SAMSUNGI 8K STENDI KAMPAANIA (edaspidi „KAMPAANIA“) TINGIMUSED


Kampaania korraldaja
1. Kampaaniat korraldab SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi „korraldaja“), rg-kood
40003963909, juriidiline aadress Duntes iela 6, Riia, LV-1013, Läti.

Kampaania kestus
2. Kampaania algab 29. mail 2019 ja lõppeb 16. juunil 2019. Kampaania kestus on jagatud
kolmeks ajavahemikuks:
2.1. esimene etapp algab 29. mail 2019 ja lõppeb 2. juunil 2019;
2.2. teine etapp algab 3. juunil 2019 ja lõppeb 9. juunil 2019;
2.3. kolmas etapp algab 10. juunil 2019 ja lõppeb 16. juunil 2019.

Osavõtjad
3. Kampaanias saavad osaleda üksnes füüsilised isikud.
4. Kampaanias osalemiseks peab isikutel (edaspidi „osavõtjad“) olema Facebooki ja/või
Instagrami konto.
5. Alla 18-aastased isikud võivad kampaanias osaleda ainult juhul, kui nende vanemad või
seaduslikud esindajad (hooldajad) nõustuvad antud tingimustega.
6. Korraldaja esindajatel ja nende äriühingute esindajatel, keda korraldaja kaasab antud
kampaaniasse, puudub õigus kampaanias osalemiseks.

Kampaania
7. Kampaania toimumiskoht (edaspidi „kampaania toimumiskoht“) on piltide vastuvõtmiseks
mõeldud 8K stendid, mis asuvad alates 29. maist 2019 kuni 16. juunini 2019 Lõunakeskuse
keskhallis aadressil Ringtee 75, 11415 Tartu, Eesti.
8. Kampaanias osalemiseks peavad osavõtjad täitma järgmise ülesande. Kampaania kohas (stendi
sees) tuleb teha autoportree või pilt, millel on näha osavõtja ja/või osavõtja sõbrad, ning tehtud
pilt tuleb laadida üles oma isiklikule Facebooki ja/või Instagrami profiilile, kasutades teemaviidet
#8KLopmatus. Osavõtja peab pildi üles laadima ajavahemikul alates 29. maist 2019 kella
18.00-st kuni 16. juunini 2019 kella 23.59-ni
ning pilt peab olema üles laaditud
privaatsussättega „avalik“. Kui osavõtja pildil on näha sõpru, peab osavõtja neid enne
üleslaadimist antud tingimustest teavitama ja saama sõprade nõusoleku foto üleslaadimiseks.
9. Kõik osavõtjad, kes on pildi vastavalt kampaania tingimustele üles laadinud, osalevad
kampaania auhindade loosimisel.
10. Korraldaja kontrollib osavõtjate poolt üles laaditud pilte. Korraldaja loeb nõuetele
mittevastavaks ega kaasa loosimisse selliseid pilte, mis (a) ei ole kooskõlas õigusaktide sätetega,
(b) rikuvad kolmandate isikute õigusi, (c) kiusavad, riivavad, solvavad, kahjustavad, laimavad,
mustavad, heidutavad või diskrimineerivad, (d) on sündsusetud või amoraalsed või (e) kujutavad
alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete kasutamist.
11. Korraldaja jätab endale õiguse neile tingimustele mittevastavaid pilte mitte loosimisse kaasata.
12. Libaprofiilidelt või automaatsete mehhanismide abil üles laaditud pilte ei võeta arvesse ning
korraldaja ei pruugi neid loosimisse kaasata.
13. Korraldajal on õigus jagada kampaania auhindade saaja poolt üles laaditud pilti oma Facebooki
ja/või Instagrami profiilil.

Auhind
14. Auhinnafondi kuulub 24 (kakskümmend neli) Apollo kino piletit, mille koguväärtus on 200,-
eurot.
15. Auhinnad on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.
16. Kampaania Apollo kino piletite saajad tehakse teatavaks korraldaja Facebooki ja/või
Instagrami kontol 6. juunil 2019, 10. juunil 2019 ja 17. juunil 2019. Kõigil neil kuupäevadel
tehakse teatavaks 4 (neli) auhinnasaajat ning igal auhinnasaajal on õigus saada 2 (kaks) Apollo
kino piletit.
17. Korraldaja võtab kampaania auhinnasaajatega auhindade kättesaamise asjus ühendust
isiklikult Facebooki ja/või Instagrami profiili kaudu.
18. Auhinda ei saa võtta välja rahas, välja vahetada ega tagastada. See ei mõjuta aga tarbijate
õigusi, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides.


Isikuandmete kaitse
19. Korraldaja kasutab osavõtjate ja nende poolt üles laaditud piltidel nähtavate sõprade
isikuandmeid kampaania elluviimise eesmärgil.
20. Isikuandmete korraldajale esitamise otsus on vabatahtlik. Kui aga osavõtja ei esita
kampaanias osalemiseks vajalikku teavet, ei saa ta kampaanias osaleda.
21. Isikuandmeid töödeldakse järgmisel õiguslikul alusel: isikuandmete kaitse üldmääruse
(edaspidi „GDPR“) artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek); GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c (juriidilise
kohustuse täitmine); GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f (korraldaja või kolmanda isiku õigustatud
huvi). Korraldaja ja Samsung Electronics Co., Ltd. õigustatud huvi on Samsungi toodete
reklaamimine.
22. Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on osavõtjatel ja nende sõpradel õigus oma
nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud
töötlemise seaduslikkust.
23. Isikuandmeid edastatakse ainult teenusepakkujatele – kolmandatele isikutele, kes osutavad
korraldajale selliseid teenuseid nagu kampaania korraldamine ning muid sarnaseid teenuseid. Neile
kolmandatele isikutele edastatakse isikuandmeid või siis antakse neile juurdepääs isikuandmetele,
et nad saaksid korraldajale vastavaid teenuseid osutada.
24. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik kampaania elluviimiseks.
Õigusnõude korral võidakse isikuandmeid säilitada kuni asja menetlemise lõpuni. Kui õigusaktides
nõutakse isikuandmete säilitamist, siis järgib korraldaja vastavaid sätteid.
25. Korraldaja on vastutav andmetöötleja. Oma isikuandmetega tutvumiseks, nende
parandamiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, vastuväite esitamiseks nende töötlemise
suhtes, andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks või muude soovide väljendamiseks oma
isikuandmetega toimimise kohta võivad osavõtjad ja nende sõbrad esitada taotluse Euroopas
asuvale andmekaitsespetsialistile, kasutades GDRPi toe lehte, millele on esitatud link
privaatsuspõhimõtetes https://www.samsung.com/ee/info/privacy/. Osavõtjad ja nende sõbrad
võivad esitada kaebusi isikuandmete töötlemise kohta ka andmekaitse üle järelevalvet pidavale
asutusele – riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Üldsätted
26. Korraldaja jätab endale õiguse teha põhjendatult ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega antud
tingimustes muudatusi.
27. Osavõtjal ei ole õigust auhinda kätte saada, kui selgub, et osavõtja ei ole järginud antud
tingimusi, või kui avastatakse osavõtja petturlik tegevus seoses kampaaniaga.
28. Kui antud tingimustes ei ole öeldud teisiti, siis vastutab osavõtja kõigi kehtivate maksude
tasumise eest ja katab muud auhinnaga seotud kulud.
29. Korraldaja ei vastuta kampaania katkestamise eest vääramatu jõu või muude asjaolude tõttu,
mis ei ole korraldaja kontrolli all.
30. Korraldaja ei vastuta: (a) piltide eest, mis ei ole üles laaditud süsteemi vigade ja muude
põhjuste tõttu, mis ei ole korraldaja kontrolli all; (b) mis tahes arvutivõrgu vigade või puuduste
eest; (c) mis tahes häiringute, kahjustuste või kahjude eest selliste asjaolude tõttu, mis ei ole
korraldaja kontrolli all; (d) mis tahes osavõtja tehtud vigade eest.
31. Osavõtjad nõustuvad, et korraldaja ei vastuta mingite traumade, kahjude ega kahjustuste
eest, mis tekivad kampaanias osaledes või seoses kampaaniaga, niivõrd kui see on võimalik
vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.
32. Kampaania elluviimisel kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
33. Küsimusi ja kaebusi saab kampaania kohta esitada kuni 17. augustini 2019, helistades
Samsungi kõnekeskusesse numbril 800 7267 või kirjutades e-posti aadressil info@samsung.ee.