Säästev tarneahel

Säästev tarneahel

Tagame, et meie
materjalid hangitaks
eetiliselt ja
vastutustundlikult

Tagame, et meie materjalid hangitaks eetiliselt ja vastutustundlikult

Toetame oma tarnijaid tugevama konkurentsieelise saavutamisel,
et luua stabiilne ettevõtte ökosüsteem ja säästev tarneahel

Toetame oma tarnijaid tugevama konkurentsieelise saavutamisel, et luua stabiilne ettevõtte ökosüsteem ja säästev tarneahel

Koostöös oma tarnijatega üle kogu maailma töötame pidevalt jätkusuutliku äriökosüsteemi nimel, mis põhineb õigluse, avatuse ja ühise õitsengu filosoofial.
Pakume oma tarnijatele tuge keskkonnaalaste ja sotsiaalsete kohustuste täitmiseks vajalike ülemaailmsete seaduste ja standardite järgimisel. Samuti kasutame riskijuhtimissüsteemi,
et minimeerida riskipiirkondade kaevandustes inimõiguste rikkumisi ja keskkonnamõjusid.

Tarneahela juhtimise strateegia

Majandus

Kindlustame kulude, tarnete, kvaliteedi, tehnoloogia ja inimressursside osas kõikehõlmava konkurentsieelise, et saavutada oma tarnijatega suurim sünergia, kiirus ja tõhusus ning luua jätkusuutlikku kasvu võimaldav ettevõtte ökosüsteem.

Tulpdiagrammi ikoon noolega ülessuunas, et kujutada majanduskasvu. Tulpdiagrammi ikoon noolega ülessuunas, et kujutada majanduskasvu.

Ühiskond

Nõuame inimõiguste haldamise, töökeskkonna, eetika ja konfliktimineraalide osas rahvusvaheliste standardite ja määruste järgimist, et luua avatud ja läbipaistev juhtimisvastutuse süsteem, mis kaasaks kõiki tarneahela sidusrühmi.

Gloobuse ikoon, et kujutada sotsiaalset juhtimist. Gloobuse ikoon, et kujutada sotsiaalset juhtimist.

Keskkond

Teeme koostööd ainult Eco Partneri serdiga tarnijatega, et saaksime hinnata ja hallata nende komponentide, tooraine ja tootmisprotsessi võimalikke keskkonnamõjusid.

Varre otsas oleva väikse lehekese ikoon, et kujutada keskkonnahaldust. Varre otsas oleva väikse lehekese ikoon, et kujutada keskkonnahaldust.
 • Tarnija
  talitlus

 • Koostöö
  partneritega

 • Tarnijate
  töökeskkond

 • Konfliktimineraalide
  haldamine

Tarnija talitlus

Samsung Electronics püüab luua vastastikusel usaldusel põhinevaid strateegilisi partnerlussuhteid kõige paremini tegutsevate tarnijatega. Seetõttu on meil uute tarnijate registreerimissüsteemis kasutusel õiglane ja läbipaistev protsess ning teeme iga-aastaseid hindamisi, et aidata tarnijatel tugevdada oma konkurentsieeliseid ja minimeerida asjakohaseid riske. Kõik ettevõtted, kes soovivad pakkuda oma eristuvat tehnoloogilist võimet ja teha äri Samsungiga, saavad oma uued äriettepanekud igal ajal postitada meie tarnijaportaali (www.secbuy.com). Meie rahvusvaheline hankekeskus (IPC) toimib hankesõlmena ja võimaldab meil leida silmapaistvaid tarnijaid strateegiliselt olulistes piirkondades kogu maailmas.

Ülikondades Korea mees ja valge mees seisavad väljas ja kätlevad. Valge mees hoiab teises käes portfelli. Ülikondades Korea mees ja valge mees seisavad väljas ja kätlevad. Valge mees hoiab teises käes portfelli.

Nõuded uue tarnijana registreerumisel

 • Keskkond ja ohutus

  Tarnijad peavad täitma 22 artiklis sätestatud kriteeriume, mis hõlmavad tööohutust, tuleohutusseadmeid, töötervishoidu, ohtlikke aineid ja keskkonda. Üheksa kohustuslikku punkti: tuleohutusseadmed, ohud ja jäätmed, kanalisatsioon ja reoveepuhasti jne.

 • Tööõigused

  Tarnijad peavad täitma 20 artiklis sätestatud kriteeriume, sealhulgas vabatahtlik töö, tööaja eeskirjade järgimine ja diskrimineerimise keeld.
  Kolm kohustuslikku punkti: laste töö keelamine,
  miinimumpalga tagamine ja ebainimliku kohtlemise keeld.

 • Eco-Partner

  Korraldame toodete keskkonnapoliitika, hariduse ja koolituse ning ohtlike ainete kasutamise aspektide hindamisi. Teeme äri ainult Eco-Partneri serdiga tarnijatega.

Iga-aastase tarnija hindamise protsess ja kriteeriumid

 • 01

  Enesehindamine
  aasta jooksul

  Tarnijad teevad
  enesehindamist hindamispunktide põhjal,
  emis on seotud ettevõtte
  konkurentsivõime ja
  jätkusuutlikkusega.

 • 02

  Täiustused

  Tarnijad tuvastavad ise vajalikud
  muudatused ja
  viivad need ellu
  Samsung jälgib riske
  ja annab
  tagasisidet

 • 03

  Hindamine

  Tarnijaid teavitatakse
  nende lõplikest
  hindamistulemustest
  iga aasta lõpus

 • 04

  Jätkutegevused

  Tarnijad töötavad välja
  ja viivad ellu kavasid
  olukorra parandamiseks ning Samsung
  pakub selles abi

Ettevõtte konkurentsivõime hindamise elemendid

 • Tehnoloogia

  Tehnoloogiapatentide
  omandiõigus ning
  teadus- ja arendustegevuse investeeringud

 • Kvaliteet

  Veamäärad ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertimine

 • Operatiivsus

  Seotus meie
  uuendustegevuste
  ja poliitikatega

 • Tarnimine

  Õigeaegne
  kohaletoimetamine ja saatmine

 • Kulu

  Tehingu väärtuse ja
  kulu konkurentsivõime
  suurendamine

Jätkusuutlikkuse hindamise elemendid

 • EHS

  Tööohutus ja
  rahvusvaheline
  sertimine

 • Finantsid

  Krediidireiting ja
  võlakordaja

 • Seadused
  (sotsiaalne)

  Töö- ja inimõigused
  töökohal ning
  korruptsioonivastane
  võitlus

Toetame oma partnereid, et nad saaksid endast parima

Kooskõlas meie ärifilosoofiaga, et Samsung Electronicsi konkurentsieelis tuleneb meie tarnijate onkurentsieelistest, jätkame tööd oma kõigile kasulike juhtimisalgatuste laiendamisega, hõlmates nii kodu- kui ka välismaiseid tarnijaid. Pakume laias valikus programme rahastamisehariduse ja uuenduslikkuse toetamiseks, et tagada meie tarnijate konkurentsivõime üle kogu maailma.

 • miljardit

  974

  Korea vonni

  Investeerimine kõigile
  kasuliku koostöö
  fondi

  Rahastus

  Loome kommertspankades 1 triljoni Korea
  vonni väärtuses fonde

 • 16,756

  inimest

  Tarnijate
  väljaõppe osalejad

  Töötajate oskuste täiendamine

  akume meie ainult tarnijatele mõeldud koolitusüksuse
  kaudu juhtimisoskuste,
  ametialaste oskuste, globaalseid ja muid koolitusi

 • 375

  ettevõtet

  Tarnijad, kes
  said Smart Factory tuge

  Uuenduslikud algatused

  Toetame riigis 1000 tarnijat ning VKEd,
  kellel ei ole Samsungiga
  ärisuhteid, nende
  tootmisvõimsuse
  suurendamisel

[Olulisemate kõigile kasuliku koostöö programmide tulemused 2020. aastal]

* Võimaldame oma esimese ja teise astme tarnijatel esitada kaebusi, helistades numbrile (+82 80 200 3300), saates e-kirja (ssvoc@samsung.com), kasutades tarnijaportaalis (www.secbuy.com) rikkumistest teatamise süsteemi või tehes seda kohapealsete tarnijakonsultatsioonide käigus ja mitmesugustel kohtumistel.

Tarnija käitumiskoodeks ja juhend

Ühtlustame oma tarnija käitumiskoodeksi RBA eeskirjadega ja jagame uuendusi oma tarnijatega. Samuti anname kaasa juhendi, mis on abiks koodeksi jälgimisel ja vastavusnõuete täitmisel.

Kõigile turvalise töökoha tagamine

Teeme RBA kontrollstandardite kohaselt kõigi oma tarnijate üle regulaarset seiret, et tuvastada probleemid ja need lahendada. Julgustame enda esmatasandi tarnijaid ohutute töökohtade loomisel, kuid töökohtade ohutusnõuded laienevad esmatasandi tarnijate kaudu ka teise astme tarnijatele.

Enesehindamine

Kõigi esmatasandi tarnijate iga-aastane enesehindamine, kasutades RBA 85 kriteeriumil põhinevat kontrollnimekirja

Kohapealsed auditid

Kohapealsed auditid suure riskiga tarnijate juures,
et tuvastada vajalikud parandused.

Suure riskiga tarnijad: suur mõju,
mis põhineb äritegevuse mahul või sellest
sõltumisel, paiknemisel geopoliitiliselt
suure riskiga piirkonnas, enesehindamisel
antud halval hindel või saadud süüdistustel.

uditi korraldavad sõltumatud
audititöötajad, keda juhivad
RBA serdiga audiitorid

Küsitletud tarnijate töötajate
koguarvu ruutjuur

RBA serdiga kolmandast isikust audiitorfirmad valivad
juhuslikult mõned tarnijad ja
korraldavad esmaseid
auditeid RBA kriteeriumide alusel

Kolmanda isiku tehtud auditid

RBA-certified third-party audit firms
randomly select suppliers and
conduct Initial audits based on
RBA criteria

Alates 2015. aastast teatatakse täpsemate
auditite tagamiseks ainult sihtkoha
valikust ega anta
täpset auditi ajakava

Kui probleemi lahendamiseks saab midagi
kohe ette võtta, teeme seda viivitamata.
Tulemusi kontrollitakse lõppaudititega

Meie tarnijad

Mineraalide vastutustundlik hankimine

Samsung Electronics kasutab mineraalihaldussüsteemi, mis põhineb konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevatel OECD hoolsuskohustuse suunistel, ning haldab tarneahelas olevaid sulatuskodasid oma tarnijate kaudu. Sulatuskodade nimekirja jagame aktiivselt mitmesuguste sidusrühmadega, sh oma klientidega. Peale selle soovitame oma tarnijatel teha koostööd RMAPi (vastutustundliku mineraalikasutuse tagamise protsess) sertifitseeritud sulatajatega ning nõuame oma tarneahelasse kuuluvatelt sertifitseerimata sulatajatelt RMAPi sertifitseerimist. Vastutustundlike mineraalide aruanne, mis sisaldab sulatuskodade loendit ja muud teavet, kirjeldab Samsung Electronicsi jõupingutusi kaevandamistegevuse negatiivse sotsiaalse ja keskkonnamõju minimeerimiseks, kuna sellega kaasnevad tihti inimõiguste rikkumised ja keskkonna hävitamine.

Samsung Electronicsi mineraalide hoolsuskohustuse protsess, mille aluseks on OECD hoolsuskohustuse juhend

Lähivaade pakse kindaid kandvatele kätele, millel on väike kuhi halle toormineraale. Lähivaade pakse kindaid kandvatele kätele, millel on väike kuhi halle toormineraale.
 • Samsung Electronicsi vastutustundlike mineraalide aruanne

Sulatuskodade ja rikastustehaste nimekiri

(2020. aasta detsembri lõpu seisuga)

Sertimine
läbitud
sertimine
pooleli
kokku
Tantaal
(Ta)
38 - 38
Tina
(Sn)
53 - 53
Volfram
(W)
42 - 42
Kuld
(Au)
107 - 107
※ Koobalt
(Co)
- - 27