Μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο με την ανταλλαγή αξιών και τη συνεργασία με βάση την εμπιστοσύνη. Το ίδιο ισχύει για την Πράσινη Διαχείριση. Για μεγαλύτερη συνέργεια, η Samsung Electronics εφαρμόζει Πράσινη Διαχείριση με τους προμηθευτές της - τους στρατηγικούς εταίρους μας. Παρέχουμε τον προϋπολογισμό και το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται οι προμηθευτές μας για να επιδιώξουν την Πράσινη Διαχείριση και να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα και παρέχουμε εκπαίδευση για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους τους να αναγνωρίσουν τη σημασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πλήρες δυναμικό της Πράσινης Διαχείρισης μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν συμμετέχουν όλοι.

Βιώσιμες στρατηγικές διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού

Η Samsung Electronics διαθέτει μια τεράστια αλυσίδα εφοδιασμού αποτελούμενη από περίπου 2.500 προμηθευτές σε όλο τον κόσμο. Ορισμένοι από αυτούς προμηθεύουν πρώτες ύλες ή εξαρτήματα, ενώ άλλοι παρέχουν εξοπλισμό, αλλά όλοι είναι απαραίτητοι. Γνωρίζουμε ότι εάν όλοι αυτοί οι προμηθευτές συμμετείχαν στην Πράσινη Διοίκηση, το αποτέλεσμα θα είχε αλυσιδωτή αντίδραση, και ως εκ τούτου παρέχουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στους προμηθευτές μας και να τους αναθέτουμε συμβούλους. Με αυτόν τον τρόπο, τους ενθαρρύνουμε να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην Πράσινη Διαχείριση και χτίζουμε μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, όταν επιλέγουμε νέους προμηθευτές, διεξάγουμε μια αξιολόγηση περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω του εσωτερικού μας προγράμματος πιστοποίησης, το Σχήμα Eco-Partner . Η τελική απόφαση λαμβάνεται μετά από αυτήν την αξιολόγηση, η οποία εξετάζει τις περιβαλλοντικές αξίες ενός υποψηφίου, την προθυμία του να συμμετάσχει στην οικολογική παραγωγή και τον βαθμό στον οποίο ο μελλοντικός εταίρος έχει θέσει σε εφαρμογή αυτές τις αξίες.

Αυτό το infographic εμφανίζει την ενότητα περιβάλλον στη "στρατηγική και σύστημα διαχείρισης βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας." Στην αξιολόγηση Eco-Partner διεξάγεται πολιτική περιβάλλοντος προϊόντων, εκπαίδευση και κατάρτιση και επαλήθευση επικίνδυνων περιεχομένων.. Είναι υποχρεωτικό για τους προμηθευτές να ολοκληρώσουν την απαίτηση πιστοποίησης Eco-Partner. Για την αξιολόγηση  EHS γίνεται επαλήθευση των προτύπων σε 22 τομείς, όπως η ασφάλεια εργασίας, οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, η επαγγελματική υγεία, η διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και οι περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις. Απαιτείται απολύτως να ικανοποιηθούν οι 8 περιοχές υποχρεωτικής συμμόρφωσης για τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, τις επικίνδυνες ουσίες και τα απόβλητα, τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και τα λύματα.

Εφαρμόζουμε το σύστημα πιστοποίησης Eco-Partner για τη στενή διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού

Όλοι οι προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα ή εξαρτήματα που πωλούνται από τη Samsung Electronics υπόκεινται στην πιστοποίηση Eco-Partner . Παρέχουμε πιστοποίηση αξιολογώντας τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπά μας για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας περιβάλλοντος των προμηθευτών. Οι προμηθευτές υποβάλλουν μια περιβαλλοντική έκθεση προϊόντος η οποία περιέχει την απόδειξη των πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες τους, καθώς και στοιχεία από την εταιρεία πρώτων υλών. Στη συνέχεια, η Samsung Electronics πραγματοποιεί διεξοδική αξιολόγηση, μεταβαίνοντας στις εγκαταστάσεις παραγωγής των προμηθευτών για να επαληθεύσει τα υποβληθέντα έγγραφα. Για να διατηρήσουν την πιστοποίηση Eco-Partner , οι προμηθευτές ελέγχονται κάθε δύο χρόνια, και όσοι αποτυγχάνουν να περάσουν τον έλεγχο αποκλείονται από την αλυσίδα εφοδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τους προμηθευτές μας στις πρωτοβουλίες μας για την Πράσινη Διαχείριση. Αντί να χρησιμοποιούμε μία μοναδική αξιολόγηση, παρέχουμε συνεχή διαχείριση και αξιολόγηση για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτό το infographic εμφανίζει τη διαδικασία πιστοποίησης Eco-Partner. Όταν μεταφέρονται πρώτες ύλες στους προμηθευτές, είναι υποχρεωτικό να επιβεβαιώνονται τα λεπτομερή δεδομένα ανάλυσης και ο πίνακας σύνθεσης των πρώτων υλών. Όταν οι προμηθευτές τα παραδώσουν στη Samsung Electronics, απαιτείται μια επιστολή εγγύησης, μια έκθεση ανάλυσης ακριβείας (δεδομένα ICP/GCMS), ένα MSDS και δείγματα εξαρτημάτων για έγκριση. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης Eco-partner τα υποβληθέντα έγγραφα και δείγματα αναθεωρούνται διεξοδικά και αξιολογείται προσεκτικά το σύστημα ποιότητας του περιβάλλοντος.

Ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας: η ολοκληρωμένη αξιολόγηση προμηθευτή
Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση προμηθευτών πραγματοποιείται ετησίως για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προμηθευτών μας. Η αξιολόγηση αυτή κατατάσσεται σε δύο τομείς, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τους κινδύνους βιωσιμότητας. Η κατηγορία των κινδύνων βιωσιμότητας, η οποία καλύπτει τον περιβαλλοντικό τομέα, αξιολογεί τις προσπάθειες του εταίρου για φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση και το καθεστώς πιστοποίησής του, σε σχέση με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι προμηθευτές με καλύτερα αποτελέσματα αξιολόγησης έχουν περισσότερες ευκαιρίες και οφέλη, ενώ οι προμηθευτές που υστερούν θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τα αποτελέσματά τους. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη Samsung Electronics πρέπει να προσέχουν όχι μόνο την επιχείρησή τους αλλά και το περιβάλλον. Εάν ένας προμηθευτής χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου λόγω χαμηλών επιδόσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, τον διαχειριζόμαστε ξεχωριστά και επανερχόμαστε σε τακτική βάση, για να δούμε αν σημειώνει πρόοδο με την προγραμματισμένη ατζέντα βελτίωσης. Ειδικότερα, ξεκινώντας το 2016, τα προγράμματα υποστήριξης περιβαλλοντικών συμβούλων που παρασχέθηκαν σε μεγάλους προμηθευτές επεκτάθηκαν στους δευτεροβάθμιους και τους τριτοβάθμιους προμηθευτές, προκειμένου να υλοποιήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Με τις προσπάθειες των προμηθευτών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, φυτεύσαμε ένα εκατομμύριο πεύκα

Μια φορά το χρόνο, η Samsung Electronics εξετάζει όλη την κατανάλωση ενέργειας των προμηθευτών μας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, των ορυκτών καυσίμων, και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρέχουμε συμβουλές επί τόπου για προμηθευτές που δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ενέργεια. Αυτή η συμβουλευτική συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας ή τους βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας βελτιώνοντας τις διαδικασίες και παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το 2016 αναθέσαμε σε 10 προμηθευτές 62 έργα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και παρείχαμε τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά περίπου 4.920 τόνους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πεύκο απορροφά περίπου 5 κιλά CO2 ετησίως, αυτό ισοδυναμεί με τη φύτευση περίπου ενός εκατομμυρίου πεύκων.

μια αεροφωτογραφία πευκοδάσους

Chemtronics Περίπτωση που αποδεικνύει ότι αυτό που ωφελεί το περιβάλλον ωφελεί την επιχείρηση
Η Chemtronics είναι προμηθευτής χημικών ουσιών. Όταν εξετάσαμε την κατανάλωση ενέργειας της εταιρείας για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, διαπιστώσαμε ότι η Chemtronics εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλεκτρική ενέργεια: 95% ηλεκτρική ενέργεια και 5% LPG, για να είμαστε ακριβείς. Η Samsung Electronics εξέτασε την κατάσταση του εξοπλισμού της εταιρείας. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε απώλεια ισχύος στον αεροσυμπιεστή και ότι ο στεγνωτήρας αέρα καταναλώνει πολλή ηλεκτρική ενέργεια. Ξεκινήσαμε με απλές εργασίες όπως την εγκατάσταση φώτων LED υψηλής απόδοσης και επίσης βελτιώσαμε τον πολύπλοκο εξοπλισμό που προκάλεσε απώλεια ισχύος. Επιπλέον, εγκαταστήσαμε ένα σύστημα ελέγχου στον στεγνωτήρα αέρα για να αποτρέψουμε την απώλεια ενέργειας διατηρώντας σταθερή υγρασία και θερμοκρασία, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από αυτές τις βελτιώσεις, πραγματοποιήσαμε μια οικονομική ανάλυση της επένδυσης σε πέντε τομείς: το ποσό και το ρυθμό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, το ποσό του εξοικονομούμενου κόστους, το μέγεθος της επένδυσης και την περίοδο αποπληρωμής. Μετρήσαμε επίσης το μέγεθος της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για να επαληθεύσουμε τη συμβολή τους στο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα η Chemtronics δεν σημείωσε μόνο σημαντική ώθηση στην ενεργειακή της απόδοση, που οδήγησε σε μείωση του κόστους, αλλά και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συνολικού ύψους 432,9 TOE.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική διαχείρισης των προμηθευτών/υποστήριξη και τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες
Λευκή εικόνα φόντου Βιώσιμης διαχείρισης - αλυσίδας εφοδιασμού
Επιδιώκουμε διαφανή και ανοιχτή επικοινωνία
Μια εικόνα φόντου της σελίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα