Raportointi ja käytännöt

Paljastamme tietoa vastuullisesti ja viestimme selkeästi.

Julkaisemme vuosittain yritysvastuuraportin ja kerromme asiaankuuluvista toimintaperiaatteista ja yritysvastuun hallinnasta sidosryhmille.

 

Keskeiset lähestymistavat yritysvastuuseen

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Globaali yhteisö

Globaalien kysymysten
(mm. ilmastonmuutos) käsittelyn edistäminen

Paikallisyhteisöt

Efektiiviset sosiaaliturvamaksuosuudet maineenhallinnan ja toiminnan jatkuvuuden vuoksi

Liikekumppanit

Kilpailukyvyn parantaminen solmimalla win-win-liikekumppanuuksia

Osakkaat

Rehti kaupankäynti ja vaatimusten noudattaminen

Julkishallinnot

Yrityksen arvon maksimointi järkevillä liiketoimilla

Asiakkaat

Ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen

Työntekijät

Arvon lisääminen koulutuksella ja innovaatioilla

Kansalaisjärjestöt

Menestyvien liikesuhteiden solmiminen

Yritysvastuuraportti

Konsernijohtamisen ja kestävän kehityksen yhdistäminen on yhä tärkeämpää yritysmaailmassa, kun sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöasioihin liittyvään vastuuseen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Tämän vuoksi olemme parantaneet prosessia, jolla sidosryhmien ideoita kerätään, ja ottaneet koko konsernissa käyttöön kestävän kehityksen vision ja strategiat. Olemme määritelleet taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset velvollisuudet kestävän johtamisen avainelementeiksi. Olemme sitoutuneet tunnistamaan eri sidosryhmiä, muodostamaan niihin myönteiset suhteet ja tuottamaan lopulta lisäarvoa sekä yritykselle että sidosryhmille.

Näytä enemmän Sulje

Liiketoimintaohjeet

Vuonna 2005 Samsung Electronics otti käyttöön ‘Globaalit liiketoimintaohjeet’ oppaaksi vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Vuosien mittaan eri tahojen - ml. kansalaisjärjestöt, hallitukset, asiakkaat, osakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät - kohdistamat odotukset ovat kasvaneet, samoin vastuumme globaalina yrityskansalaisena. Tätä heijastaen Samsung Electronics on päivittänyt ja tarkistanut ‘Liiketoimintaohjeet’, jotka antavat erityisohjeita yritysvastuun hallinnasta, se julkaistiin ensimmäisen kerran edellisvuoden yritysvastuuraportissa.

Eettinen ohjeisto alihankkijoille

Samsung etsii kumppaneita myös avainsidosryhmistä, kuten kansalaisjärejstöistä, hallituksista ja paikallisyhteisöistä, parantaakseen ohjeistusta jatkuvasti ja varmistaakseen, että se on paikallisten työlainsäädäntöjen ja Samsungliiketoimintaohjeiden mukaiset.

  • Eettinen ohjeisto alihankkijoille 329KB PDF LATAA

Eettinen ohjeisto alihankkijoille

  • Eettinen ohjeisto alihankkijoille 2.6MB PDF LATAA

Mineraalien vastuullista hankintaa koskeva käytäntö

  • Mineraalien vastuullisen hankinnan käytäntö 186KB PDF LATAA

Paikallinen käytäntö

  • Kiinan lapsityövoimakielto 620KB PDF LATAA
  • Nuorten työnteko-ohjeisto Kiinassa 559KB PDF LATAA
  • Opiskelijoiden työnteko-ohjeisto Kiinassa 476KB PDF LATAA
  • Oppisopimuskoulutuksen ohjeisto Intiassa 226KB PDF LATAA
  • Siirtolaistyöntekijöiden ohjeisto 233KB PDF LATAA