Strateegia

Meie lähenemine jätkusuutlikkusele

Üleilmse korporatiivse kodanikuna täidame oma sotsiaalset vastutust, pakume uuenduslikke tooteid ja teenuseid ning loome majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku väärtust.

Põhipilt jätkusuutlikkuse strateegiast

Samsungis aitab jätkusuutlikkuse juhtimine luua integreeritud väärtusi. Lisaks majandusliku väärtuse loomisele läbi suurema kasumi ja börsihinna võtame ka suurema vastutuse üleilmse kodanikuna ja loome sotsiaalseid väärtusi. Väärtusahelas uuenduslikke teenuseid ja tooteid pakkudes tugineme Samsungi võtmeväärtustele ning loome majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku väärtust. Jälgime oma protsesside majanduslikku ja mittemajanduslikku mõju ühiskonnale ning maksimeerime meie positiivset mõju ja minimeerime negatiivset.

Samsungi jätkusuutlikkuse juhtimissüsteem

 • Kujundlik pilt sotsiaalse mõju kohta

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Majandusliku väärtuse loomine

Meie tegevused uuenduslike tehnoloogiate ja toodete nimel annavad võimaluse kasumi teenimiseks ning tagavad uute kasvumootorite leidmise. Pingutame selle nimel, et uuenduslikkus oleks osa meie ärikultuurist ning loome väliseid ressursse kasutades sünergiat, et püüelda avatud uuenduste poole. Seeläbi astume sammukese lähemale ökosüsteemi ehitamisele, mis võimaldab luua uuenduslikke tooteid ja vastata tänase kiirelt muutuva turu vajadustele.

 

Sotsiaalse väärtuse loomine

Globaalse korporatiivse kodanikuna loome Samsung sotsiaalset väärtust, mis vastab UN Sustainable Development Goals (SDGs): oleme määranud täpsemad eesmärgid, mis puudutavad meie ärikäitumist ning analüüsime nende saavutamise käigus meie negatiivset/positiivset mõju. Lisaks sellele otsime ja proovime täielikult kasutusele võtta ärivõimalusi, mis panustavad UN Sustainable Development Goals (SDGs) täitmisesse.

Kujundlik pilt sotsiaalse väärtuse loomisest
 
 • Kujundlik pilt vaesuse lõpetamise arengueesmärgist Kaotada kõikjal igasugune vaesus
 • Kujundlik pilt nälja lõpetamise arengueesmärgist Kaotada nälg, tagada parem toiduga kindlustatus ning edendada säästvat põllumajandust
 • Kujundlik pilt hea tervise arengueesmärgist Tagada tervislik elu ja edendada heaolu igas vanuses
 • Kujundlik pilt kvaliteetse hariduse arengueesmärgist Hea kvaliteediga haridus ja elukestva õppe võimalused kõigile
 • Kujundlik pilt soolise võrdõiguslikkuse arengueesmärgist Saavutada sooline võrdõiguslikkus, tugevdada naiste ja tüdrukute võimalusi
 • Kujundlik pilt puhta vee ja hügieeni arengueesmärgist Tagada veeressursside jätkusuutlik haldamine ja hügieen kõigile
 • Kujundlik pilt taastuvenergia arengueesmärgi kohta Tagada jätkusuutlik energia kõigile
 • Kujundlik pilt tööhõive ja majanduskasvu arengueesmärgi kohta Jätkusuutliku majanduskasvu, täieliku tööhõive ja inimväärse töö edendamine
 • Kujundlik pilt uuenduslikkuse ja taristu arengueesmärgist Rajada vastupidav taristu ja toetada jätkusuutlikku tööstust
 • Kujundlik pilt ebavõrdsuse vähendamise arengueesmärgist Ebavõrdsuse vähendamine riikides ja riikide vahel
 • Kujundlik pilt jätkusuutlike linnade ja kogukondade arengueesmärgi kohta Muuta linnad kaasavaks, turvaliseks, muutustega kohanevaks ja jätkusuutlikuks
 • Kujundlik pilt vastutustundliku tarbimise arengueesmärgist Tagada jätkusuutlikud tarbimis- ja tootmisharjumused
 • Kujundlik pilt kliimamuutuste vastasest arengueesmärgist Kliimamuutuste kiire ohjamine ja selle tagajärgedega võitlemine
 • Kujundlik pilt ookeanide ja mereressursside arengueesmärgist Ookeanide, merede ja mereressursside jätkusuutlik kasutamine
 • Kujundlik pilt maismaa elustiku arengueesmärgist Ökosüsteemi kaitsmine ja liigirikkuse kaitsmine (metsad, kõrbed, maa jne)
 • Kujundlik pilt rahu ja õiguse arengueesmärgist Õiglase õigussüsteemi loomine kõigi jaoks
 • Kujundlik pilt üleilmse koostöö arengueesmärgist Ülemaailmsete partnersuhete elavdamine jätkusuutliku arengu nimel
 • Kujundlik pilt jätkusuutliku arengu eesmärkide kohta
* UN Sustainable Development Goals (SDGs) : 2015. aasta septembris kinnitas ÜRO Peaassamblee jätkusuutliku arengu eesmärgid, et saavutada sotsiaalne jätkusuutlikkus üle terve maailma. Need tuginevad Millennium Development Goals (MDGs), mis keskendusid vähem arenenud riikidele, nüüd aga seavad UN SDGs universaalsed eesmärgid, milleni saavad pürgida kõik riigid, sealhulgas arenenud riigid, ning mis eeldavad lisaks valitsuste ja ekspertide panusele ka terve kodanikuühiskonna ja ärisektori ettevõtete kaasatust.

Väärtuste loomine jätkusuutliku juhtimise kaudu

Samsung anname oma parima, et luua meie jätkusuutliku juhtimise abil nii sotsiaalset, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust ja anda oma panus üleilmse ühiskonna paremaks muutmisel. Kuna sotsiaalseid ja keskkondlikke väärtusi on raske arvudesse panna, on meie lähenemine jätkusuutliku juhtimise eesmärkide seadmisel ja juhtimisel kvaliteedipõhine. Alates 2016. aastast kasutame aga ka "True Value" ehk reaalse väärtuse meetodit, mille on loonud KPMG ning mis kvantifitseerib sotsiaalse ja keskkondliku väärtuse indikaatoreid viisil, mis võimaldab loodud väärtust ka visualiseerida.
Indikaatorite juures olevad positiivsed (+) ja negatiivsed (-) arvud tähendavad sotsiaalset koguväärtust, mida oleme lisanud või vähendanud aasta jooksul 31. detsembrist 2016. See lähenemine võimaldab meil vaadata kaugemale lihtsatest majandusnäitajatest ja majanduslikust väärtusest, mida loome äritegevuse käigus, ning kaasata sotsiaal-majanduslikud ja sotsiaalsed väärtused, mis annavad terviklikuma pildi Samsung loodud tõelisest väärtusest.

2017 JÄTKUSUUTLIKU JUHTIMISEGA LOODUD VÄÄRTUS

Ühik (miljonit Korea woni)

 • Tulu Majanduslik väärtus (42 186 747)
 • Sotsiaal-majanduslik : Investorite väärtus (7 347 012), Tarnijate toetus (822 800), Kohalike kogukondade arendamine (86 203)
 • Keskkondlik : Kasvuhoonegaaside heitmed (–632 310), Mõju atmosfäärile (–6381), Mõju veekeskkonnale (–641 910), Jäätmete keskkonnamõju (–3750)
 • Tõeline tulu : Tõeline väärtus (49 158 411)