dodavatele

Propojujeme nás Etický kodex pro dodavatele s RBA a podělíme se s dodavateli o aktuální úpravy. Rovněž poskytneme podporu s dodržováním kodexu a zavedením správy zajištění shody s předpisy do praxe.

 • Etický kodex pro dodavatele
  237 KB
 • Etický kodex a pokyny pro dodavatele
  2.5 MB

Zajištění bezpečného pracoviště pro každého

Pravidelně sledujeme všechny naše dodavatele v souladu s ověřovacími standardy RBA (Odpovědné obchodní aliance), abychom zjistili problémy a učinili nezbytná zlepšení. Podporujeme naše dodavatele 1. úrovně, aby zajistili bezpečné pracoviště, a závazek k zajištění bezpečného pracoviště se vztahuje rovněž za dodavatele 2. úrovně prostřednictvím dodavatelů 1. úrovně.

Sebehodnocení

Výroční sebehodnocení všech dodavatelů první úrovně pomocí kontrolního seznamu skládajícího se z 85 kritérií RBA

Audity na pracovišti

Audity na pracovišti u vysoce rizikových dodavatelů s cílem identifikovat úkoly vedoucí ke zlepšení.

Vysoce rizikoví dodavatelé: Vysoký dopad založený na objemu obchodu nebo závislosti, se sídlem v geopoliticky vysoce rizikových oblastech, nízká známka vyplývající ze sebehodnocení nebo pokud jsou obvinění

Vedeno nezávislými specializovanými pracovníky, které vedou auditoři certifikovaní RBA

Odmocnina celkového počtu zaměstnanců zahrnutých dodavatelů

Audity třetích stran

Auditorské společnosti z řad třetích stran, které jsou držiteli certifikátu RBA, náhodně vybírají dodavatele a vedou počáteční audity založené na kritériích RBA

Výhradně oznamují výběr cíle a nesdílí specifický rozpis s cílem zajistit přesnější audity od roku 2015

Provádí stálé činnosti na úkolech, které lze ihned vyřešit. Výsledky jsou ověřeny prostřednictvím závěrečných auditů

Naši dodavatelé

Odpovědná těžba nerostů

Společnost Samsung Electronics provozuje systém správy nerostných surovin založený na „pokynech OECD pro náležitou péči pro odpovědné dodavatelské řetězce nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí“ a řídí hutě v dodavatelském řetězci prostřednictvím dodavatelů, se kterým spolupracujeme. Aktivně sdílíme seznam hutí s různými zainteresovanými stranami, včetně našich zákazníků. Kromě toho doporučujeme dodavatelům, aby spolupracovali s hutěmi certifikovanými dle procesu RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) a požadovali, aby necertifikované hutě v našem dodavatelském řetězci získali certifikaci RMAP. Zpráva o odpovědné těžbě nerostů zahrnuje seznam hutí a jiné informace, popisuje úsilí společnosti Samsung Electronics minimalizovat negativní sociální dopad a dopad na životní prostředí dolů, u kterých je podezření na porušení lidských práv a ničení životního prostředí.

Proces náležité péče společnosti Samsung Electronics pro dodavatelský řetězec nerostných surovin založený na pokynech pro náležitou péči OECD

Detailní pohled na lidské ruce v silných rukavicích, které drží hrst šedých surových minerálů. Detailní pohled na lidské ruce v silných rukavicích, které drží hrst šedých surových minerálů.
 • Zpráva o odpovědné těžbě nerostů společnosti Samsung Electronics
  1.2 MB

Seznam hutí a rafinérií

(ke konci prosince 2020)

Certifikace
dokončena
Certifikace
právě probíhá
Celkem
Tantal
(Ta)
38 - 38
Cín
(Sn)
53 - 53
Wolfram
(W)
42 - 42
Zlato
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27