Keskkonnateadlikud töökohad

Meie keskkonnateadlikud töökohad eksisteerivad koos loodusega

Võtmepilt meie keskkonnateadlike töökohtade lehest

Kõik Samsung Electronicsi töökohad on saanud keskkonnajuhtimissüsteemide sertifikaadid ja rakendavad keskkonnajuhtimist. Kuid meie püüdlused keskkonnahoiu nimel ei piirdu töökoha piiridega. Tuvastame võimalikud keskkonnaalased probleemid igal töökohal ja leiame neile lahendused. Probleemide lähtekoha leidmine ning ennetusmeetmete rakendamine tervel töökohal aitab meil veenduda, et tegemist ei ole vaid ajutiste ega „liiga vähe, liiga hilja“ lahendustega. Väljaspool meie endi töökohti teeme kohalike kogukondadega aktiivset koostööd bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi kaitsel.

2020 KPI: keskkonnateadlikud töökohad

Keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimise määr
Sellel pildil on näidatud keskkonnateadlike töökohtade eesmärk. 2020. aasta eesmärgiks on saavutada 100% keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseeritus. Täpsemalt, peaks kõik meie 36 üleilmset tootmiskohta läbima  ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifitseerimise.

Keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtt kõigil töökohtadel võimaldab rakendada integreeritud juhtimist.

Keskkonnajuhtimise rakendamiseks on Samsung Electronics oma töökohti juhtinud vastavalt rahvusvahelistele keskkonnajuhtimise standarditele. Kõigil meie töökohtadel on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO 14001 ning energiajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 50001. Lisaks sellele on Samsung Electronics kehtestanud ka omaenda standardid, mis on rahvusvaheliste sertifikaatide nõuetest rangemad ning ka neid järgitakse igal töökohal. Sellele lisaks on meil ka Global EHS (keskkond, tervis ja ohutus) keskus ja Global CS (kliendirahulolu) keskus, mis töötavad otse tegevjuhi alluvuses ning toetavad organisatsiooni süsteemset ja orgaanilist tööd.

100% keskkonnajuhtimine

ISO 14001 ja ISO 50001 rahvusvahelised standardid käsitlevad vastavalt keskkonnajuhtimist ja energiajuhtimissüsteeme ning on kehtestatud ISO tehniliste komiteede poolt. Sertifitseerimist taotlevad ettevõtted peavad omama keskkonnajuhtimise poliitikat ja kehtestama üksikasjalikud keskkonnaalased eesmärgid ning tegevuskavad. Range ISO hindamise läbimiseks peab taotleja näitama võimekust erinevate ülesannete teostamisel, nagu näiteks ressursieraldus keerukates ettevõtetes ning asjakohaste ülesannete tõhus täitmine. Sertifitseerimine ei ole ühekordne saavutus, sest sellega käivad kaasas iga-aastased auditid ja iga kolme aasta järel toimuv kordussertifitseerimine.
Samsung Electronicsi üleilmsed töökohad on need keerulised sertifitseerimised edukalt läbinud, ning veel tõhusamat keskkonnajuhtimissüsteemi aitavad rakendada meie enda ekspertide poolt läbi viidavad siseauditid, mis on välisaudititest sõltumatud.

Kõik Samsung Electronicsi asukohad kogu maailmas on need keerulised sertifitseerimisprotsessid edukalt läbinud ja veelgi parema keskkonnajuhtimise süsteemi tagamiseks korraldavad meie eksperdid siseauditeid, selle asemel et loota üksnes välisauditile.

Kehtestame kasvuhoonegaaside vähendamise poliitikad ja rakendame neid

Kliimamuutuse vastu võitlemiseks saab astuda samme ettevõtte tasandil. Üks selline meede on praeguse olukorra objektiivne ja läbipaistev hindamine ning võimaliku sisemise arenguruumi kindlakstegemine. Selleks on Samsung Electronics lasknud kolmandal osapoolel kontrollida oma tegelikku kasvuhoonegaaside heidet. Peale selle oleme ettevõttesiseste ekspertide hinnangutele tuginedes otsinud võimalusi heite vähendamiseks ja astunud pidevalt samme olukorra parandamiseks. Üks meie peamisi sihtvaldkondi kasvuhoonegaaside heite vähendamise vallas on olnud pidevad jõupingutused ülemaailmset soojenemist tugevalt mõjutavate F-gaaside heite vähendamiseks. Selle tulemuseks on märkimisväärsed edusammud, eriti pooljuhtide tootmisprotsessis.

Infograafik näitab F-gaaside heite kogu vähenemist Samsungi Koreas asuvates äriüksustes, kus toodetakse suur osa pooljuhtidest. F-gaaside heide on iga aasta vähenenud. 2015. aastal vähendasime heidet 1,98 miljonit CO2-ekvivalenti, 2016. aastaks tõusis kokku hoitud F-gaaside heite kogus 3,63 miljoni CO2-ekvivalendini ja 2017. aastaks 5,48 miljoni CO2-ekvivalendini. Viimase kolme aastaga hoidsime kokku 5,48 miljonit CO2-ekvivalenti.

Samsung Electronicsi pingutused kasvuhoonegaaside vähendamisel
Pooljuhtide töötlemisel eeldab kristalsest ränist plaatide puhastamine F-gaasi kasutamist, mis on üks kasvuhoonegaasi liik. Kristalsest ränist plaadi kujul on tegemist õhukese ränikihiga, mis on pooljuhi aluseks. Pooljuhi toimivus sõltub suuresti räniplaadi pinnakvaliteedist, seega oli F-gaasi kasutamine vältimatu. Seetõttu pidi Samsung Electronics uurima võimalusi F-gaasi heitmete vähendamiseks ning tulemuseks oli uute seadmete väljatöötamine ja paigaldamine kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Samsung Electronicsi ja Samsung Engineeringu koostöös sündinud seadmed vähendasid märkimisväärselt F-gaasi kasutamist ning lisaks gaasi lagundamisele vähendati ka seadmete kasutamiseks vajaliku energia hulka. Varasemalt kasutati gaasi lagundamiseks suurt kuumust, mis kulutas palju energiat ja tekitas ka täiendavaid kasvuhoonegaase. Uus tehnoloogia võimaldab aga kasvuhoonegaaside lagundamist madalal temperatuuril ja võimaldab energiakulu vähendada. Tänu sellele töötleme enam kui 90% meie töökohtadel tekkivatest kasvuhoonegaasidest.

Minimeerime keskkonnamõju töökohtadel tekkivate saasteainete vähendamise teel

Tootmisprotsessides tekib vältimatult kõrvalsaadusi, mis võivad mõjutada atmosfääri ja vee kvaliteeti. Samsung Electronics investeerib märkimisväärselt negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimisse, et vältida saasteainete sattumist keskkonda, näiteks uute seadmete ja paremate protsesside abil. Meie kateldes on nüüd kasutusel „vähese-NOx“ põletid, mis kasutavad vähem energiat ja vähendavad NOx ja CO2 heitmeid. Lisaks sellele lisame iga uue tootmisliini paigaldamisel ka spetsiaalselt sellele kohandatud reostustõrjeseadmed. Täpsemalt oleme näiteks parendanud Korea tehaste veepuhastusseadmeid ja eemaldame nüüd 97,6% saasteainetest. Ohtlikke jäätmeid hoitakse spetsiaalsetes konteinerites, mis tagavad lekkekindluse ja välistavad igasuguse võimaliku pinnase saastumise. Võtame ette ka reostuse vältimise algatusi, mille raames kontrollime erinevaid võimalikke saasteaineid tekitavaid elemente ja kõrvaldame need juba eos. Me ei hoia keskkonnamõju vähendamisel pingutuste arvelt kokku ning erinevad reostuse ohje ja ennetamise algatused käivituvad juba enne tootmisprotsessi ja kestavad pikalt pärast selle lõppu.

Infograafik näitab Samsungi kapitaliinvesteeringuid ettevõtte tegevuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks. Samsungi keskkonnainvesteeringute maht oli 2013. aastal 5,82 miljardit Korea vonni, 2014. aastal 6,883 miljardit Korea vonni, 2015. aastal 6,59 miljardit Korea vonni, 2016. aastal 9,334 miljardit Korea vonni ja 2017. aastal 9,513 miljardit Korea vonni. 2013. aastaga võrreldes on keskkonnainvesteeringute maht 2017. aastaks kasvanud 63%.

Maa looduse hoidmiseks toetame bioloogilist mitmekesisust säilitavaid algatusi

Ökosüsteemi säilitamine ja keskkonnakaitse on planeedi looduse säilitamisel olulised. Samsung Electronicsi töötajad osalevad ökosüsteemi tervist kaitsvates tegevustes. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise alusfilosoofiat jagades ning selle olulisust toetavate kampaaniate korraldamisega julgustame oma töötajate osalemist.

Sellel infograafikul on näidatud Samsung Electronicsi alusfilosoofia ja tegevuskavad bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas. Alusfilosoofia ütleb, et „Samsung Electronics mõistab ökosüsteemi ja bioloogilise mitmekesisuse olulisust ja hüvesid. Bioloogilise mitmekesisuse kahjustamise minimeerimiseks osaleme aktiivselt ökosüsteemi kaitsvates algatustes.“ Tegevuskavadeks on 1) kõigi töötajate poolt mõistetav bioloogilise mitmekesisuse olulisus ühena meie keskkonnajuhtimise võtmeväärtusest, 2) toodete ökosüsteemile ja bioloogilisele mitmekesisusele avaldatud mõju hindamine ja analüüs terve nende elutsükli jooksul ja negatiivsete mõjude minimaliseerimine, 3) kõrge bioloogilise mitmekesisuse väärtusega piirkondade tähtsustamine Lõuna-Koreas ja mujal asuvates töökohtades ning kohalikele vajadustele vastavate bioloogilise mitmekesisuse säilitamise meetmete rakendamine, 4) pidev suhtlus töötajate, kohalike kogukondade, mittetulundusühingute ja teiste huvirühmadega ning panustamine kohalike kogukondade bioloogilise mitmekesisuse säilitamise pingutustesse.
Ohustatud liikide elupaikade kaitse

Oleme tuvastanud oma töökohtade läheduses asuvad ohustatud liikide elupaigad ning viime läbi bioloogilise mitmekesisuse säilitamise kampaaniaid koos vastavate organisatsioonidega, sealhulgas kohalikud kogukonnad, avalikud asutused ja haridusasutused.

Sellel infograafikul on teave ohustatud liikide kohta Lõuna-Koreas asuvate töökohtade läheduses. Suwon City läheduses on 1 imetaja, 6 lindu, 2 kahepaikset ja 1 taim. Hwaseong City läheduses on 1 imetaja, 26 lindu, 3 kahepaikset, 1 putukas ja 2 taime. Gwangju läheduses on ohustatud 5 imetajat, 6 lindu, 1 kala ja 1 taim. Yongin City läheduses 2 kahepaikset ja 1 putukas. Asan City läheduses 1 imetaja, 19 lindu, 3 kahepaikset ja 2 muud looma. Gumi City läheduses on ohustatud 2 imetajat, 7 lindu, 1 kala ja 3 taime.

Idakure kaitse – Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong märgalade taastamine)
2013. aastal sai Samsung Electronicsi Gumi töökohast Gyeongsangbuk-do provintsis esimene Korea tootmisüksus, mis sõlmis keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja ülikoolidega bioloogilise mitmekesisuse partnerluse kokkuleppe. Selle tulemusel oleme toetanud kahe Madalmaadest toodud ohustatud idakurgede paari (Korea riiklik loodusväärtus nr 203) kunstlikku seemendamist. 2016. aasta aprillis õnnestus lindude edukas sigitamine lindude ökoloogilise keskkonna uurimisinstituudis. See aitab taastada Haepyeongi märgala ökosüsteemi, mis on elupaigaks rändlindudele ning annab märkimisväärse panuse bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Rannikuluidete säilitamine
Chungcheongnam-do provintsis asuv Onyangi töökoht on teinud alates 2008. aastast koostööd Guami jõgikonna keskkonnabürooga, et säilitada piirkonna rannikuluiteid, mis on koduks kahele ohustatud liigile ehk hiina haigrule ja sisalikule Eremias argus. Boyreong City piirkonnas toetame tegevusi, nagu ookeani puhastustööd, sissetungivate võõrtaimede eemaldamine ning Sohwangi liivaluite kaitse. Asanis toetame hiina siidpöörise elupaikade loomist.

Kalade/taimede võõrliikide hävitamine
Meie Gyeonggi-do provintsis asuvad Giheungi ja Hwaseongi töökohad teostavad igal aastal Osani ja Woncheonri ojades keskkonnahoiu tegevusi, mille raames hävitatakse võõrliike, toidetakse metsloomi ja käivitatakse keskkonnakaitsekampaaniaid .

Ülemaailmse veepäeva tähistamine

Vesi on kogu elu allikaks. Igal aastal 22. märtsil tähistavad Samsung Electronicsi töökohad ülemaailmset veepäeva ja teostavad tegevusi ojade ja ookeanide ökosüsteemide kaitseks. Lisaks töötajatele osalevad ka erineva taustaga inimesed, näiteks kohalikud kogukonnad, kodanikuühendused ja haridustöötajad, kes kõik toetavad ühiselt veekaitse alaseid kampaaniaid, veevarude alast haridust ja teisi keskkonnahoiu tegevusi. Seda seetõttu, et veevarusid saame hoida vaid kõik üheskoos töötades.

Foto ülemaailmse veepäeva tähistamiselt
Kujundame tulevikku üheskoos: püüdleme jätkusuutliku tarneahela poole
Taustapilt jätkusuutliku tarneahela lehest