Kestävä toimitusketju

Muovaamme tulevaisuutta yhdessä:
pyrimme kestävään toimitusketjuun

Kestävä toimitusketju -sivun visuaalinen pääkuva

Voimme rakentaa paremman maailman jakamalla arvoja ja tekemällä luottamukseen perustuvaa yhteistyötä. Sama koskee Vihreää johtamista. Saadakseen suuremman synergian Samsung Electronics harjoittaa Vihreää johtamista tavarantoimittajiensa - strategisten kumppaneidemme - kanssa. Tarjoamme tarvittavat budjetin ja työvoiman tavarantoimittajillemme, jotta he voivat toimia Vihreän johtamisen mukaisesti vastaten kansainvälisiin standardeihin, ja me tarjoamme koulutusta, jotta heidän työntekijänsä tunnistavat ympäristöasioiden merkityksen. Tämä tehdään sen vuoksi, että Vihreän johtamisen täysi potentiaali toteutuu vasta, kun kaikki osallistuvat.

Kestävän toimitusketjun johtamisstrategiat

Samsung Electronicsilla on valtava toimitusketju, joka koostuu noin 2 500 tavarantoimittajasta eri puolilla maailmaa. Toiset heistä toimittavat raaka-aineita tai komponentteja, kun taas toiset tarjoavat laitteistoa, mutta kaikki heistä ovat oleellisen tärkeitä. Olemme tietoisia siitä, että jos nämä kaikki tavarantoimittajat osallistuisivat Vihreään johtamiseen, heijastusvaikutus olisi laajempi, joten tarjoamme teknistä ja taloudellista tukea tavarantoimittajillemme ja nimeämme heille konsultteja. Näin tekemällä kannustamme heitä aktiivisesti siirtymään Vihreään johtamiseen ja rakennamme kestävää toimitusketjua. Lisäksi uusia tavarantoimittajia valitessamme suoritamme ympäristöjohtamisen arvioinnin talonsisäisen sertifiointiohjelmamme, Eco-Partner -järjestelmän kautta. Teemme lopullisen päätöksen tämän arvioinnin jälkeen, joka arvioi hakijan ympäristöarvot, hänen halunsa sitoutua ympäristöystävälliseen tuotantoon ja asteen, jolla mahdollinen kumppani on siirtänyt näitä arvoja käytäntöön.

Tämä infokaavio näyttää ympäristöosan ”kestävän toimitusketjun johtamisstrategiassa ja järjestelmässä.” Eco-Partner-arvioinnissa arvioidaan tuotteen ympäristöpolitiikka, koulutus ja valmennus, ja suoritetaan vaarallisen sisällön tarkistus. Tavarantoimittajien on täytettävä Eco-Partner -sertifiointivaatimukset.  EHS-arvioinnissa standardit tarkastetaan 22 alueella, kuten työturvallisuus, palontorjuntalaitteet, työterveys, vaarallisten aineiden käsittely ja ympäristötoiminta. Vaadimme 8 pakollisen vaatimustenmukaisuuden alueen täydellistä täyttämistä, koskien palontorjuntalaitteistoa, vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelyä ja viemäri- ja jätevesilaitteistoa.

Olemme toimeenpanneet Eco-Partner-sertifiointijärjestelmän valvoaksemme tarkasti toimitusketjua

Kaikkien tavarantoimittajien, jotka toimittavat tuotteita tai komponentteja Samsung Electronicsin myytäväksi, on täytettävä Eco-Partner -sertifikaatin vaatimukset. Myönnämme sertifikaatin arvioimalla, miten he noudattavat standardejamme tuotteissa käytettävien aineiden valvonnalle, ja tavarantoimittajien ympäristöasioiden laadunhallintajärjestelmää. Tavarantoimittajat lähettävät tuotteen ympäristöraportin, joka sisältää todisteen heidän vaarallisten aineiden tiedoista yhdessä raaka-aineyrityksen antamien tietojen kanssa. Samsung Electronics tekee sitten huolellisen arvioinnin käymällä tavaratoimittajien valmistuslaitoksissa tarkistaakseen lähetetyt asiakirjat. Säilyttääkseen Eco-Partner -sertifikaatin tavarantoimittajille suoritetaan tarkastus joka toinen vuosi, ja ne, jotka eivät läpäise tarkastusta, suljetaan pois toimitusketjusta. Tällä tavoin pyrimme yhdistämään tavarantoimittajamme Vihreän johtamisen hankkeisiimme. Kertaluontoisen arvioinnin sijaan tarjoamme jatkuvaa valvontaa ja arviointia, jotta voisimme varmistaa kestävän toimitusketjun hallinnan.

Tämä infokaavio näyttää Eco-Partner-sertifiointiprosessin. Kun raaka-aineita kuljetetaan tavarantoimittajille, heidän on vahvistettava yksityiskohtainen tietoanalyysi ja raaka-aineiden koostumustaulukko. Kun tavarantoimittaja välittää sen Samsung Electronicsille, mukana on toimitettava takuukirje, tarkkuusanalyysiraportti (ICP-/GCMS-tiedot), käyttöturvallisuutiedote ja näyteosat hyväksyntää varten.  Eco-partner-sertifointiprosessin läpikäymiseksi lähetetyt asiakirjat ja näytteet tarkastetaan huolellisesti samoin kuin ympäristölaatujärjestelmä.
Kilpailukyky-ympäristö: kokonaisvaltainen tavarantoimittajan arviointi

Kokonaisvaltainen tavarantoimittajan arviointi järjestetään vuosittain tavarantoimittajiemme kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tämä arviointi jaetaan kahteen alueeseen, eli liiketoiminnan kilpailukykyyn ja kestävyyden riskeihin. Kestävyysriskien luokka, johon ympäristösektori kuuluu, arvioi kumppanin toiminnan ympäristöystävällisessä johtamisessa ja sen sertifiointistatuksen kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisesti. Tavarantoimittajille, jotka saavat parhaimmat arviointitulokset, annetaan enemmän tilaisuuksia ja etuja, kun taas huonommin menestyneet tavarantoimittajat joutuvat ottamaan vastuun puutteistaan. Tämä tarkoittaa, että tavarantoimittajien, jotka haluavat työskennellä Samsung Electronicsin kanssa, on otettava huomioon yritystoimintansa lisäksi myös ympäristö. Jos tavarantoimittaja luokitellaan korkeariskiseksi huonon suorituksen vuoksi ympäristösektorilla, valvomme tätä tavarantoimittajaa erikseen ja teemme jatkuvaa seurantaa nähdäksemme mahdollisen edistymisen määritellyn parannusagendan mukaisesti. Vuodesta 2016 alkaen ympäristökonsultoinnin tukiohjelmat, joita tarjottiin suurimmille tavarantoimittajille, laajennettiin koskemaan myös toissijaisia ja kolmansia tavarantoimittajia integroidumman ja kestävämmän toimitusketjun saamiseksi.

  • Samsungin tavarantoimittajien käytännesäännöt 267 KB DOWNLOAD

Tavarantoimittajien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisponnistelujen myötä tuotimme saman vaikutuksen kuin miljoonan männyn istuttamisella.

Kerran vuodessa Samsung Electronics tarkastaa kaikkien tavarantoimittajiemme energiankulutuksen, mukaan lukien sähkö ja fossiiliset polttoaineet, ja kasvihuonekaasupäästöt. Tämän prosessin aikana tarjoamme konsultointia paikan päällä tavarantoimittajille, jotka eivät onnistu tehokkaassa energianhallinnassa. Tämä konsultointi auttaa tekemään energiankulutuksesta tehokkaampaa tai auttaa heitä säästämään energiaa prosessien tehostamisen ja tarvittavan laitteiston toimittamisen avulla. Vuonna 2016 annoimme 10 tavarantoimittajalle 62 tehtävää energiankutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja tarjosimme heille tarvittavat resurssit ongelmien käsittelyyn. Tämän tuloksena CO2-päästöt pienenivät noin 4,920 tonnia. Ottaen huomioon, että yksi mänty imee noin 5 kg hiilidioksidia vuodessa, tämä vastaa noin yhden miljoonan männyn istuttamista.

ilmakuva mäntymetsästä

Chemtronics Tapaus todistaa, että se mikä hyödyttää ympäristöä, hyödyttää liiketoimintaa
Chemtronics on kemikaalien toimittaja. Kun tarkastimme yrityksen energiankulutuksen omaa energiatehokkuusarviointiamme varten, havaitsimme, että Chemtronics on pitkälle riippuvainen sähköstä: 95 % sähköstä ja 5 % nestekaasusta, tarkkaan ottaen. Samsung Electronics tarkasti yrityksen laitteiston kunnon. Havaitsimme, että sähköä häviää ilmakompressorissa, ja että ilmankuivain kuluttaa paljon sähköä. Aloitimme yksinkertaisista tehtävistä, kuten tehokkaiden LED-valojen asennuksesta, ja teimme myös parannuksia mutkikkaisiin laitteistoihin, jotka aiheuttivat sähköhäviötä. Asensimme lisäksi ohjausjärjestelmän ilmankuivaimeen sähkön hukkaamisen estämiseksi. Kosteuden ja lämpötilan pitäminen vakiona pienentää sähkönkulutusta. Näiden parannusten jälkeen suoritimme investoinnin taloudellisen analyysin viidestä eri näkökohdasta: määrä ja aste, jolla sähkökulutusta vähennettiin, säästettyjen kustannusten summa, investoinnin koko ja takaisinmaksuaika. Mittasimme myös kasvihuonekaasujen vähennysten koon todentaaksemme kontribuutiomme ympäristön puolesta. Tämän tuloksena Chemtronics totesi merkittävän energiatehokkuuden kasvun lisäksi myös kustannusten vähenemisen sekä kasvihuonekaasupäästöjen laskun kokonaismäärällä 432.9TOE.

Lisätietoja Tavarantoimittajien johtamisstrategiasta/tuesta ja konfliktimineraaleista
Valkoinen taustakuva Kestävästä johtamisesta – toimitusketju
Pyrimme läpinäkyvään ja avoimeen viestintään
A background image of Supply Chain Page