Eetika

Õiglane ja läbipaistev ärikultuur

Ausameelsus on osa meie igapäevasest tööst, aitamaks täita meie sotsiaalset rolli ja vastutust viisil, mis toetab meie staatust esmaklassilise ülemaailmse ettevõttena.

Esinduspilt eetikast jätkusuutliku eetika vallas

Meie äri ulatub mitmetesse riikidesse üle terve maailma ning tunneme ja analüüsime võimalikke erisusi seadustes, määrustes ja praktikas, et tegutseksime igas riigis seaduslikult ja eetiliselt. Samuti oleme välja töötanud ülemaailmsed poliitikad isikuandmete kaitseks, et hoida klientide ja töötajate privaatsust ja kaitsta nende isiklikuandmeid. Meie püüdlusi süstemaatilise vastavuse ja eetiliste riskide haldamise suunas toetavad ka Samsungi ülemaailmne käitumiskoodeks ja ärikäitumise juhendid , mis aitavad meie töötajatel tegutseda ja otsustada vastavalt meie väärtustele. Otse tegevjuhi alluvuses töötav ettevõtte õigusosakond hoiab töös ka vastavuse eest vastutavat meeskonda ning Privacy Steering Committee, millest esimene aitab tagada ning arendada vastavuse juhtimist ning Privacy Steering Committee toetab meie tippjuhtkonda otsuste tegemisel. Nende juhtrühmade alluvuses töötavad kõik meie äriüksused ja piirkondlikud kontorid, kes on kõik pühendunud vastavuse ja privaatsuse tagamisele ning reageerivad töö vastavuse järelevalvele ning teevad koostööd meie tütarettevõtete ja harude töö vastavusprogrammide korraldamisel.

Samsung Electronicsi allüksuste organisatsioonistruktuur.

Selgitus organisatsioonistruktuuri juurde. Samsung Electronicsi allüksuste kohta.

Samsung Electronics koosneb direktorite nõukogust ja 5 rühmaüksusest.

 • Seotud osapoolte vaheliste tehingute komitee
 • Valitsemistava komitee

Funktsionaalne üksus

 • Ülemaailmne turunduskeskus
 • Ülemaailmne kliendirahulolu keskus
 • Ülemaailmne töötervishoiu keskus
 • Partneritega koostöö keskus
 • Ettevõtte äriuuenduste keskus

Ettevõtte juhtkontor

 • Ettevõtte juhtimismeeskond
 • Finants- ja raamatupidamismeeskond
 • Personalitöö meeskond
 • Kommunikatsioonimeeskond
 • Globaalne suhtekorraldusmeeskond (ettevõtte jätkusuutlikkuse juhtkeskus töötab selle meeskonna alluvuses)
 • Auditeerimismeeskond
 • Sisesuhtluse rühm

Ettevõtte õigusosakond

 • Vastavusega seotud komiteed
 • Privaatsuse juhtkomitee
 • Vastavuse meeskond
 • Privaatsusbüroo

Äriüksus

 • Vastavusega seotud komiteed
 • Privaatsuse juhtkomitee
 • Administratsioonimeeskond
 • Vastavuse/privaatsuse ametnik

Piirkondlik büroo

 • Vastavuse/privaatsuse organisatsioon
 • Tütarettevõte
 • Vastavuse/privaatsuse ametnik

Eetika juhtimine

Tutvustame oma ülemaailmset käitumiskoodeksit („Samsungi äri põhimõtted“) tarnijatele, klientidele ja teistele välistele huvirühmadele ning ka oma töötajatele läbi meie eetika juhtimise veebisaidi, samuti on olemas kanal eetikareeglite rikkumiste raporteerimiseks. Lisaks sellele olme koostanud dokumendi „Töötajate käitumisjuhised äritegevuses“, mis on meie töötajatele eetikavaldkonna teejuhiks ning meie sisevõrgus saadaval 15 erinevas keeles (sh korea keel). Asjakohaseid üksikasju levitatakse ning jagatakse kõigi töötajatega üle maailma. Kasutame selleks kollektiivseid, online ning audiovisuaalseid koolitusi, mida pakume vähemalt kord aastas. Läbipaistva äripraktika tagamiseks oleme tarnijate jaoks koostanud ka eraldi „Äritavad“.

2017. aastal esitatud raporteid on kokku 608, tarbijate kaebusi 42%, muid 42%, korruptsioonivastaseid raporteid 16%

Vastavuse juhtimine

Meie vastavuse programmi eesmärgiks on luua vastavusele tuginev ärikultuur, mis minimaliseerib hindade fikseerimisest või intellektuaalomandi õiguste rikkumisest tulenevad ettevõtte riskid ning võtab rohkem vastutust inimõiguste, töötervishoiu ja -ohutuse ning keskkonna valdkondades. Vastavusprogrammi juhtimissüsteem (CPMS) on vastavusega seotud riskide haldamiseks loodud IT-süsteem, mis tagab piirkonnaspetsiifiliste poliitikate ja regionaalsete küsimuste seire kättesaadavuse. Meie kasutajatugi töötab täie hooga, toetamaks töötajaid individuaalsete ekspertidele suunatud päringutega alati, kui neil on tööga seotud küsimusi või nad peavad meie juhiseid seaduslikkuse määramisel ebapiisavaks. Vastavusprogrammi juhtimissüsteemi (CPMS) raames töötajatele kättesaadavaks tehtud anonüümne vihjete edastamise süsteem on loodud rangelt viisil, mis tagab alati raporti edastaja konfidentsiaalsuse.

Selgitav kujutis infograafika pealkirja ja protsessi kohta.
Spetsiaalsete üksuste töö
Otse tegevjuhi alluvuses töötava ettevõtte õigusosakonna alla privaatsusbüroo loomine
Vastavates äriüksustes privaatsuspoliitika eest vastutavate juristide ametisse määramine
Seire
Regulaarse/juhtumipõhise seire teostamine läbi spetsialiseerunud üksuste või töötajate
Järelkontrolli juhtimine
Probleemide lähtekohtade tuvastamine läbi protsessi/tulemuste analüüsi, parenduste tegemine, sama probleemi kordumise ennetamine (näiteks koolitustel reaalsete juhtumite tutvustamine)

Privaatsuspoliitika

Tutvustasime ametlikult oma ülemaailmset privaatsuspoliitikat ja töötasime välja asjakohased poliitikad vastavalt regioonispetsiifilistele regulatiivsetele tingimustele ja kohalikele oludele. Nende tegevuste tulemusel on meie töötajatele kättesaadav „Ülemaailmne isikuandmete juhis“ ning „Isikuandmete allhangete juhtimise juhis“, mida tuleb kasutada kui juhatuse määruseid. Kasutame oma protsesse ja süsteeme viisil, mis kaasab asjakohased poliitikad igapäevasesse äritegevusse ning jätkame ülevaatuste tegemist ning ettevõtteüleste koolituste pakkumist.

Spetsiaalsete Üksuste Töö

Otse tegevjuhi alluvuses töötava Global Privacy Office alla Corporate Legal Office loomine
Vastavates äriüksustes privaatsuspoliitika eest vastutavate juristide ametisse määramine

 

Tugevam ülevaade privaatsuspoliitika rakendamise/juhtimise süsteemidest

Regulaarsete ülevaatuste läbiviimine ning vajalike süsteemi ja teenuste parenduste teostamine klientide ja töötajate kaitsmiseks juhtimise, tehnilise ja füüsilise kaitsesüsteemi kaudu, mis haldab tervet andmekogumise, töötlemise ja kustutamise protsessi.

 

Privaatsuspoliitika Koolitus

Online/offline privaatsuspoliitika koolituste pakkumine viisil, mis arvestab osakondade töö iseärasusi (planeerimine, R&D, turundus jne), ning kõigile töötajatele suunatud põhikoolituste kaudu

 

Privacy Legal Management System (PLMS) kasutamine

Muuta kohustuslikuks ennetavad meetmed läbi andmekaitse riskide kontroll-loendi kasutamise. Kontroll-loend on loodud andmekaitse riskide hindamiseks toodete ja teenuste igas etapis, alustades planeerimisest ja arendustöödest kuni kasutamise ja kasutamiselt eemaldamiseni. Kontroll-loendit vaatavad üle spetsialiseerunud juristid.