SAMSUNGI KÜLMIKUKAMPAANIA (edaspidi KAMPAANIA) TINGIMUSED

30.05.2018

Kampaania korraldaja

1. Kampaania korraldaja SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi Korraldaja), reg. number 40003963909, registreeritud aadress Duntes Sreet 6, Riga, LV-1013, Läti.

Kampaania kestus

2. Kampaania algab 30. mail 2018 ja lõpeb 1. juunil 2018 (edaspidi Kampaaniaperiood).

Osalejad

3. Kampaania on mõeldud üksnes füüsilistele isikutele. 

4. Osalemiseks peavad isikud (edaspidi Osalejad) omama kas Facebooki kontot, Instagrami kontot või võtma osa allpool kirjeldatud Kampaaniaüritusest.

5. Alla 18-aastased isikud võivad osaleda Kampaanias ainult siis, kui nende lapsevanemad või seaduslikud eeskostjad (hooldajad) käesolevate Tingimustega nõustuvad.

6. Korraldaja ja Korraldaja poolt kaastatud äriühingute esindajatel ei ole õigust Kampaanias osaleda.

Kampaania

7. Kampaanias osalemiseks peavad Osalejad täitma Korraldaja Facebooki lehel 30. mail 2018.a või allpool kirjeldatud Kampaaniaüritusel näidatud ülesande.

8. Ülesandeks on ära arvata, kui mitu Samsung Shake jogurtikokteili on võimalik mahutada uude super-suurde Samsungi külmikusse: mudeli number RS68N8670SL Lätis,  RS68N8220S9/EF Leedus ja RS68N8231S9/EF Eestis.

9. Osalejad võivad võtta Kampaaniast osa postitades oma vastuse Facebooki platvormil või esitades selle Kampaaniaürituse ajal.

10. Korraldaja viib vastava uue Samsungi külmiku esitluse läbi Kampaaniaüritusel, mis toimub 1. juunil 2018 Lätis aadressil Kaļķu Street 17, LV-1050, Riia; Leedus aadressil Gedimino Avenue 11A, Vilnius, 01103, ja Eestis Tallinna Loomaaias aadressil Paldiski maantee 145, 13522, Tallinn (edaspidi Kampaaniaüritus). 

11. Eesti Kampaaniaürituse Osalejad peavad ostma Tallinna Loomaaia pileti (maksumusega 1 euro) (http://tallinnzoo.ee/kulastajale/piletiinfo/; http://tallinnzoo.ee/en/visitors/tickets/). Kampaania ei ole seotud Tallinna Loomaaia poolt pakutavate teenustega.

12. Iga Osaleja, kes võtab Kampaaniast osa Facebooki vahendusel, peab isiklikult postitama oma vastuse Samsungi Leedu ja Läti Facebooki lehel Kampaaniat puudutava postituse kommentaarina hiljemalt 1. juunil 2018.a kell 16:59 ning Samsungi Eesti Facebooki lehel hiljemalt 1. juunil 2018.a kell 16:59.

13. Võitja, kes on andnud Facebooki lehel õige või kõige täpsema vastuse, kuulutatakse välja Korraldaja Facebooki lehel 1. juunil 2018. Kui mitu Osalejat on andnud ühesuguse vastuse, siis valib Korraldaja võitja välja juhuvaliku alusel. Auhinna kättesaamiseks peab võitja võtma ühendust Samsungi kohaliku Facebooki leheküljega Leedus Lätis või Eestis.

14. Iga Osaleja, kes võtab Kampaaniast osa Kampaaniaüritusel, peab kas laadima oma isiklikul Instagrami profiilil üles foto koos Samsungi külmikuga, kasutades teemaviidet #SamsungChallenge ja kirjutama oma vastuse foto alla või kirjutama oma vastuse ja oma telefoninumbri Kampaaniaüritusel saadud piletile. Osalejad peavad esitama oma vastused Leedus ja Lätis toimuval Kampaaniaüritusel hiljemalt 1. juunil 2018.a kell 16:59 ning Eestis toimuval Kampaaniaüritusel hiljemalt 1. juunil 2018.a kell 16:59.

15. Kaks võitjat, kes on andnud õige või kõige täpsema vastuse Instagramis ja esitatud piletil, kuulutatakse välja Kampaaniaüritusel. Võidu kättesaamiseks peab võitja olema võimeline endast Kampaaniaüritusel teada andma. Kui võitja võidu väljakuulutamise hetkel puudub, siis kuulutatakse võitjaks Osaleja, kes esitas täpsuselt järgmise vastuse. Korraldaja avaldab võitjate nimed Leedus, Lätis ja Eestis kohalikul Samsungi Facebooki lehel.

16. Osalejate vastused vaatab läbi Korraldaja, kes jätab endale õiguse sobimatud vastused tagasi lükata. Korraldaja peab sobimatuteks selliseid vastuseid, mis (a) rikuvad õigusnorme või seadusi, (b) rikuvad kolmandate isikute õigusi, (c) on häirivad, teotavad, solvavad, põhjustavad kahju, on halvustavad, hirmutavad või diskrimineerivad, (d) on iseloomult sündsusetud või amoraalsed või (e) kirjeldavad alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete tarbimist.

17. Korraldaja jätab endale õiguse lükata tagasi Osaleja vastuse, kui see ei ole esitatud kooskõlas käesolevate Tingimustega.

18. Vastused, mille esitajateks on valeprofiilid või automaatsed süsteemid, jäetakse tähelepanuta ning Korraldajal on õigus vastav Osalejal diskvalifitseerida.

19. Igaüks kolmest võitjast igas riigis omab õigust ainult ühele auhinnale.

Auhind

20. Iga riigi – Läti, Leedu ja Eesti – auhinnafondis on kolm kinkekaarti Samsungi kodumasinate ostmiseks:

20.1. üks 100 euro suurune kinkekaart Facebookis vastuse esitanud võitjale; 

20.2. kaks kinkekaarti summas 200 eurot võitjatele, kes esitasid vastuse Kampaaniaüritusel piletil või Instagramis.

21. Auhind on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.

22. Auninda ei maksta välja rahas, seda ei asendata ega tagastata. Ent see ei mõjuta kohaldatavate õigusaktidega kehtestatud tarbijaõigusi ega tootja garantiid.

Andmekaitse

23. Korraldaja kasutab Osalejate isikuandmeid Kampaania läbiviimiseks ja raamatupidamist reguleerivate õigusaktide nõuete täitmiseks. Korraldaja võib teha Kampaaniaüritusel fotosid ja videoid ning kasutada sisu selleks, et kajastada Kampaaniaüritust sotsiaalmeedias.

24. Otsus edastada Korraldajale oma isikuandmeid on vabatahtlik. Ent kui Osaleja ei esita Kampaanias osalemiseks nõutavat teavet, siis pole tal võimalik Kampaaniast osa võtta. Otsus mitte olla kujutatud fotodel ja videotes ei mõjuta Kampaanias osalemise õigust.

25. Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt (a) (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt (c) (juriidilise kohustuse täitmine); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt (f) (Korraldaja või kolmandate isikute õigustatud huvi). Korraldaja ja Samsung Electronics Co., Ltd. õigustatud huviks on Samsungi toodete müügi edendamine.

26. Kui Osaleja isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on Osalejal õigus oma nõusolek iga ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

27. Isikuandmeid jagatakse üksnes kolmandast isikust teenuseandjatega, kes osutavad Korraldajale Kampaania korraldamise ja muid sarnaseid teenuseid. Isikuandmeid avaldatakse või isikuandmetele juurdepääs võimaldatakse kolmandatele isikutele selleks, et nad saaksid osutada Korraldajale nimetatud teenuseid.

28. Osalejate isikuandmeid säilitatakse üksnes seni, kuni need on Kampaania läbiviimiseks vajalikud. Õigusliku menetluse algatamise korral võib isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõpuni. Kui õigusaktidega on sätestatud isikuandmete säilitamise kohustus, siis järgib Korraldaja vastavaid reegleid.

29. Andmete vastutavaks töötlejaks on Korraldaja. Selleks, et taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, nende töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid Osalejate isikuandmete töötlemisele, kasutada andmete ülekantavuse õigust või väljendada muid kahtlusi seoses isikuandmete käitlemisega, võivad Osalejad esitada läbi GDPR-i tugiteenuste lehekülje taotluse Euroopa andmekaitsespetsialistile, lingi millele leiab Privaatsuspoliitikast http://www.samsung.com/lv/lt/ee, või saata meili järgmisele aadressile: dataprotection@samsung.com. Osalejatel on samuti õigus esitada kaebusi oma isikuandmete käitlemise kohta andmekaitse järelevalveasutusele.

Üldsätted

30. Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesolevaid Tingimusi põhjendatud juhtudel ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

31. Osalejal ei ole õigust Auhinnale, kui ilmneb, et Osaleja ei ole täitnud käesolevaid Tingimusi või kui selgub, et Osaleja on pannud Kampaania käigus toime pettuse.

32. Korraldajal on õigus võtta vajadusel piisavaid meetmeid selleks, et kaitsta end pettuslike nõuete eest, kaasa arvatud, piiranguteta, õigus nõuda, et Osaleja tõestaks oma isiku.

33. Kui käesolevates Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, vastutab Osaleja kõigi kohaldatavate maksude tasumise eest ning kannab muud Auhinnaga seotud kulud.

34. Korraldaja ei vastuta Kampaania katkemise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud või muud asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik kontrollida.

35. Korraldaja ei vastuta: (a) selle eest, kui vastus jääb laekumata süsteemi rikke või muude Korraldajast sõltumatu asjaolu tõttu; (b) mis tahes arvutivõrgu rikete või katkestuste eest; (c) mis tahes Korraldajast sõltumatute häirete, kahju ja kaotsimineku eest; või (d) mis tahes Osaleja poolt tehtud vigade eest.

36. Osalejad nõustuvad, et Korraldaja ei vastuta mis tahes vigastuste, kaotsimineku või kahju eest, mis on tekkinud Kampaanias osalemise ajal või sellega seoses niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õigusega lubatud. 

37. Kampaaniale kohaldatakse vastavalt Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi õigust, sõltuvalt Facebooki lehest ja Kampaaniaüritusest, kus Osaleja oma vastuse esitas.

38. Kui Osalejal peaks olema Kampaaniat puudutavaid küsimusi või kaebusi, on tal õigus esitada neid kuni 1. septembrini 2018, helistades Samsungi kõnekeskusesse või meili teel. Helistamine Eesti, Läti ja Leedu laua- või mobiiltelefonilt on tasuta.

Läti
Tel. nr: 8000 7267
info@samsung.lv
Leedu
Tel. nr: 8800 7777
info@samsung.lt
Eesti
Tel. nr: 800 7267
info@samsung.ee