Jätkusuutlik tarneahel

Kujundame tulevikku üheskoos: püüdleme jätkusuutliku tarneahela poole

Võtmepilt meie jätkusuutliku tarneahela lehest

Ühiste väärtuste ja usaldusel põhineva koostöö abil saame luua parema maailma. Sama kehtib rohelise juhtimise kohta. Suurema sünergia tagamiseks rakendab Samsung Electronics koos tarnijate, meie strateegiliste partneritega, rohelist juhtimist. Tagame eelarve ja tööjõu, mida meie tarnijad vajavad rahvusvahelistele standarditele vastava rohelise juhtimise rakendamiseks, ning koolitame nende töötajaid vastavalt keskkonnaküsimuste olulisuse mõistmise vajadusele. See on oluline, sest rohelise juhtimise täieliku potentsiaali realiseerimine on võimalik vaid kõigi osalusel.

Jätkusuutliku tarneahela juhtimisstrateegiad

Samsung Electronicsil on tohutu, ligi 2500 tarnijast koosnev ülemaailmne tarneahel. Mõned neist pakuvad meile toorainet või komponente, teised seadmeid, aga asendamatud on nad kõik. Oleme teadlikud, et kui kõik tarnijad rakendaksid rohelist juhtimist, kaasneks sellega laiem kaasmõju, seetõttu pakume oma tarnijatele tehnilist ja majanduslikku tuge ning määrame neile ka konsultandid. Sel viisil julgustame neid aktiivselt rohelisele juhtimisele üle minema ja arendame oma jätkusuutlikku tarneahelat. Lisaks sellele viime uute tarnijate valimisel läbi ettevõttesisese sertifitseerimise hindamist ehk rakendame Eco-Partner programmi. Lõplik otsus koostöö alustamiseks tuleb alles pärast hindamist, mille raames vaatame üle kandidaadi keskkonnasõbralikud väärtused, valmisoleku keskkonnasõbralikuks tootmiseks ning hindame nende väärtuste reaalset rakendamist.

Sellel infograafikul on näidatud jätkusuutliku tarneahela juhtimisstrateegia ja -süsteemi keskkonna osa. Eco-Partner programmi hindamise käigus vaatleme toodete keskkonnapoliitikat, haridust ja koolitust ning ohtlike ainete kasutamist. Eco-Partner sertifitseerimine on tarnijate jaoks kohustuslik. EHS hindamisel kasutame standardite verifitseerimist 22 valdkonnas, nagu näiteks tööohutus, tuleohutus, töötervishoid, ohtlike ainete käitlemine ning keskkonnakaitse. Kaheksa kohustusliku vastavusvaldkonna nõuete täitmine on täielikult kohustuslik, sealhulgas tuleohutus, ohtlike ainete ja jäätmete käitlemine, heitvee ja kanalisatsiooni süsteemid.

Eco-Partner sertifitseerimise eesmärgiks on tarneahela vahetu juhtimine

Kõik Samsung Electronicsile tooteid või komponente pakkuvad tarnijad peavad olema Eco-Partner sertifitseeritud. Sertifikaadi andmiseks hindame tarnijate vastavust meie toodetes kasutatavate ainete ohje standarditele ning tarnija keskkonnajuhtimissüsteemi kvaliteeti. Tarnijad peavad esitama toodete keskkonnaraporti, mis sisaldab tõestusmaterjali nende toodetes sisalduvate ohtlike ainete kohta ning informatsiooni toormaterjali tarninud ettevõtte kohta. Samsung Electronics teostab seejärel põhjaliku hindamise ning külastab esitatud dokumentide verifitseerimiseks ka tarnija tootmiskohti. Eco-Partner sertifikaadi säilitamiseks tuleb tarnijaid auditeerida iga kahe aasta järel. Auditit mitteläbinud tarnijad eemaldatakse tarneahelast. Sel viisil pingutame selle nimel, et meie tarnijad oleksid aktiivseks osaks meie rohelise juhtimise algatustes. Ühekordse hindamise asemel pakume pidevat juhtimist ja hindamist, et tagada tarneahela pidev jätkusuutlik juhtimine.

Sellel infograafikul on näidatud Eco-Partner sertifitseerimisprotsess. Toormaterjalide tarnijatele tarnimisel on kohustuslik kinnitada ka üksikasjalikud analüüsiandmed ja toorainete koostise tabel. Samsung Electronicsile edasi andes tuleb esitada ka garantiikiri, täpne analüüsiraport (ICP/GCMS andmed), toote ohutuskaart ja näidised. Eco-partner sertifitseerimisprotsessi raames vaadatakse esitatud dokumendid ja proovid põhjalikult üle ning lisaks sellele hinnatakse hoolikalt ka keskkonnajuhtimissüsteemi kvaliteeti.
Konkurentsivõimeline keskkond: tarnijate põhjalik hindamine

Tarnijate konkurentsivõime tugevdamiseks teostame igal aastal põhjaliku hindamise. See hindamine toimub kahes valdkonnas: ettevõtte konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse riskid. Jätkusuutlikkuse riskide kategooriasse jääb ka keskkonna sektor, milles hinnatakse partneri püüdlusi keskkonnasõbraliku juhtimise osas ning tema sertifitseerimisstaatust vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Parimate hindamistulemustega tarnijatele antakse rohkem võimalusi ning hüvesid, kehvemate tulemustega tarnijad peavad aga oma puudujääkide eest vastutuse võtma. See tähendab, et Samsung Electronicsiga koostööd teha soovijad peavad lisaks oma äritegevusele alati arvestama ka keskkonnaga. Kui tarnija on keskkonnaalaste puudujääkide tõttu kõrge riskitasemega, tegutseme temaga individuaalselt ja jälgime üksikasjalikult edusamme kokkulepitud paranduste teostamisel. Tähelepanuväärne on ka, et 2016. aastal laiendasime varem vaid suurtarnijatele pakutud keskkonnaalast nõustamisteenust ka teise ja kolmanda taseme tarnijatele ning panustame sellega veelgi integreerituma ja jätkusuutlikuma tarneahela toimimisse.

Koos tarnijatega on meie kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise töö tulemus võrdne ligikaudu miljoni männi istutamisega.

Korra aastas hindab Samsung Electronics kõigi tarnijate energiatarbimist, sealhulgas elekter ja fossiilkütused ning kasvuhoonegaaside heitmed. Kui tarnija ei kasuta energiat tõhusalt, pakume kohapealset nõustamist. See aitab neil tegutseda energiatõhusalt või toetab protsesside parendamise ja vajalike seadmete kasutamise kaudu energiasäästu. 2016. aastal andsime 10 tarnijale 62 ülesannet energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks ning lisasime ka probleemi lahendamiseks vajalikud ressursid. Selle tulemusena vähendasime CO2 heimeid ligi 4920 tonni jagu. Arvestades, et üks mänd eemaldab aastas ligi 5 kg CO2, on see võrdne ligikaudu miljoni männi istutamisega.

Aerofoto männimetsast

Chemtronicsi juhtum tõestab, et keskkonnale kasulik tegevus on kasulik ka ärile
Chemtronics tarnib kemikaale. Energiatõhususe hindamise raames energiatarbimist kontrollides leidsime, et Chemtronics sõltus suuresti elektrist: täpsemalt 95% elektrist ja 5% vedelgaasist. Samsung Electronics hindas ettevõtte seadmete olukorda. Avastasime, et nende õhukompressoris on energiakadu ning desikandiga õhukuivati tarbis samuti suures koguses elektrit. Alustasime lihtsamast ehk paigaldasime tõhusa LED-valgustuse ning täiustasime elektrikadu põhjustavaid keerukaid seadmeid. Lisaks sellele paigaldasime desikandiga õhukuivatile juhtimissüsteemi, mis võimaldas energiatarvet vähendada läbi püsiva niiskuse ja temperatuuri hoidmise. Pärast nimetatud täiustusi teostasime investeeringu majandusanalüüsi viies aspektis: energiatarbimise vähenemine ja hulk, kulude kokkuhoid, investeeringu suurus ja tasuvusperiood. Mõõtsime ka kasvuhoonegaaside vähenemist, et kontrollida nende panust keskkonda. Selle tulemusel suurenes märkimisväärselt Chemtronicsi energiatõhusus, vähenesid kulud ja kasvuhoonegaaside heitmed vähenesid kokku 432,9 TOE võrra.

Rohkem teavet tarnijate juhtimisstrateegia/toe ja konfliktimineraalide kohta
Valge taustapilt jätkusuutliku juhtimise tarneahela kohta
Püüdleme läbipaistva ja avatud suhtluse poole
Taustapilt jätkusuutliku tarneahela lehest