Αποδοτικότητα πόρων

Διατηρήστε, χρησιμοποιήστε περισσότερο και επαναχρησιμοποιήστε

Μια βασική οπτική αναπαράσταση της σελίδας Αποδοτικότητα πόρων

Από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, η οικονομική ανάπτυξη συνοδευόταν από την ασύδοτη ανασκαφή και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Διάφοροι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από αυτές τις ανασκαφές και τη μελλοντική εξάντληση των πόρων. Η Samsung Electronics έχει επίγνωση αυτών των προειδοποιήσεων και εφαρμόζει ένα μεγάλο εύρος μέτρων αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων, χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους μέσω τεχνολογικής καινοτομίας και βρίσκουμε τρόπους για την επαναχρησιμοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων και προϊόντων, που έχει λήξει η ωφέλιμη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να κατασκευάσουμε καλύτερα προϊόντα με λιγότερους πόρους και να μετατρέψουμε τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε χρήσιμους πόρους.


Κύριοι δείκτες αποδοτικότητας πόρων

Το ακόλουθο infographic δείχνει την παγκόσμια πρόοδο και τους στόχος ανάκτησης προϊόντων. Ο σωρευτικός ανακτημένος όγκος από το 2009. Ο στόχος για το 2030 είναι 7,5 εκατομμύρια τόνοι παγκοσμίως.

Σωρευτική επαναχρησιμοποίηση παγκόσμιων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

Το ακόλουθο infographic δείχνει τους στόχους χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού και τον συνολικό ανακτημένο όγκο από το 2009. Ο στόχος για το 2030 είναι 500.000 τόνοι.

Χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού

Το ακόλουθο γράφημα πληροφοριών δείχνει την αυξημένη χρήση χάρτινων συσκευασιών βιώσιμης προέλευσης, με στόχο για το 2020 το 100%. Οι χάρτινες συσκευασίες βιώσιμης προέλευσης περιλαμβάνουν το χαρτί με την πιστοποίηση Sustainable Forest και το ανακυκλωμένο χαρτί.

Χρήση χάρτινων συσκευασιών βιώσιμης προέλευσης

Το γράφημα υποδεικνύει την παγκόσμια πρόοδο και τους στόχους ανάκτησης προϊόντων. Ο σωρευτικός ανακτημένος όγκος από το 2009. Ο στόχος για το 2030 είναι 7,5 εκατομμύρια τόνοι παγκοσμίως.

Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμάτων των εγκαταστάσεων της Samsung.

Το ακόλουθο infographic δείχνει τους στόχους έντασης χρήσης ανακυκλωμένου νερού, με κανονικοποίηση ανά μονάδα KRW. Ο σωρευτικός στόχος για το 2020 είναι 50 τόνοι/100 εκατομμύρια KRW.

Ένταση χρήσης νερού

Στοχεύουμε σε μια κυκλική οικονομία στην οποία οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς

Για να προστατέψει το περιβάλλον και για να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποδοτικά, η Samsung Electronics κάνει προσπάθειες να εστιάσει σε μια κυκλική οικονομία. Ξεπερνώντας την παραδοσιακή πρακτική χρήσης των πόρων μία φορά και της εν συνεχεία απόρριψής τους, η Samsung προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, μέσω της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των προϊόντων μετά τη λήξη του κύκλου ζωής τους. Ελαχιστοποιώντας τα είδη υλικών που χρησιμοποιούνται και βελτιστοποιώντας τη μέθοδο συναρμολόγησης, έχουμε αναπτύξει μεθόδους παραγωγής που ελαχιστοποιούν τη χρήση των πόρων. Συλλέγοντας τα προϊόντα που έχουν φτάσει στη λήξη της διάρκειας ζωής τους, ανακτούμε πολύτιμα υλικά. Μέσω αυτής της κυκλικής οικονομίας, η Samsung ελαχιστοποιεί τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και των ρύπων από την αποτέφρωση των απορριμάτων και προλαμβάνοντας την επιμόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που προκαλείται από τους χώρους υγειονομικής ταφής.

Πάνω από όλα, όμως, ο καλύτερος τρόπος συντήρησης πόρων είναι να παράγουμε ποιοτικά και μακράς διάρκειας προϊόντα. Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων μας πριν την κυκλοφορία μέσω μιας σειράς αυστηρών δοκιμών αξιοπιστίας και παρέχοντας βολικές υπηρεσίες επιδιόρθωσης μέσω των παγκόσμιων τοποθεσιών σέρβις, συμπεριλαμβανομένων συνεχών ενημερώσεων λογισμικού, η Samsung επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της για να συνεισφέρει περαιτέρω στην κυκλική οικονομία και στη διαφύλαξη των πόρων.

Δομή κυκλικής οικονομίας που υιοθετείται από τη Samsung Electronics

 

Δίνουμε νέα ζωή στα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική για το κυκλικό οικονομικό σύστημα και είναι απαραίτητη για την ανάκτηση χρησιμοποιημένων προϊόντων. Η κυκλική χρήση πόρων είναι δυνατή μόνο αν τα προϊόντα στη λήξη του κύκλου ζωής τους δεν απορρίπτονται, αλλά χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πόρων, την ταξινόμηση και την εκ νέου επεξεργασία τους. Η Samsung έχει θέσει σε παγκόσμια εφαρμογή το πρόγραμμα Re+ για την υπεύθυνη ανάκτηση προϊόντων στη λήξη του κύκλου ζωής τους.
Ως μέρος του προγράμματος Re+, έχουμε εγκαταστήσει κάδους συλλογής σε διάφορες τοποθεσίες που συχνάζουν οι πελάτες μας. Εκεί, τα ηλεκτρικά απόβλητα μπορούν να απορριφθούν χωρίς κανένα κόστος και τα προϊόντα που συλλέγονται επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται σε ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Έχουμε τοποθετήσει κάδους συλλογής στα Galaxy Studios στη Χιλή, στην Αυστραλία και τη Σουηδία το 2017, ανακτώντας τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα αυτών των αγορών. Περάσαμε επίσης αρκετό χρόνο με πελάτες παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Re+ και επισημαίνοντας τη σημασία της ανακύκλωσης. Για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών ανακύκλωσής της, η Samsung εξετάζει τους συνεργάτες ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και παρακολουθεί στενά την ανάκτηση και τις επιδόσεις ανακύκλωσης σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ανακτήσει επιτυχώς 3,12 εκατομμύρια τόνους προϊόντων από το 2009 έως το 2017.

Αυτή είναι μια εικόνα του προγράμματος Re+ της Samsung Electronics. Το Re+ είναι το πιο αντιπροσωπευτικό από πλευράς πόρων πρόγραμμα της Samsung Electronics.

Όταν ένας πόρος έχει πλέον χρησιμοποιηθεί, ανακτάται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.

Για να ξεπεράσει τους περιορισμούς της γραμμικής κατανάλωσης και της διάθεσης των πόρων, η Samsung διεξάγει ποικίλες δραστηριότητες για να δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα ανακύκλωσης που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε, να ανακτήσουμε, να ανακυκλώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου τους πόρους. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αναλύουμε τη σύνθεση των προϊόντων που παράγουμε, καθώς και τους κινδύνους από διάφορες οπτικές, συμπεριλαμβανομένης της συνέπειας προμήθειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων για τη βελτίωση του ρυθμού ανακύκλωσης των πόρων.

Αυτή η εικόνα δείχνει τη συνηθισμένη σύνθεση των κινητών τηλεφώνων, που αποτελούνται από 35,1% πλαστικό, 20,2% αλουμίνιο, 10,6% χάλυβα, 10,0% χαλκό, 8,6% κοβάλτιο και 15,5% άλλα υλικά.

Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις των προσπαθειών ανακύκλωσης της Samsung είναι το Asan Recycling Centre, που ιδρύθηκε και διαχειρίζεται από τη Samsung. Το σύνολο των ποσοτήτων σημαντικών μετάλλων και πλαστικού που παράγεται από το κέντρο ανακύκλωσης χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών. Το Asan Recycling Centre ανακυκλώνει ηλεκτρονικά απόβλητα από το έτος ίδρυσής του το 1998. Μόνο το 2017 επεξεργάστηκε 357.000 μονάδες ψυγείων, πλυντηρίων, κλιματιστικών και συσκευών IT, διαχωρίζοντας 25.365 τόνους των σημαντικότερων μετάλλων (χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, κ.λπ.) και πλαστικού προς ανακύκλωση. Τα πλαστικά που προέχονται από ηλεκτρονικά απόβλητα και που διαχωρίζονται στο Asan Recycling Centre διανέμονται σε παραγωγούς πλαστικών που τα αναδιαμορφώνουν για εκ νέου χρήση. Χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία από κοινού ανάπτυξης, το Asan Recycling Centre έχει καθιερώσει ένα κλειστό σύστημα ανακύκλωσης που δίνει τη δυνατότητα της εκ νέου χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού στα προϊόντα Samsung. Οι 1500 τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού που παράχθηκαν μέσω αυτού του κλειστού συστήματος ανακύκλωσης το 2017 χρησιμοποιήθηκαν σε ψυγεία, κλιματιστικά και πλυντήρια Samsung. Και, αν συνυπολογίσουμε το ανακυκλωμένο πλαστικό που συγκεντρώθηκε από άλλα κανάλια, περίπου 35.000 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων, οθονών και φορτιστών κινητών τηλεφώνων. Ο χαλκός διαχωρίζεται από τα σημαντικότερα εξαρτήματα (καλώδια, συμπιεστές, κ.λπ.), ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άλλων ηλεκτρονικών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το κοβάλτιο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες κινητών. Για να ανακυκλωθεί, το κοβάλτιο εξάγεται από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου και επαναχρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για νέες μπαταρίες. Επιπλέον, κάνουμε διάφορες προσπάθειες να επιτύχουμε ένα κλειστό σύστημα ανακύκλωσης των πόρων των σημαντικότερων μετάλλων, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το αλουμίνιο που ανακτάται από απορριφθέντα κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια συγκεκριμένων μοντέλων τηλεοράσεων, το 2017.

Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.
Ενέργειες Take-back και Ανακύκλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο
 • ΚαναδάςΚαναδάς
 • ΚολούμπιαΚολούμπια
 • ΕυρώπηΕυρώπη
 • ΒιετνάμΒιετνάμ
 • ΤαϊβάνΤαϊβάν
 • ΗΠΑΗΠΑ
 • ΠερούΠερού
 • ΙνδίαΙνδία
 • ΚορέαΚορέα
 • ΑυστραλίαΑυστραλία
 • Κόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα
 • ΒραζιλίαΒραζιλία
 • ΚίναΚίνα
 • ΙαπωνίαΙαπωνία
 • Δημοκρατία της Ν.ΑφρικήςΔημοκρατία της
  Ν.Αφρικής
* 2016
Κορέα

· Take-back δίκτυο (μέσω retail logistics centers)
· Operating Asan Recycling Center
· Δωρεάν υπηρεσία pick-up

Ιαπωνία

· Συμμετοχή στα προγράμματα take-back και ανακύκλωσης

Κίνα

· Προγράμματα Take-back και ανακύκλωσης

Ταϊβάν

· Συμμετοχή στο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης

Βιετνάμ

· Εθελοντικοί take-back κάδοι στα Service Centers

ΗΠΑ

· Προγράμματα take-back σε 50 πολιτείες

Ευρώπη

· Προγράμματα Take-back και ανακύκλωσης σε 37 χώρες

Ινδία

· Εθελοντικό take-back πρόγραμμα
· Δωρεάν υπηρεσία pick-up

Αυστραλία

· Take-back προγράμματα και ανακύκλωση για Τηλεοράσεις, PCs και εκτυπωτές
· Εθελοντικό take-back πρόγραμμα για κινητά τηλέφωνα

Δημοκρατία της Ν.Αφρικής

· Εθελοντικοί take-back κάδοι στα Service Centers

Καναδάς

· Προγράμματα Τake-back σε 10 περιοχές

Κολούμπια, Περού, Κόστα Ρίκα, Βραζιλία

· Εθελοντικά προγράμματα take-back

 • Κατάλογος των οργανισμών συλλογής και ανακύκλωσης ανά χώρα 92 KB ΛΗΨΗ
 • Κατάλογος ιδρυμάτων για τη συσκευασία και την ανακύκλωση των μπαταριών στις ευρωπαϊκές χώρες 166 KB ΛΗΨΗ

Μετατρέπουμε τα απόβλητα παραγωγής σε πόρους

Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγεται από το στάδιο ανάπτυξης προϊόντων μέχρι τη διαδικασία παραγωγής είναι αξιοσημείωτη. Για πολύπλοκες ηλεκτρονικές συσκευές με πολλαπλά εξαρτήματα, ακόμη και η απόρριψη της συσκευασίας κάθε ξεχωριστού εξαρτήματος μετράει. Στο τέλος ενός έργου, τα πολλά πιλοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για να τελειοποιηθεί ένα προϊόν πηγαίνουν όλα στα απορρίματα. Αν όλα αυτά αποτεφρωθούν ή θαφτούν, τότε το περιβάλλον θα μολυνθεί και οι πόροι θα ελαττωθούν. Με την επεξεργασία των αποβλήτων μέσω μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρείας ανακύκλωσης, η Samsung αυξάνει την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών και έχει ήδη επιτύχει τον συνολικό της στόχο ανακύκλωσης του 95% το 2016, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από ότι είχε προγραμματίσει.

Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
για να μπορούμε να ανακυκλώσουμε περισσότερους πόρους

Τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά κατασκευάζονται με την ανακύκλωση πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως ή με την επεξεργασία υλικών που μπορούν να αντικαταστήσουν τους φυσικούς πόρους. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η Samsung Electronics είναι αφοσιωμένη στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και στην αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται με την έρευνα και την ανάπτυξη διαφόρων τρόπων χρήσης ανακυκλωμένων ή φυτικών υλικών.
Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε υλικά συσκευασίας που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί, γέμισμα από φυσική πέτρα και ζαχαροκάλαμο, με αποτέλεσμα να μην έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη στιγμή της απόρριψης. Για τα προϊόντα που χρειάζονται μεγάλη συσκευασία λόγω του μεγέθους τους, όπως τα ψυγεία, εφαρμόζουμε ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από 40 φορές και το οποίο μειώνει σημαντικά την κατανάλωση πόρων. Επιπλέον, το 2016 χρησιμοποιήσαμε ανακυκλωμένο πλαστικό που συλλέχθηκε από ηλεκτρονικά απόβλητα στο 5% του συνολικού πλαστικού που απαιτείται για την κατασκευή νέων προϊόντων.

Εφαρμογές φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
Πλαστικό PCR

Πλαστικό PCR
* PCR: Post Consumer Recycled, κατόπιν ανακύκλωσης από τον καταναλωτή

· Εφαρμόζεται σε όλους τους φορτιστές έξυπνων συσκευών από το Galaxy Note 4 (20%)

Μεμβράνες βιολογικού πλαστικού με εκχυλίσματα ζαχαροκάλαμου

Μεμβράνες βιολογικού πλαστικού με εκχυλίσματα ζαχαροκάλαμου

· Μειωμένες εκπομπές GHG κατά 25% σε σύγκριση με τις προηγούμενες πλαστικές μεμβράνες με βάση το πετρέλαιο
· Χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας των εξαρτημάτων τηλεοράσεων

Μια φωτογραφία πλαστικών που περιέχουν πέτρινο αλεύρι

Πλαστικά που περιέχουν πέτρινο αλεύρι

· Μερικώς αντικατεστημένο πολυπροπυλένιο (PP) με υλικά πληρώσεως φυσικών λίθων, εξοικονομώντας 40% πόρων πετρελαίου
· Εξοικονομήθηκαν περίπου 500 τόνοι πόρων με βάση το πετρέλαιο το χρόνο
· Αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση των εκπομπών CO2 κατά 15%

Μια φωτογραφία επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας ψυγείου

Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία ψυγείου

· Οικολογικό υλικό συσκευασίας κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από 40 φορές
· Εξάλειψη της ταινίας και του πολυστυρολίου, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 99,7% των συνολικών πτητικών οργανικών ενώσεων (TVOC), ένα αποτέλεσμα ισοδύναμο με τη φύτευση 63.000 δένδρων

Επέκταση διάρκειας ζωής προϊόντων

Επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω της εξυπηρέτησης πελατών και της βελτίωσης της ανθεκτικότητάς τους.

Η Samsung Electronics προσπαθεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των προϊόντων της, διεξάγοντας διάφορες δοκιμές, όπως δοκιμές αντοχής, πτώσης και διάρκειας ζωής στο στάδιο ανάπτυξης προϊόντων, έτσι ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν συνεπείς επιδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ξεπερνώντας την απλή τήρηση των διεθνών προτύπων, διεξάγουμε δοκιμές ορίων αντοχής, όπως δοκιμές ελεύθερης πτώσης από διαφορετικές γωνίες και σε διαφορετικά υλικά εδάφους, καθώς και δοκιμές ανθεκτικότητας στο νερό υπό διάφορες συνθήκες.
Η Samsung προσπαθεί, επίσης, να ελαχιστοποιήσει τις αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και τις επιδιορθώσεις λόγω αστοχίας προϊόντος. Επιπλέον, εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, παρέχοντας γρήγορες διαγνωστικές υπηρεσίες προϊόντων και επιδιορθώσεις από ειδικούς. Για αυτόν τον σκοπό, παρέχουμε βολικές υπηρεσίες παραλαβής προϊόντων και επιλογές σημείων σέρβις για επιδιορθώσεις και επεκτείνουμε συνεχώς το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Care Repair Centers της Samsung, για να παρέχουμε πιο ακριβείς και ταχύτερες υπηρεσίες διαγνωστικής και επιδιόρθωσης.

Εικόνα δοκιμής ανθεκτικότητας κινητών τηλεφώνων
«Galaxy Upcycling»
- Μεταμόρφωση των παλιών κινητών τηλεφώνων σε νέες συσκευές IoT

Το έργο Galaxy Upcycling ξεκίνησε από την ιδέα ενός εργαζομένου να ανακυκλώσει τα παλιά τηλέφωνα Galaxy, αναβαθμίζοντάς τα σε συσκευές IoT με νέα χαρακτηριστικά. Το 2017 προτάθηκαν διάφορα concept IoT, όπως οι έξυπνες CCTV, οι τροφείς κατοικιδίων και τα κουδούνια και αναπτύχθηκαν πάνω από 50 πρωτότυπα. Το upcycling κινητών συσκευών σε συσκευές IoT, όχι μόνο επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του ίδιου του smartphone, αλλά και μειώνει την ανάγκη κατασπατάλησης πόρων για την παραγωγή νέων συσκευών IoT, γεγονός που τελικά οδηγεί στη διατήρηση των υφιστάμενων φυσικών πόρων. Αυτή η απλή, αλλά καινοτόμος ιδέα του Galaxy Upcycling έχει τη δυνατότητα να επιλύσει μελλοντικά προβλήματα απορριμμάτων και, ως εκ τούτου, έλαβε το βραβείο «Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion» από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, στις αρχές του 2018.

Εικόνα χρήσης ενός παλιού κινητού τηλεφώνου ως νέα συσκευή IoT

Διατήρηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των πολύτιμων υδάτινων πόρων

Ως απόκριση στη συνεχώς αυξανόμενη σοβαρότητα της κρίσης των υδάτινων πόρων και ως μέρος των προσπαθειών της για την προστασία του περιβάλλοντος, η Samsung Electronics καθιέρωσε τη Στρατηγική 3R (Reduce, Reuse, Recycle - Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση) για τους υδάτινους πόρους. Προλαμβάνουμε τη σπατάλη των υδάτινων πόρων αντικαθιστώντας τις παλιές βαλβίδες για τη διακοπή των διαρροών, καθώς και αναπτύσσοντας εξελιγμένες μονάδες ελέγχου, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαραίτητη ποσότητα. Επιπλέον, αναδιαμορφώσαμε τις διαδικασίες μας, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και η κατασπατάληση του νερού να μειωθεί. Μέχρι πρότινος, το νερό που χρησιμοποιούνταν σε μια διαδικασία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε μια άλλη, καθώς κάθε διαδικασία απαιτούσε νερό που πληρούσε συγκεκριμένα πρότυπα. Ωστόσο, προτυποποιώντας την ποιότητα νερού, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε το νερό ξανά και ξανά σε πολλαπλές διαδικασίες. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, ήμασταν σε θέση να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου 56.154 τόνους νερού το 2017, ποσότητα που υπερβαίνει κατά 16% αυτήν του προηγούμενου έτους και το νερό, που επαναχρησιμοποιήθηκε αποτέλεσε το 46,6% του συνολικού νερού που χρησιμοποιήθηκε.
Συνεχίζουμε να αναζητούμε διάφορους τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης νερού σε τόνους (τόνους/100 εκατομμύρια KRW) σε 50 έως το 2020 από το σημερινό επίπεδο των 60.

Αυτό το infographic παρουσιάζει τις πολιτικές των υδάτινων πόρων. Η άνω πλευρά είναι η βασική φιλοσοφία, και η κάτω πλευρά οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η Samsung Electronics αναγνωρίζει ότι οι υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση μιας βιώσιμης κοινωνίας και των επιχειρήσεων και αυτό συμβάλλει στην εκπλήρωση της κοινωνικής μας ευθύνης ως παγκόσμιας εταιρείας για την προστασία αυτών των πόρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης είναι 1) Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους των υδάτινων πόρων στη διαχείριση των επιχειρήσεων, 2) αναγνωρίζουμε τη σημασία των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, 3) συνεργαζόμαστε ενεργά για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές των δημόσιων υδάτινων πόρων και 4) αποκαλύπτουμε τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας των υδάτινων πόρων.
Τα οικολογικά εργοστάσια συνυπάρχουν με τη φύση
Μια εικόνα φόντου της σελίδας Οικολογικά Εργοστάσια