Στοιχεία και αριθμοί

Βασικά στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και όχι μόνο

Αφήστε μας να μοιραστούμε μαζί σας με υπερηφάνεια τα επιτεύγματά μας στον τομέα ανάπτυξης της διαχείρισης της βιωσιμότητας στην Samsung Elecronics.

 
Product innovation information
Καινοτομία προϊόντων 2015 2016 2017
Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων1) (%) 74 86 94
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στο προϊόν2) χρησιμοποιήστε τη φάση3) (εκατ. tCO2e)
156 188 217
Εκτιμώμενη μείωση4)
στην κατανάλωση ενέργειας για τα προϊόντα2) (%)
47 49 36
Συσσωρευμένη ανάκτηση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους3)
(10 000 τόνοι)
226 271 312
Ανακύκλωση προϊόντων5) (τον.) 73,678 82,8676) 92,195
Μετατροπή σε πόρους5) (τον.) 63,595 71,528 79,579
 • 1) Αξιολόγηση έργων ανάπτυξης προϊόντων Καλό οικολογικό προϊόν ή ανώτερο
 • 2) Πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων: Οκτώ μεγάλες κατηγορίες προϊόντων (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, οθόνες, ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά και εκτυπωτές)
 • 3) Συσσωρευμένο από το 2009
 • 4) Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας έναντι της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας το 2008
 • 5) Πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων: Κορέα
Eco-friendly and safe workplace information
Οικολογικός και ασφαλής χώρος εργασίας 2015 2016 2017
Περιβάλλον και ασφάλεια Επένδυση1)
(100 εκατομμύρια KRW)
6,590 9,334 9,513
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που παράγονται στο χώρο εργασίας2)
(1 000tCO2e)
10,192 11,600 13,585
Κατανάλωση ενέργειας στο χώρο εργασίας3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
Κατανάλωση νερού (1 000 τόνων) 92,414 104,253 120,619
Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης νερού (%) 50 46.6 46.6
Ποσοστό ανάκτησης εξαιρετικά καθαρού νερού (%) 42.5 41.1 36.7
Παραγωγή αποβλήτων (σε τόνους) 937,341 1,078,309 1,146,812
Μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους (%) 93 95 95
Κατανάλωση χημικών4) (1,000 τον.) 588 577 696
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Με βάση τα κριτήρια υπολογισμού που υιοθετήθηκαν από τη χώρα των αντίστοιχων εργοταξίων
 • 2) Αναφέρθηκαν επιπρόσθετα με τη συλλογή δεδομένων από το 2014 και το 2015
 • 3) Με βάση τα παγκόσμια εργοτάξια, οι αριθμοί για το 2014 και το 2015 τροποποιήθηκαν λόγω της μεταβολής της μονάδας αναφοράς από TJ σε GWh
 • 4) Συνολική κατανάλωση ÷ ενοποιημένες παγκόσμιες πωλήσεις, εξαιρουμένων των πωλήσεων του επιχειρησιακού τμήματος οπτικοακουστικών μέσων

Λήψη αναφοράς

16,4MB ΛΗΨΗ PDF