Εργασιακοί χώροι φιλικοί προς το περιβάλλον

Οι φιλικοί προς το περιβάλλον χώροι εργασίας συνυπάρχουν με τη φύση

Una foto che ritrae l’evento Giornata mondiale dell’acqua

Όλα τα εργοστάσια της Samsung Electronics έχουν αποκτήσει πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και, ως εκ τούτου, εφαρμόζουν οικολογική διαχείριση. Αλλά οι προσπάθειές μας για το περιβάλλον δεν σταματούν στο εργοστάσιο. Σε όλα τα εργοστάσιά μας, εντοπίζουμε περιβαλλοντικά προβλήματα και βρίσκουμε λύσεις. Με τον εντοπισμό της ρίζας του προβλήματος και την προληπτική δράση σε όλο το εργοστασιακό σύστημα, διασφαλίζουμε ότι οι λύσεις αυτές δεν είναι απλώς προσωρινές ή "πολύ λίγες, πολύ αργά". Ταυτόχρονα, έξω από τα εργοστάσια συμμετέχουμε με ενθουσιασμό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τις τοπικές κοινότητες για τη διατήρηση του οικοσυστήματος.

KPI 2020: Λειτουργία χώρων εργασίας φιλικών προς το περιβάλλον

Ποσοστό Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Αυτή η εικόνα απεικονίζει τον στόχο των φιλικών προς το περιβάλλον χώρων εργασίας. Μέχρι το 2020, στοχεύουν να ανήκουν 100% στο ποσοστό πιστοποίησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιο αναλυτικά, όλες οι 36 παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής μας θα πρέπει να περάσουν τα ISO 14001 και OHSAS 18001.

Με την υιοθέτηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα
εργοστάσια έχουμε εφαρμόσει ολοκληρωμένη διαχείριση

Για να εφαρμόσει Οικολογική διαχείριση, η Samsung Electronics διαχειρίζεται τα εργοστάσια με βάση τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης περιβάλλοντος. Όλα τα εργοστάσιά μας σε όλο τον κόσμο διαθέτουν την πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, ISO 14001, και την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας, ISO 50001. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η Samsung Electronics έχει καθιερώσει τα δικά της πρότυπα που είναι ακόμη πιο αυστηρά από τις διεθνείς πιστοποιήσεις και διαχειριζόμαστε στενά όλες τις πτυχές των εργοστασίων. Επιπλέον, τοποθετήσαμε το Κέντρο Global EHS (Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια) και το Κέντρο Global CS (Ικανοποίηση πελάτη) υπό την άμεση ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, για να μπορέσει η εταιρεία να εργαστεί συστηματικά και οργανικά.

Επίτευξη 100% περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα διεθνή πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001 αποτελούν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενεργειακής διαχείρισης αντίστοιχα, τα οποία έχουν καθιερωθεί από τις τεχνικές επιτροπές ISO. Οι εταιρείες που επιθυμούν να πιστοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και πρέπει να έχουν διαμορφώσει λεπτομερείς περιβαλλοντικούς στόχους και σχέδια δράσης. Για να επιτύχει στις δύσκολες αξιολογήσεις που απαιτούνται από το ISO, ο αιτών πρέπει να επιδείξει τις ικανότητές του να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο εύρος εργασιών, όπως η ανάθεση πόρων για περίπλοκες εργασίες και η αποδοτική άσκηση σχετικών εργασιών. Η πιστοποίηση δεν λαμβάνεται μια για πάντα, αλλά περιλαμβάνει ετήσιους ελέγχους και επαναληπτικές πιστοποιήσεις κάθε τρία χρόνια.

Όλα τα εργοστάσια της Samsung Electronics παγκοσμίως έχουν περάσει επιτυχώς αυτές τις δύσκολες διαδικασίες πιστοποίησης. Ωστόσο, για να επιτυγχάνουμε ένα ακόμη πιο προηγμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κάνουμε εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τους δικούς μας ειδικούς, αντί να στηριζόμαστε σε εξωτερικούς ελέγχους.
Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών απεικονίζει την περιβαλλοντική διαχείριση. Στην αριστερή πλευρά απεικονίζονται τα στοιχεία των εσωτερικών ελεγκτών και στη δεξιά πλευρά, τα στοιχεία των πιστοποιητικών όπως το ISO 14001 και ISO 50001. Ο αριθμός εσωτερικών ελεγκτών είναι 360 για τα ISO 14001, 344 για ISO 50001.

Δημιουργούμε πολιτικές μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις εφαρμόζουμε

Υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να ληφθούν σε εταιρικό επίπεδο για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Ένα τέτοιο μέτρο είναι να αξιολογείται αντικειμενικά και με διαφάνεια η τρέχουσα απόδοση και να εντοπίζονται τομείς πιθανής εσωτερικής βελτίωσης. Για αυτόν τον σκοπό, η Samsung Electronics επαληθεύει τις πραγματικές της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ετησίως, μέσω ενός τρίτου μέρους. Επιπλέον, βάσει των διαγνώσεων των εσωτερικών μας εξεταστών, έχουμε αναζητήσει μεθόδους να μειώσουμε τις εκπομπές μας και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα βελτίωσης. Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζουμε για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου είναι η συνεχής προσπάθεια ελάττωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Αυτό μας έχει βοηθήσει να εξελιχθούμε σημαντικά, ειδικά στις λειτουργίες παραγωγής ημιαγωγών.

Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών δείχνει την κατάσταση συνολικής μείωσης εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε τοποθεσίες της Samsung στην Κορέα, όπου τελείται ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής των ημιαγωγών μας. Η συνολική μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου έχει βελτιώσει το YoY από 1,98 εκατομμύρια Co2eq το 2015 σε 3,63 εκατομμύρια Co2eq το 2016, σε 5,48 εκατομμύρια Co2eq το 2017 και σε 7,37 εκατομμύρια Co2eq το 2018. Οι συνολικές μειώσεις τα τελευταία 4 έτη ανέρχονται σε 7,37 εκατομμύρια CO2eq.
Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών δείχνει την κατάσταση συνολικής μείωσης εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε τοποθεσίες της Samsung στην Κορέα, όπου τελείται ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής των ημιαγωγών μας. Η συνολική μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου έχει βελτιώσει το YoY από 1,98 εκατομμύρια Co2eq το 2015 σε 3,63 εκατομμύρια Co2eq το 2016, σε 5,48 εκατομμύρια Co2eq το 2017 και σε 7,37 εκατομμύρια Co2eq το 2018. Οι συνολικές μειώσεις τα τελευταία 4 έτη ανέρχονται σε 7,37 εκατομμύρια CO2eq.

Οι προσπάθειες της Samsung Electronics για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
Στην επεξεργασία ημιαγωγών, ο καθαρισμός της επιφάνειας των πλακιδίων πυριτίου απαιτεί τη χρήση F-Gas, ενός τύπου αερίου θερμοκηπίου. Ο δίσκος είναι μια λεπτή φέτα πυριτίου που χρησιμεύει ως βάση ημιαγωγού. Η ποιότητα και η απόδοση ενός ημιαγωγού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση της επιφάνειας του δίσκου, κατά συνέπεια η χρήση F-Gas ήταν αναπόφευκτη. Ως εκ τούτου, η Samsung Electronics διερεύνησε τους τρόπους μείωσης των εκπομπών F-Gas στο ελάχιστο και ως εκ τούτου αναπτύξαμε και εγκαταστήσαμε νέο εξοπλισμό για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όντας το πνευματικό παιδί της συνεργασίας μεταξύ της Samsung Electronics και της Samsung Engineering, ο εξοπλισμός μειώνει δραματικά τη χρήση F-Gas όχι μόνο με την αποσύνθεση του αερίου, αλλά και με τη σημαντική μείωση της ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Η προηγούμενη μέθοδος αποσύνθεσης του αερίου με υψηλή θερμότητα απαιτούσε πολλή ενέργεια και κατά συνέπεια παρήγαγε επιπλέον αέριο θερμοκηπίου. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία επιτρέπει την αποσύνθεση των αερίων του θερμοκηπίου σε χαμηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, αντιμετωπίζουμε περισσότερο από το 90% των αερίων θερμοκηπίου που παράγονται στα εργοστάσιά μας.

Ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μειώνοντας την έκλυση ρύπων από τα εργοστάσιά μας

Στη διαδικασία παρασκευής υπάρχουν αναπόφευκτα παραπροϊόντα που μπορούν να επηρεάσουν την ατμόσφαιρα και την ποιότητα του νερού. Η Samsung Electronics επενδύει σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν αυτοί οι ρύποι στο περιβάλλον, για παράδειγμα, αντικαθιστώντας τον εξοπλισμό και βελτιώνοντας τις διαδικασίες. Εξοπλίσαμε τους λέβητές μας με καυστήρες χαμηλής περιεκτικότητας NOx που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές NOx και CO2. Επιπλέον, κατά τη δημιουργία μιας γραμμής παραγωγής, εγκαθιστούμε εξοπλισμό ελέγχου ρύπανσης που είναι βελτιστοποιημένος για τη συγκεκριμένη γραμμή. Συγκεκριμένα, ενισχύσαμε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στις κορεατικές εγκαταστάσεις μας για να αφαιρέσουμε το 97,6% των ρύπων. Επιπλέον, τα επικίνδυνα απόβλητα αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία, για να εξασφαλιστεί ότι δεν διαρρέουν, εξαλείφοντας πλήρως την πιθανότητα μόλυνσης του εδάφους. Αναλαμβάνουμε επίσης πρωτοβουλίες πρόληψης της ρύπανσης, όπου επιθεωρούμε στοιχεία που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρύπους και τα απομακρύνουμε εκ των προτέρων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών μας, μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης, οι οποίες ξεκινούν πριν από τη διαδικασία κατασκευής και συνεχίζουν πολύ πιο πέρα από αυτή.

Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών δείχνει τις κεφαλαιακές επενδύσεις της Samsung για τη βελτίωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις της Samsung ήταν 5,82 δις KRW το 2013, 6,883 δις KRW το 2014, 6,59 δις KRW το 2015, 9,334 δις KRW το 2016 και 9,515 δις KRW το 2017 και 9.167 δις KRW το 2018. Σε σύγκριση με το 2013, οι περιβαλλοντικές επενδύσεις το 2018 αυξήθηκαν κατά 58%.
Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών δείχνει τις κεφαλαιακές επενδύσεις της Samsung για τη βελτίωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις της Samsung ήταν 5,82 δις KRW το 2013, 6,883 δις KRW το 2014, 6,59 δις KRW το 2015, 9,334 δις KRW το 2016 και 9,515 δις KRW το 2017 και 9.167 δις KRW το 2018. Σε σύγκριση με το 2013, οι περιβαλλοντικές επενδύσεις το 2018 αυξήθηκαν κατά 58%.

Για να διατηρήσουμε τη Γη υγιή, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες διαφύλαξης της βιοποικιλότητας

Η διατήρηση του οικοσυστήματος και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικά στοιχεία διατήρησης ενός υγιούς πλανήτη. Οι εργαζόμενοι της Samsung Electronics συμμετέχουν σε δραστηριότητες για την προστασία της υγείας του οικοσυστήματος. Μοιράζοντας τη βασική φιλοσοφία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και πραγματοποιώντας εκστρατείες που προωθούν τη σημασία της, ενθαρρύνουμε έντονα τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Αυτό το infographic δείχνει τη βασική φιλοσοφία και τα σχέδια δράσης που έχει η Samsung Electronics για να εξασφαλίσει τη βιοποικιλότητα. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι "η Samsung Electronics αναγνωρίζει τα οφέλη και τη σημασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας. Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα, συμμετέχουμε ενεργά στις πρωτοβουλίες διαφύλαξης του οικοσυστήματος. " Για τα σχέδια δράσης, 1) όλοι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ως μία από τις βασικές αξίες της οικολογικής διαχείρισης, 2) Αξιολογούν και αναλύουν τον αντίκτυπο ενός προϊόντος στο οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, 3) Δίνουν προτεραιότητα σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας σε όλα τα εργοστάσια της Νότιας Κορέας και στο εξωτερικό και αναλαμβάνουν δραστηριότητες διατήρησης της βιοποικιλότητας που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και 4) Επικοινωνούν συνεχώς με υπαλλήλους, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους και συμβάλλουν στην ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης της βιοποικιλότητας των τοπικών κοινοτήτων.
Αυτό το infographic δείχνει τη βασική φιλοσοφία και τα σχέδια δράσης που έχει η Samsung Electronics για να εξασφαλίσει τη βιοποικιλότητα. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι "η Samsung Electronics αναγνωρίζει τα οφέλη και τη σημασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας. Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα, συμμετέχουμε ενεργά στις πρωτοβουλίες διαφύλαξης του οικοσυστήματος. " Για τα σχέδια δράσης, 1) όλοι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ως μία από τις βασικές αξίες της οικολογικής διαχείρισης, 2) Αξιολογούν και αναλύουν τον αντίκτυπο ενός προϊόντος στο οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, 3) Δίνουν προτεραιότητα σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας σε όλα τα εργοστάσια της Νότιας Κορέας και στο εξωτερικό και αναλαμβάνουν δραστηριότητες διατήρησης της βιοποικιλότητας που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και 4) Επικοινωνούν συνεχώς με υπαλλήλους, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους και συμβάλλουν στην ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης της βιοποικιλότητας των τοπικών κοινοτήτων.
Προστασία των οικοτόπων των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

Έχουμε εντοπίσει τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τα ενδιαιτήματά τους στις περιοχές όπου βρίσκονται τα εργοστάσια παραγωγής μας και εκτελούμε εκστρατείες διατήρησης της βιοποικιλότητας με σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των δημόσιων ιδρυμάτων και του ακαδημαϊκού χώρου.

Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών απεικονίζει τα απειλούμενα είδη κοντά σε χώρους εργασίας στη Νότια Κορέα. Στην πόλη Suwon, υπάρχουν τα εξής είδη: 1 θηλαστικό, 6 πτηνά, 2 αμφίβια και 1 φυτό. Στην πόλη Hwaseong, 1 θηλαστικό, 26 πτηνά, 3 αμφίβια, 1 έντομο και 2 φυτά. Στο Gwangju, 5 θηλαστικά, 6 πτηνά, 1 ψάρι και 1 φυτό απειλούνται. Στην πόλη Yongin, 2 αμφίβια και 1 έντομο. Στην πόλη Asan, 1 θηλαστικό, 19 πτηνά, 3 αμφίβια και 2 άλλα είδη είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην πόλη Gumi υπάρχουν 2 θηλαστικά, 7 πτηνά, 1 ψάρι και 3 φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση.
Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών απεικονίζει τα απειλούμενα είδη κοντά σε χώρους εργασίας στη Νότια Κορέα. Στην πόλη Suwon, υπάρχουν τα εξής είδη: 1 θηλαστικό, 6 πτηνά, 2 αμφίβια και 1 φυτό. Στην πόλη Hwaseong, 1 θηλαστικό, 26 πτηνά, 3 αμφίβια, 1 έντομο και 2 φυτά. Στο Gwangju, 5 θηλαστικά, 6 πτηνά, 1 ψάρι και 1 φυτό απειλούνται. Στην πόλη Yongin, 2 αμφίβια και 1 έντομο. Στην πόλη Asan, 1 θηλαστικό, 19 πτηνά, 3 αμφίβια και 2 άλλα είδη είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην πόλη Gumi υπάρχουν 2 θηλαστικά, 7 πτηνά, 1 ψάρι και 3 φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση.

Διατήρηση ασπρολαίμη γερανού – Αποκατάσταση Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong Υγρότοποι)
Το 2013, το εργοστάσιο της Samsung Electronics στο Γκούμι, στην επαρχία Gyeongsangbuk-do, έγινε το πρώτο στην Κορέα που υπέγραψε σύμπραξη διατήρησης της βιοποικιλότητας με τις κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις και τα πανεπιστήμια. Έκτοτε, υποστηρίξαμε την τεχνητή σπερματέγχυση δύο ζευγών απειλούμενων ασπρολαίμηδων γερανών (Μνημείο Φύσης της Κορέας Αρ. 203) που ήρθαν από την Ολλανδία. Τον Απρίλιο του 2016, το Ινστιτούτο Έρευνας για το Οικολογικό Περιβάλλον του Πτηνού κατάφερε να αναπαράγει επιτυχώς τα πουλιά. Αυτό θα συμβάλει στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος των υγροτόπων Haepyeong, ενός οικοτόπου για τα αποδημητικά πτηνά, και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Διατήρηση των παράκτιων αμμόλοφων
Στο εργοστάσιό μας στο Onyang στην επαρχία Chungcheongnam-do, συνεργαζόμαστε με το Γραφείο Περιβάλλοντος του Λιμνοθάλαμου του Geum από το 2008 για να διατηρήσουμε τους παράκτιους αμμόλοφους, που φιλοξενούν δύο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, την κινεζική Egret και τη Μογγολική Racerunner. Προς το παρόν, στην Boyreong City, υποστηρίζουμε δραστηριότητες όπως καθαρισμό των ωκεανών, αφαίρεση χωροκατακτητικών ξένων φυτών και προστασία των αμμόλοφων Sohwang, ενώ στην Asan υποστηρίζουμε τη δημιουργία ασημοβιότοπων.

Εξάλειψη ξένων ειδών ιχθύων/φυτών
Τα εργοστάσιά μας Giheung και Hwaseong στην επαρχία Gyeonggi do πραγματοποιούν κάθε χρόνο δραστηριότητες συντήρησης οικοσυστήματος στα ρυάκια Osan και Woncheonri, εξαλείφοντας ξένα είδη, ταΐζουν τα άγρια ζώα και προωθούν εκστρατείες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Το νερό είναι η πηγή της ζωής. Κάθε χρόνο, όλα τα εργοστάσια της Samsung Electronics σε όλο τον κόσμο τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22 Μαρτίου και κάνουν ενέργειες για τη διατήρηση των ρευμάτων και των ωκεάνιων οικοσυστημάτων. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα όπως τοπικές κοινότητες, οι ομάδες πολιτών και από τον ακαδημαϊκό χώρο συγκεντρώνονται για να υποστηρίξουν εκστρατείες διατήρησης του νερού, να προσφέρουν εκπαίδευση για τις υδάτινες πηγές και άλλες δραστηριότητες διατήρησης. Επειδή το νερό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν συνεργαζόμαστε.

Μια φωτογραφία της παγκόσμιας ημέρας του νερού
Φτιάχνουμε το μέλλον μαζί: επιδιώκουμε μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού
Μια εικόνα φόντου της σελίδας Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα