Filosofia

Lupauksemme

Lupaamme toimia vastuullisesti johtavana, maailmanlaajuisena yrityksenä.

Pääkuva: filosofia, visio

Samsung on sitoutunut noudattamaan paikallisia lakeja ja asetuksia sekä soveltamaan tarkkoja globaaleja liiketoimintaohjeita kaikkiin työntekijöihinsä. Se uskoo, että eettinen johtaminen ei ole ainoastaan tapa reagoida nopeisiin muutoksiin globaalissa liiketoimintaympäristössä, vaan myös keino rakentaa luottamusta eri sidosryhmien kanssa, joita ovat mm. asiakkaat, osakkeenomistajat, työntekijät, liikekumppanit ja paikallisyhteisöt. Tavoitteenaan tulla erääksi maailman eettisimmistä yrityksistä Samsung kouluttaa työntekijöitään ja käyttää seurantajärjestelmiä ja se johtaa yritystään oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Samsungin viisi liiketoimintaperiaatetta

Osoituksena sitoutumisestaan yhteiskuntavastuuseen maailman johtavana yrityksenä Samsung Electronics on julistanut “Samsungin viisi liiketoimintaperiaatetta” vuonna 2005. Periaatteet muodostavat perustan sen globaaleille liiketoimintaohjeille, jotka ovat juridisten ja eettisten standardien mukaiset ja joiden tarkoituksena on varmistaa yhteiskuntavastuiden täyttäminen.

1Noudatamme lakeja ja eettisiä standardeja.

 • Kunnioitamme yksilöiden ihmisarvoa ja erilaisuutta.

  Kunnioitamme kaikkien perusihmisoikeuksia. Pakko- ja lapsityötä ja palkkariistoa ei sallita missään tapauksessa. Emme syrji kansallisuuden, rodun, sukupuolen, uskonnon tmv. perusteella ja kohtelemme kaikkia sidosryhmiä ja osapuolia kuten asiakkaita ja työntekijöitä.

 • Kilpailemme reilusti lakien ja liiketoimintaetiikan mukaisesti.

  Noudatamme kaikkien maiden ja paikallisyhteisöjen sääntöjä, kunnioitamme markkinakilpailua koskevia säädöksiä ja kilpailemme reilulla tavalla. Emme yritä saada voittoa epäreiluilla ja laittomilla keinoilla huonoa kaupankäynnin etiikkaa noudattaen. Emme anna emmekä ota vastaan lahjaksi korvauksia, lahjuksia tai kestityksiä liiketoimia harjoittaessamme.

 • Kirjanpitomme on läpinäkyvää ja tarkkaa.

  Kirjaamme kaikki tapahtumat täsmällisesti, jotta kaikki sidosryhmät ymmärtäisivät selkeästi, että liiketoimemme noudattavat kansainvälisiä kirjanpitoperiaatteita ja kunkin yksittäisen maan kirjanpitolainsäädäntöä. Laissa määrätyn mukaisesti olemme läpinäkyviä yritystiedoissamme ja tärkeimmissä hallinnointiin liittyvissä seikoissa, kuten yrityksen taloudessa tapahtuvissa muutoksissa.

 • Emme osallistu politiikkaan ja olemme puolueettomia.

  Kunnioitamme yksilöiden poliittisia oikeuksia ja päätöksiä, mutta emme harjoita poliittista toimintaa yrityksen sisällä. Emme käytä yrityksen varoja, työvoimaa, tiloje jne. poliittisiin tarkoituksiin.

2Pidämme organisaatiokulttuurimme tahrattomana.

 • Pidämme jokaisen yksityisen ja julkisen elämän tiukasti erillään kaikista liiketoimista.

  Mikäli yrityksen ja yksittäisen henkilön välillä ilmenee ristiriita, asetamme etusijalle yrityksen oikeudelliset edut. Emme aja henkilökohtaisia etuja käyttäen yrityksen omaisuutta ja omaa asemaamme väärin emmekä osallistu mihinkään sopimattomaan toimintaan, kuten yrityksen varojen tai omaisuuden väärinkäyttöön tai kavaltamiseen. Emme harjoita liiketoimintaa markkinakelpoisilla arvopapereilla, emme esimerkiksi osta tai myy osakkeita virallisesti hankittujen tietojen perusteella.

 • Suojaamme ja kunnioitamme yrityksen ja yksityishenkilöiden immateriaalioikeuksia.

  Immateriaalioikeudet ja luottamukselliset tiedot eivät kulkeudu yrityksen ulkopuolelle ilman etukäteislupaa. Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia emmekä osallistu mihinkään, mikä rikkoisi niitä, kuten valtuuttamattomaan käyttöön, jäljentämiseen, levitykseen, muunteluun jne.

 • Luomme terveen ilmapiirin.

  Emme salli mitään sellaista käytöstä, joka voisi haitata työtoverien terveitä suhteita. Emme hyväksy esimerkiksi seksuaalista ahdistelua, rahansiirtoja tai väkivaltaa. Emme muodosta kuppikuntia, jotka voisivat aiheuttaa eripuraa työyhteisössä, emmekä perusta yksityisiä ryhmiä.

3Kunnioitamme asiakkaita, sidosryhmiä ja työntekijöitä.

 • Ensisijaisena tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys.

  Tarjoamme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Suhtaudumme asiakkaisiin vilpittömästi ja ystävällisesti ja otamme ehdotukset ja valitukset nöyrästi vastaan. Kunnioitamme myös tietoa.

 • Pyrimme sidosryhmäarvoon suuntautuneeseen johtamiseen.

  Tarjoamme sidosryhmille pitkän aikavälin etuja investoimalla järkevästi ja lisäämällä toiminnan tehokkuutta. Luomme pysyvää etua vakiintuneiden hallintotoimien avulla ja parannamme yrityksen markkina-arvoa. Lisäksi kunnioitamme sidosryhmien oikeuksia ja kohtuullisia vaatimuksia ja ideoita.

 • Pyrimme parantamaan työntekijöidemme elämänlaatua.

  Tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille ja kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti heidän ammattitaitonsa ja suoriutumisensa mukaisesti. Kehotamme työntekijöitä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja tuemme edistysaskeleita, joita tarvitaan työtehtävien suorittamiseen. Lisäksi luomme ympäristön, jossa on mahdollista työskennellä itsenäisesti ja luovasti.

4Välitämme ympäristöstä, turvallisuudesta ja terveydestä.

 • Pyrimme ekologiseen johtamiseen.

  Noudatamme kansainvälisiä ympäristönsuojelua koskeva standardeja, lakeja, alemmanasteisia säädöksiä ja sisäisiä sääntöjä. Pyrimme jatkuvasti suojelemaan ympäristöä kaikissa liiketoimissamme, kuten kehityksessä, tuotannossa, myynnissä jne. Kuljemme tiennäyttäjinä luonnonvarojen tehokkaassa käytössä, kuten kierrätyksessä.

 • Painotamme turvallisuutta ja terveyttä.

  Noudatamme kansainvälisiä turvallisuutta koskevia standardeja, lakeja, alemmanasteisia säädöksiä ja sisäisiä sääntöjä. Noudatamme turvalisuusmääräyksiä, luomme miellyttävän työympäristön ja estämme laiminlyönneistä johtuvat onnettomuudet.

5Olemme yhteiskunnallisesti vastuullinen yrityskansalainen.

 • Yrityskansalaisena täytämme perusvelvollisuutemme luotettavasti.

  Pyrimme kasvattamaan luottamusta yrityksen vastuuta ja velvollisuuksia kohtaan paikallisyhteisön sisällä. Teemme lujasti töitä turvallisten työpaikkojen luomiseksi ja ymmärtämme verovelvollisuutemme.

 • Muodostamme hyvät suhteet liikekumppaneihin, elämme sovussa ja edistämme yhteistä hyvinvointia.

  Tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille ja kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti heidän ammattitaitonsa ja suoriutumisensa mukaisesti. Kehotamme työntekijöitä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja tuemme edistysaskeleita, joita tarvitaan työtehtävien suorittamiseen. Lisäksi luomme ympäristön, jossa on mahdollista työskennellä itsenäisesti ja luovasti.

 • Kunnioitamme vallitsevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia piirteitä ja johdamme yhteistoiminnallisesti (yhdessä menestyen ja yhteistyötä tehden).

  Kunnioitamme paikallisyhteisön lakeja, kulttuuria ja arvoja ja haluamme edistää elämänlaadun paranemista. Haluamme edistää yhteisön hyvinvointia tukemalla yleisen edun mukaista toimintaa, kuten tiede- ja taideopintoja, kulttuuria, urheilutoimintaa jne. Osallistumme aktiivisesti sosiaaliseen toimintaan, kuten vapaaehtoistyöhön, katastrofiapuun jne.