Kliimameetmed

Tänane tegevus jätkusuutliku ja vähese CO2 -heitega tuleviku nimel

Võtmepilt meie kliimamuutuste lehest

Kliimamuutus, mille põhjus on vähemalt osaliselt fossiilsete kütuste kasutamise hüppeline kasv ja sellest tulenev ülemaailmne soojenemine, on kogu maailma mõjutav tõsine probleem. Samsung Electronics tunnistab kriisi olemasolu ja teeb seetõttu endiselt mitmel rindel jõupingutusi. Nende püüdluste hulka kuulub suure energiatõhususega toodete arendamine, minimaalse kasvuhoonegaaside heitega seadmete paigaldamine ja uue taastuvenergia kasutuselevõtt.

Saavutused kliimamuutuste valdkonnas, peamised tulemusnäitajad 2020. aastal

Intensiivsusepõhine kasvuhoonegaaside heide 
rahvusvahelistel töökohtadel

Infograafik näitab kasvuhoonegaaside heitkoguse intensiivsuse eesmärke Korea vonni (KRW) suhtes rahvusvahelistes ettevõtetes, mis kuuluvad Samsungi omandisse ja juhtimise alla. Põhiliste kasvuhoonegaaside heitkogus 2017. aastal oli 3,28 CO₂-ekvivalenttonni ühe miljoni KRW kohta. Meie eesmärk on vähendada heidet 2020. aastaks, nii et see ei ületaks 1,55 Co₂-ekvivalenttonni ühe miljoni KRW kohta.

Kasvuhoonegaaside heite vähenemine kokku 
toote kasutamise etapis

Infograafik näitab kasvuhoonegaaside heite kogu vähenemist toote kasutamise etapis. 2008–2017. aastal vähenes CO₂-heide toote kasutamise etapis kokku 217 miljonit tonni. 2020. aastaks seatud eesmärk on vähendada CO₂-heidet 2008. aastaga võrreldes kokku 250 miljonit tonni.

Keskendume kliimamuutuste kriisile reageerimisele.

Kasvuhoonegaaside nõukogu kohtub neljal korral aastas, et seada eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks ja vaadata üle seni saavutatu. Osalejad jagavad värskeimat kliimamuutustega seotud teavet, koostavad üksikasjalikud tegevuskavad ja vaatavad üle möödunud kvartali tulemused. Samsung Electronics on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks kasutusele võtnud süsteemse juhtimisprotsessi (vt allpool), mis arvestab toodete elutsüklit tootmisest leviku ja kasutamiseni.

Kliimamuutustele reageerimise strateegiad ja tegevuskavad

Töökohtades kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise ikoon

· Kasutame pooljuhtide tootmisprotsessis F-gaaside vähendusseadmeid
· Haldame energiakulu vähendavaid projekte ja suurendame energiatõhusust

Töökohtade energiajuhtimise ikoon

· Alates 2013. aastast oleme kõigil töökohtadel kasutusele võtnud energiajuhtimissüsteemid ja need ka sertifitseerinud
· Haldame iga töökoha energiakulu ja näitajaid

Toote kasutamisel kasvuhoonegaaside tekke vähendamise ikoon

· Arendame ja toome turule eriti energiasäästlikke tooteid

Muudes etappides kasvuhoonegaaside heitkoguste juhtimise ikoon

· Alates 2009. aastast juhime kasvuhoonegaaside heitkoguseid toodete logistika, ärireiside jms puhul

Tarnijate halduse ikoon

· Alates 2012. aastast jälgime ka tarnijate kasvuhoonegaaside heitkoguseid

Laiendame heitkoguste juhtimist igale tasemele

Probleemide lahendamine eeldab täpset teavet. Kasvuhoonegaaside heitkoguste täpseks mõõtmiseks ja juhtimiseks oleme need jaganud kolme valdkonda ning seda vastavalt kasvuhoonegaaside protokollile mis arvestab tekkekoha lähedust ärile ja tegevusele. Iga taseme tekkekohtade tuvastamine on aluseks kasvuhoonegaaside tõhusale juhtimisele. Valdkond 1 hõlmab Samsung Electronicsi töökohtadel valmivate toodete tootmisel tekkinud kasvuhoonegaase ning Valdkond 2 kaudseid heitmeid, mis on seotud töökohtadel elektri ja auru tootmiseks kasutatava energiaga. Valdkond 3 hõlmab töökohtadest kaugemale jäävaid tekkekohti, nagu näiteks logistika, ärireisid või meie tarneahel ja toodete kasutamine. Kasutame seda analüüsi heitkoguste süstemaatiliseks juhtimiseks, sõltumata sellest, kas need tekivad meie töökohtadel, toodete kasutamisel või tarnijate juures.

Sellel infograafikul on näidatud kasvuhoonegaaside heitmed nende vastavates valdkondades. Valdkond 1 hõlmab otseseid kasvuhoonegaaside heitmeid, Valdkond 2 kaudseid heitmeid elektri, auru jms kaudu ning Valdkond 3 kõiki ülejäänud kaudseid heitmeid logistikast, tarnijate juures või toodete kasutamisest.
Valdkond 1 (otsesed kasvuhoonegaaside heitmed) ja Valdkond 2 (kaudsed heitmed elektrist, aurust jms)

· Üleilmsete töökohtade kasvuhoonegaaside heitmete igakuine analüüs vastavalt meie kasvuhoonegaaside juhtimissüsteemile
· Pooljuhtide tootmisel kasutatavate kasvuhoonegaaside lagundamise süsteemid, mille tõhusus on vähemalt 90%
· Paigaldatud väga energiatõhusad seadmed ja LED-valgustuse kasutamine üleilmsetel töökohtadel

Panoraampilt Samsung Electronicsi töökohast
Kolmas rakendusala (kõik muud logistikast, tarnijatelt, toodete kasutamisest jne pärinevad kaudsed heitmed)

∙ Kasvuhoonegaaside heite vähendamise projektide elluviimine, et saavutada logistika energiatõhusus.
∙ Kasvuhoonegaaside heite vähendamise projektide avastamine tugiteenuse abil, mida pakume kodulehel peamistele edasimüüjatele.
∙ Videokonverentside kasutamise suurendamine ja rahvusvaheliste ärireiside arvu vähendamine.

Foto logistikateenuse veoautost (Samsung Electronicsi turvaauto)
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine
toodete kasutamise ajal
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine toodete kasutamise ajal
Koostatud hinnangud
viimase kahe aasta kohta.

* Ühik: miljon tCO2
* Andmekogumise ulatus: Kaheksa peamist tootekategooriat (mobiiltelefonid, sülearvutid, telerid, monitorid, külmikud, pesumasinad, konditsioneerid ja printerid)
* Kogutud alates 2009. aastast

Kasutame energiatõhususe suurendamiseks tipptehnoloogiat

Samsung Electronics arendab tänapäevast tootmistehnoloogiat, et saavutada keskkonna suhtes vastutustundlikum ja mugavam elustiil. Selle eesmärgi saavutamiseks toimuvad Samsungis kaks korda aastas kogu ettevõtet hõlmavad ökonõustamise töörühma kohtumised. Nende kohtumiste abil jagab Samsung äriüksuste keskkonnaekspertidega teavet keskkonnanõuete ja uuendusliku tehnoloogia arengu kohta ning teeb energiat säästva tehnoloogia valdkonnas teadustööd, et töötada välja suure energiatõhususega tooted. 2017. aastal tutvustas Samsung suure energiatõhususega tehnoloogiat, nagu pesumasinate Quick Drive ja väga tõhusad ventilaatorid kliimaseadmete välistes osades, suurendades energiatõhusust 2008. aastaga võrreldes 36%. Need energiatõhusad uuendused vähendavad energiatarbimist, sellega seotud kulutusi ja kasvuhoonegaaside heidet.

Infograafik näitab energiatõhususe valdkonna saavutusi toote kasutamise etapis. 2008. aastaga võrreldes vähenes toodete energiatarbimine 2017. aastaks 36% ja kasvuhoonegaaside heide kokku 217 miljonit tonni.
Infograafik näitab Samsungi saavutusi energiakasutuse valdkonnas ja ettevõtte välisriikides asuvate äriüksuste eesmärke. Samsung säästis 2017. aastal 30,46 miljardit Korea vonni elektritarbimise vähenemise abil ja 28,13 miljardit Korea vonni seadmetele tehtud kulutuste vähenemise arvelt. Raha säästeti 22% elektri, 12% kütte, ventilatsiooni ja õhkjahutuse, 18% tegevus- ja juhtimiskulude, 10% suruõhu, 12% lämmastikugeneraatorite, 9% vee, 8% auru, 1% gaasi ja 8% teist liiki kulutuste arvelt.

Tootmismahtude suurenemine nõuab tootmiskohtade arvu suurendamist ja sellega seoses suureneb ka energiatarbimine. Selleks et vähendada kasutatud energia hulka samal ajal tootmismahtu suurendades, on Samsung kehtestanud tõhusa tootmise tagamiseks 24 energia säästmise standardit. Uusi tootmiskohti kasutusele võttes oleme välja töötanud energiasäästliku tehnoloogia, arvestades rajatise eripärasid, ja võtnud juba protsessi varases etapis energiatõhususe saavutamiseks appi disaini. Seetõttu hoidsid 2017. aastal ettevõtte välismaal asuvad äriüksused energia ja seadmete pealt kokku 58,6 miljardit Korea vonni.

Infograafik näitab Samsungi saavutusi energiakasutuse valdkonnas ja ettevõtte välisriikides asuvate äriüksuste eesmärke. Samsung säästis 2017. aastal 30,46 miljardit Korea vonni elektritarbimise vähenemise abil ja 28,13 miljardit Korea vonni seadmetele tehtud kulutuste vähenemise arvelt. Raha säästeti 22% elektri, 12% kütte, ventilatsiooni ja õhkjahutuse, 18% tegevus- ja juhtimiskulude, 10% suruõhu, 12% lämmastikugeneraatorite, 9% vee, 8% auru, 1% gaasi ja 8% teist liiki kulutuste arvelt.

Samsung suurendab pidevalt taastuvenergia kasutamist.

Samsungi välisriikides asuvad äriüksused jätkavad taastuvenergia kasutuse suurendamist, et vähendada meie tegevusest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet ja hoida keskkonda. Selle eesmärgi saavutamisele lähemale jõudmiseks paigaldame kõigis Koreas asuvates asukohtades parklate ja muude hoonete katustele ning teistele vabadele pindadele päikesepaneele. Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Hiinas ja teistes piisava taastuvenergia taristuga riikides on meie eesmärk kasutada oma tehastes, büroohoonetes ja haldusrajatistes 100% taastuvenergiat.

Taastuvenergia kasutamine meie üleilmsetel töökohtadel

Nende püüdluste abil kavatseme 2020. aastaks toota sama palju energiat kui 3,1 GW võimsusega päikeseelektrijaam.

Uue ja taastuvenergia kasutamine

Tuuleenergia 63% / Vee-energia 10% / Ülejäänud 20% / Päikeseenergia 4% / Geotermaalenergia 2%
* 2017. aasta seisuga

Viime läbi uurimistööd ja projekte kliimamuutustega kohanemiseks

Selleks, et leida ettevõttena võimalusi kliimamuutustele reageerimiseks ja nendega toimetulekuks, oleme alates 2015. aastast osalenud ühises uurimisprojektis CSR Activities to Adjust to Climate Change (tegevused kliimamuutustega kohanemiseks). Koos Souli riikliku ülikooli keskkonnauuringute instituudiga on meie teadlased võtnud uurida kolm valdkonda: ligipääs joogiveele, energiatõhusad eluasemed ja kliimamuutuste alane haridus.

Joogivee projekti raames oleme paigaldanud Vietnamis 10 kehva joogivee kättesaadavusega kohas poolpüsivad joogiveeseadmed. Seetõttu ei pea kohalikud elanikud enam ka kõige suurema põua ajal muretsema eluks äärmiselt olulise joogivee kättesaadavuse pärast.
Samal ajal on meie väiksemate võimalustega inimestele pakutavad eluasemete renoveerimise projektid läbinud uuenduskuuri projekti Housing Energy Efficiency Improvement Construction (elamuehituse energiatõhususe parendamine) raames. See projekt on madalamate kuludega kättesaadavaks teinud elamud, mille elukeskkond säästab energiat ning pakub suvel isolatsiooni kuumuse ja talvel külma eest. 2017. aastal tehtud 61 majapidamist hõlmanud uuring näitas, et energiatarbimine vähenes aasta jooksul majapidamise kohta poole võrra, mistõttu vähenesid ühiskonna haavatavate liikmete kulutused energiale. Need jõupingutused ei lõppenud üksnes majandusliku kasuga. Tulemuseks oli ka energiatoodanguga seotud heite vähenemine 43 CO₂-ekvivalenttonni aastas.

Hiljuti töötasime Samsungi nutika kooli platvormil välja spetsiaalse kliimamuutuse teemalised õppematerjalid, mida saavad kasutada nii õpetajad kui ka õpilased. Juhendasime selliseid materjale kasutades 300 eksperdist õppejõudu ja pakkusime näitlikke õpitunde 2200 lapsele 11 algkoolis. Nende jõupingutustega aitame tulevasel põlvkonnal mõista, kui tõsine probleem on kliimamuutus ja kui oluline on töötada lahenduste leidmise nimel.

Foto joogiveekaevust Vietnamis, Thai Nguyeni eelkoolis.
Meie keskkonnateadlikud tooted hoiavad planeeti
Taustapilt meie keskkonnateadlike toodete lehest