Δεοντολογία

Δίκαιη και διάφανη εταιρική κουλτούρα

Αναπτύσσουμε ακεραιότητα στις καθημερινές μας λειτουργίες για να εκπληρώσουμε τον κοινωνικό μας ρόλο και την κοινωνική μας ευθύνη με τρόπο που να ταιριάζει με την ιδιότητά μας ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία.

Εικόνα αντιπροσωπευτική για τη δεοντολογία στην ενότητα βιωσιμότητα, δεοντολογία

Καθώς η επιχειρηματική μας δραστηριότητα εκτείνεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζουμε και αναλύουμε τις διαφορές στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές στις αντίστοιχες χώρες, ενώ δραστηριοποιούμαστε με νόμιμο και δεοντολογικό τρόπο. Επίσης, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε παγκόσμιες πολιτικές ασφάλειας προσωπικών δεδομένων για να σεβαστούμε το απόρρητο των πελατών και των εργαζομένων μας και να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι προσπάθειές μας για τη συστηματική διαχείριση της συμμόρφωσης και των δεοντολογικών κινδύνων είναι σύμμορφες με τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας της Samsung και τις Οδηγίες Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που διέπουν τις ενέργειες και την κρίση όλων των εργαζομένων μας. Η Εταιρική Νομική Υπηρεσία μας, υπό την άμεση ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, λειτουργεί με την Ομάδα Συμμόρφωσης και την Επιτροπή καθοδήγησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να προαχθεί η διαχείριση της συμμόρφωσης, και οι επιτροπές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και η Επιτροπή καθοδήγησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βοηθούν την ανώτατη διοίκησή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτών των επιτροπών, κάθε ένας από τους Επιχειρησιακούς Τομείς και τα Περιφερειακά Γραφεία που ειδικεύονται σε Οργανισμούς Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στην εποπτεία συμμόρφωσης

Δομή οργανισμού για τα τμήματα της Samsung Electronics.

Εξηγήστε για τη δομή του οργανισμού. Των τμημάτων της Samsung Electronics.

Η σύνθεση της Samsung Electronics αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ομάδα 5 μονάδων.

 • Επιτροπή συναλλαγών των ενδιαφερόμενων μερών
 • Επιτροπή Διακυβέρνησης

Λειτουργική Μονάδα

 • Παγκόσμιο Κέντρο Marketing
 • Παγκόσμιο Κέντρο CS
 • Παγκόσμιο κέντρο EHS
 • Κέντρο συνεργασίας συνεργατών
 • Κέντρο επιχειρηματικής καινοτομίας

Υπηρεσία εταιρικής διαχείρισης

 • Επιτροπές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση
 • Επιτροπή καθοδήγησης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Ομάδα εταιρικής διαχείρισης
 • Ομάδα οικονομικών και λογιστικής
 • Ομάδα ανθρώπινων πόρων
 • Ομάδα ελέγχου
 • Ομάδα IR

Εταιρική νομική υπηρεσία

 • Επιτροπές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση
 • Επιτροπή καθοδήγησης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Ομάδα συμμόρφωσης
 • Γραφείο απορρήτου

Επιχειρησιακό τμήμα

 • Επιτροπές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση
 • Επιτροπή καθοδήγησης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Ομάδα διαχείρισης
 • Υπεύθυνος συμμόρφωσης / προστασίας προσωπικών δεδομένων

Περιφερειακό γραφείο

 • Οργανισμός συμμόρφωσης / απορρήτου
 • Θυγατρική
 • Υπεύθυνος συμμόρφωσης / προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διαχείριση δεοντολογίας

Κοινοποιούμε τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας («Επιχειρηματικές αρχές της Samsung») στους προμηθευτές μας, στους πελάτες μας και σε άλλους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους καθώς και στους εργαζομένους μας μέσω της ιστοσελίδας μας για τη διαχείριση δεοντολογίας και παρέχουμε ένα κανάλι για την αναφορά κάθε παραβίασης δεοντολογικών προτύπων. Επιπλέον, οι «Οδηγίες επιχειρηματικής δεοντολογίας των εργαζομένων», οι οποίες χρησιμεύουν ως δεοντολογικά πρότυπα για τους εργαζομένους μας, μεταφράζονται και διατίθενται σε συνολικά 15 γλώσσες (μαζί με τα Κορεάτικα) και μεταφορτώνονται στο εσωτερικό intranet μας. Το σχετικό υλικό επικοινωνείται και μοιράζεται σε όλους τους εργαζομένους μας παγκοσμίως μέσω συλλογικής, ηλεκτρονικής και οπτικοακουστικής εκπαίδευσης που προσφέρεται τουλάχιστον ετησίως, αν όχι περισσότερο. Επίσης, παρέχονται ξεχωριστές «Επιχειρησιακές οδηγίες» στους προμηθευτές μας προκειμένου να δημιουργηθούν διάφανες επιχειρηματικές πρακτικές.

Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών το 2018 ήταν 375. Από αυτές, το 32% ήταν παράπονα καταναλωτών, το 48% ήταν λοιπά, ενώ το 20% αφορούσε καταγγελίες κατά της διαφθοράς

Διαχείριση συμμόρφωσης

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης στοχεύει στη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας με γνώμονα τη συμμόρφωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του καθορισμού των τιμών ή της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας αλλά και του περιβάλλοντος. Το Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Συμμόρφωσης (CPMS), ένα σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που αναπτύχθηκε για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, παρέχει τις πολιτικές μας για συγκεκριμένους τομείς και τις λεπτομέρειες της περιφερειακής παρακολούθησης των θεμάτων. Το Γραφείο Βοήθειας λειτουργεί για να βοηθά τους εργαζομένους να κάνουν ερωτήσεις σε έναν εμπειρογνώμονα κάθε φορά που προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την εργασία ή όταν θεωρούν τις οδηγίες μας ανεπαρκείς για τον προσδιορισμό της παρανομίας. Το σύστημά μας για την καταγγελία δυσλειτουργιών, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του CPMS για τους εργαζομένους μας, λειτουργεί με τρόπο που εγγυάται σθεναρά την εμπιστευτικότητα των καταγγελιών.

 
Λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων
Δημιουργήστε το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Εταιρική Νομική Υπηρεσία υπό την άμεση ηγεσία του CEO
Διορίστε δικηγόρους υπεύθυνους για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αντίστοιχα επιχειρησιακά τμήματα
Παρακολούθηση
Διεξάγετε τακτική/ad hoc παρακολούθηση μέσω ειδικευμένων μονάδων ή προσωπικού
Διαχείριση παρακολούθησης
Προσδιορίστε τις βασικές αιτίες των ζητημάτων μέσω αναλύσεων διαδικασιών/αποτελεσμάτων, πραγματοποιήστε βελτιώσεις, αποφύγετε την επανεμφάνιση του ίδιου ζητήματος (π.χ. συμπεριλάβετε πραγματικές περιπτώσεις στην κατάρτιση)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ανακοινώσαμε επισήμως την παγκόσμια πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αναπτύξαμε σχετικές πολιτικές που αντανακλούν τις κανονιστικές συνθήκες που ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές και τα τοπικά χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, στους υπαλλήλους μας παρέχεται ο «Οδηγός Παγκόσμιας Προσωπικής Πληροφόρησης» και ο «Οδηγός Διαχείρισης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξωπορισμού» που θα χρησιμοποιηθούν ως κανονισμοί της διεύθυνσης. Εφαρμόζουμε τις διαδικασίες και τα συστήματά μας με τρόπο που ενσωματώνει τις σχετικές πολιτικές στην καθημερινή μας επιχειρηματική συμπεριφορά και συνεχίζουμε να διεξάγουμε αξιολογήσεις και να προσφέρουμε κατάρτιση σε επίπεδο εταιρείας.

Λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων

Δημιουργήστε το Γραφείο παγκόσμιας προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσα στην Εταιρική νομική υπηρεσία υπό την άμεση ηγεσία τουCEO
Διορίστε δικηγόρους υπεύθυνους για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αντίστοιχα επιχειρησιακά τμήματα

 

Ενισχυμένη ανασκόπηση πολιτικής απορρήτου συστημάτων διαχείρισης / λειτουργίας

Εκτελέστε τακτικούς ελέγχους και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες βελτιώσεις στα συστήματα και τις υπηρεσίες που λειτουργούν για τους πελάτες και τους εργαζομένους μας σχετικά με το σύστημα διοικητικής, τεχνικής και φυσικής προστασίας που διέπει όλη τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας και διάθεσης

 

Εκπαίδευση στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παρέχετε κατάρτιση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σύνδεση/εκτός σύνδεσης που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των θέσεων που αφορούν συγκεκριμένα τμήματα (προγραμματισμός, Ε&Α, μάρκετινγκ κ.λπ.) καθώς και βασική εκπαίδευση που απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους

 

Λειτουργία νομικού συστήματος διαχείρισης προστασίας προσωπικών δεδομένων (PLMS)

Πρέπει να καθίσταται υποχρεωτική η λήψη προληπτικών μέτρων με τη χρήση λίστας ελέγχου κινδύνου προσωπικών δεδομένων που αναπτύσσεται για τον έλεγχο των κινδύνων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κάθε στάδιο των προϊόντων και υπηρεσιών, από τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη έως τη λειτουργία και τη διακοπή με επανέλεγχο αυτής της λίστας από ειδικούς δικηγόρους