Vastutustundlikud tööhõivetavad

Jõupingutused kestliku
tarneahela loomiseks

Samsung Electronics püüab täita oma sotsiaalset ja eetilist vastutust, mida mitmesugused sidusrühmad ja rahvusvaheline kogukond temalt ootavad.

Lapsed puhuvad naeratades mulle.

Lapstööjõu keelustamise poliitika

Laste tööd ei või kasutada tootmise üheski etapis ja vastavalt meie poliitikale keskendume lapstööjõu kasutamise avastamisel lapse parimatele huvidele. Samsung Electronicsil ja tema tarnijatel on nulltolerantsipoliitika laste töö kasutamise suhtes vastavalt seda keelavatele rahvusvahelistele standarditele ja kehtivatele kohalikele seadustele ja õigusaktidele.
Samsung Electronics jõustas laste töö keelamise poliitika, mis kirjeldab meie tugevat tahet vältida laste töö kasutamist koostöös Save the Children Rootsi asutatud sotsiaalettevõttega Laste õiguste ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse keskus (CCR CSR). Laste töö keelamise poliitika põhineb ÜRO lapse õiguste konventsioonil, UNICEFi lapse õiguste ja äri põhimõtetel ja ILO konventsioonil.

Kaks poissi mängivad klotsidega.
  • Lapstööjõu keelustamise poliitika 122KB PDF DOWNLOAD
  • Alaealiste tööjõuna kasutamise poliitika 59KB PDF DOWNLOAD
  • Õpilaste tööjõuna kasutamise poliitika 185KB PDF DOWNLOAD

Võõrtööjõuga seotud juhised

Samsung Electronicsi tehases Malaisias töötavad harmooniliselt kõrvuti töötajad erinevatest riikidest nagu Indoneesia, Nepal ja Pakistan. Seepärast on lugupidamine kultuurilise mitmekesisuse suhtes ja sujuv suhtlus töötajate vahel ülima tähtsusega.
Lisaks toimuvad kultuuride vahelise vastastikkuse mõistmise toetamiseks mitmesugused tegevused/sündmused nagu "Kultuuridevaheline kogemus", "Hea töökoht", "Kojunaasmissündmus võõrtöötajatele". 2016. aastal koostasime ja avaldasime koostöös organisatsiooniga Business for Social Responsibility (BSR) „Võõrtööjõuga seotud juhised“, mis kinnitavad meie pühendumust sunnitöö, töökoha leidmiseks küsitavate ülemääraste vahendustasude ja igasuguse diskrimineerimise likvideerimisele, mida võib esineda, kui võõrtöötajad töötavad välisriikides.

Kolm ühendatud kätepaari istikut mullas hoidmas.

Õpipoisiõppega seotud juhised

2016. aastal koostas Samsung Electronics Indias koostöös organisatsiooniga Business for Social Responsibility (BSR) ja India vabaühendusega Partners in Change (PIC) "Õpipoisiõppega seotud juhised", mis peab praktika ja õpipoisiõppe käigus tagama läbipaistvuse ja õiguskuulekuse.
Juhised sätestavad standardid tööeale, miinimumpalgale ja praktikaperioodi pikkusele vastavalt India tööpraktika seadusele 1961. aastast ja teistele praktikantidele kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. Samuti sisaldab see teavet, kuidas käsitleda praktikantide kaebusi, töökohapõhist õpet ja tööle võtmise võimalusi töötajatele, kes on läbinud praktika ettevõttes. Juhiseid kinnistavad diskrimineerimiskeelu ja muude inimõiguste kaitsega seotud siduvad kohustused. Juhiste üks olulisi väärtusi seisneb selles, et need ei laiene üksnes Samsung Electronicsi Indias asuvatele tootmisüksustele, vaid ka tema tarnijatele.

Kaks meest vestlevad ja vaatavad laual olevat paberit.

Kaebuste lahendamise juhised

Töötajate inimõiguste kaitseks ja positiivse töökeskkonna loomiseks on Samsung loonud sidekanalid juhtkonnaga, et saada töötajatelt arvamusi ja ettepanekuid. Lisaks toimivad meil kõigis töökohtades võrgus ja võrguväliselt kaebuste esitamise kanalid, mis aitavad töötajate häält (VoE) kuulda võtta ja lahendada korrektselt kõiki probleeme.

Koostasime „Kaebuste lahendamise juhised“, et lahendada töö käigus tekkivaid kaebusi õiglaselt ja kiiresti. Süsteemi tööetapid on järgmised: kaebuste lahendamise kanali avamine – kaebuse esitamine – kaebuse lahendamine – tagasiside. Kanaleid on neli: võrgupõhine, võrguväline, infoliin ja töötajate komitee, mis toimib vastavalt tütarettevõtete töö eripärale.

Kaebuste lahendamise juhised

HERhealth koolitusprogramm

"Et meie tootmisüksuste töötajate tervis oleks parem, toimib meil Vietnamis projekt „Health Enables Returns“ („Tervis toob tulu“) (HERhealth), mis jagab naistöölistele terviseteavet ja parandab nende terviseteadlikkust.
Spetsiaalne ettevõtete ühiskondliku vastutusega (CSR) tegelev üksus – ettevõtte sotsiaalse vastutuse (BSR) institutsioon on seda projekti 2007. aastast saadik rakendades harinud 250 000 naist 10 riigis eesmärgiga mitte üksnes pakkuda elementaarseid tervishoiuteadmisi naistöölistele (näiteks teavet tervisliku toitumise ja HIV/AIDSi, hepatiidi, tuberkuloosi ja muude taoliste haiguste vältimise kohta), vaid ka tõsta teadlikkust naiste tervise tähtsuse kohta.

Aastatel 2016–2017 korraldas Samsung koolitusi naistöötajatele üle riigi. Seda tehti koostöös 2005. aastal asutatud ja terviseharidusele spetsialiseerunud kohaliku vabaühendusega Life Centre. Seda tänuväärseid tulemusi andvat programmi kavatseme jätkata ka edaspidi."

Peamised edusammud
Kolleegidest koolitajate koolitus

HERfinance koolitusprogramm

Koos BSRi ja Sanchayaniga (India) käivitas Samsung alates 2015. aastast töötajate rahalise pädevuse tugevdamise projekti. Samal aastal Indiaga korraldasime rahanduskoolitusi koos kohalike vabaühendustega Brasiilias (Positive Planet) ja Mehhikos (Yo quiero Yo puedo).

Projekti eesmärk pole üksnes pakkuda põhiteavet säästmise, intressimäärade, laenude ja panganduse kohta, vaid õpetada meie töötajate perekonnaliikmetele finantsplaanimise tehnikaid vastavalt nende sissetulekule, et neil oleks võimalik saavutada usk oma rahalise sõltumatuse saavutamisesse. Finantspädevuse programmi järgmise taseme kavatseme valitud riikides läbi viia 2018. aastal.

Koolituse tagasiside

Arti Sharma jagas oma koolituskogemust ja ütles: "HERFinance-koolitus on meile väga oluline. Seda tüüpi koolitused on suureks abiks eelarve pidamise tähtsuse mõistmisel ja säästuharjumuste parandamisel."

Seema jagas oma koolituskogemust ja ütles: "Enne HERfinance-koolitust ei saanud ma aru lühiajalise, keskmise tähtajaga ja pikaajalise säästuplaani tähtsusest, kuid pärast seda koolitust saan aru, kui tähtsad on meie elus säästud. Ma tean, kui tähtis on meile kõigile sissetulekueesmärgi saavutamine."

Foto HERfinance koolituselt.

RBA töö- ja eetikaaudiitorid

* Varem EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung on Responsible Business Alliance'i (RBA) liige ning me järgime RBA käitumiskoodeksit ja viime seda ellu nii kogu ettevõttes kui ka oma tarnijate juures. RBA koodeks toetub rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, et tugevdada sotsiaalset ja keskkonnavastutust ning ärieetikat.
Püüdleme pidevalt oma juhtimissüsteemi parandamise poole ja levitame parimaid tavasid ettevõtte sees. Et saada endale vajaliku kvalifikatsiooniga siseaudiitoreid, kes jälgiksid pidevalt töökeskkonda, kutsume nii omamaiseid kui ka välistöötajaid osalema RBA töö- ja eetikakoolitusprogrammis ja omandama vastavat kvalifikatsiooni tõendavaid tunnistusi.
Kvalifitseeritud audiitorid korraldavad kohapealseid kontrolle, näiteks ettevõtte ja tarnijate juhtimise süsteemi, keskkonnaohutuse jms kontrollimiseks vastavalt RBA standarditele.

Inimesed kuulavad kõnelejat.
RBA töö- ja eetikaaudiitorite staatus