Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Samsung Electronics και το σχετικό υλικό παρέχονται παρακάτω.

Κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές
  • Πολιτική περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας 156.0 KB ΛΗΨΗ
  • Πρότυπα για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 1.1 MB ΛΗΨΗ
  • Δήλωση συμμόρφωσης REACH SVHCs (Ευρωπαϊκοί χημικοί κανονισμοί) 149.0 KB ΛΗΨΗ
  • Σύστημα συλλογής απορριμμάτων ανά περιοχή 94.0 KB ΛΗΨΗ
  • Correct Disposal of WEEE 362.0 KB ΛΗΨΗ
  • Απαιτήσεις για συνεργάτες υπηρεσιών ανακύκλωσης 180.0 KB ΛΗΨΗ
  • Οικολογικός Σχεδιασμός & Ενεργειακή Επισήμανση 1.1 MB ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κατάσταση πιστοποίησης προϊόντων
Οικο-πληροφορίες προϊόντος
  • Αποτελέσματα LCA 337 KB ΛΗΨΗ
  • Σύνθεση υλικών των προϊόντων 188 KB ΛΗΨΗ
Κατάσταση πιστοποίησης εργοστασίου