Στρατηγική

Η προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα

Ως παγκόσμιος εταιρικός πολίτης, εκπληρώνουμε την κοινωνική μας ευθύνη, παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και δημιουργούμε οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες.

 

Στη Samsung, η διαχείριση βιωσιμότητας στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων αξιών. Όχι μόνο δημιουργούμε οικονομικές αξίες μεγιστοποιώντας τα κέρδη και τις αξίες των μετόχων, αλλά και αναλαμβάνουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη ως παγκόσμιος πολίτης για τη δημιουργία κοινωνικών αξιών. Καθώς παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αλυσίδα αξιών, με γνώμονα τις βασικές αξίες που επιδιώκουμε στη Samsung, δημιουργούμε αξίες στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Παρακολουθούμε τις οικονομικές και μη οικονομικές επιπτώσεις που ασκούμε στην κοινωνία σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε το θετικό αντίκτυπο ελαχιστοποιώντας τον αρνητικό.

Σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας της Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximize profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Δημιουργία οικονομικής αξίας

Οι προσπάθειές μας να φέρνουμε καινοτόμο τεχνολογία και προϊόντα ανοίγουν το δρόμο για τη δημιουργία κερδών και τη διασφάλιση νέων κινήτρων ανάπτυξης. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε την καινοτομία στην εταιρική κουλτούρα μας δημιουργώντας ταυτόχρονα συνέργειες μέσω της χρήσης εξωτερικών πόρων για την επιδίωξη ανοικτής καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς.

 

Δημιουργία κοινωνικής αξίας

Ως παγκόσμιος εταιρικός πολίτης, εμείς στη Samsung δημιουργούμε κοινωνικές αξίες κατά τρόπο που να είναι ευθυγραμμισμένος με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ ΟΗΕ): Ειδικότερα, επισημάναμε στόχους που έχουν μεγάλη σημασία για την επιχειρηματική μας δεοντολογία και αναλύουν τον αρνητικό/θετικό αντίκτυπό μας στην επίτευξη αυτών των στόχων. Επιπλέον, θα ανακαλύψουμε και θα διερευνήσουμε πλήρως τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ του ΟΗΕ.

 
 
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, όχι στη φτώχεια Το τέλος της φτώχειας σε κάθε μορφής της, οπουδήποτε
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, όχι στην πείνα Πείτε αντίο στην πείνα, βελτιώστε την ασφάλεια των τροφίμων και προάγετε τη βιώσιμη γεωργία
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, καλή υγεία Εξασφαλίστε την υγιεινή ζωή και προάγετε την ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα της εκπαίδευσης ποιότητας ΣΒΑ Εξασφαλίστε εκπαίδευση ποιότητας και προάγετε τις δια βίου δυνατότητες εκμάθησης για όλους
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, ισότητα των φύλων Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση γυναικών και νεαρών κοριτσιών
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, καθαρό νερό και υγιεινή Εξασφαλίστε διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση νερού και υγιεινή για όλους
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, ανανεώσιμη ενέργεια Εξασφαλίστε πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια για όλους
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, καλές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Προωθήστε τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, καινοτομία και υποδομή Δημιουργήστε ευέλικτες υποδομές, προάγετε τη βιώσιμη εκβιομηχάνιση
 • Εικόνα αντιπροσωπευτική για ΣΒΑ, μειωμένες ανισότητες Μειώστε τις ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες Καταργήστε αποκλεισμούς όσον αφορά τις πόλεις και τους οικισμούς καθιστώντας τους ασφαλείς, δυνατούς και βιώσιμους
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, υπεύθυνη κατανάλωση Εξασφαλίστε βιώσιμη κατανάλωση και μοτίβα παραγωγής
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, κλίμα, δράση Λάβετε επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, ζωή κάτω από το νερό Προστατεύστε και χρησιμοποιήστε βιώσιμα τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, διαβίωση στην περιοχή Προστατεύστε το οικοσύστημα και διατηρήστε την ποικιλομορφία (δάση, ερήμους, γη κ.λπ.)
 • Αντιπροσωπευτική εικόνα για ΣΒΑ, ειρήνη και δικαιοσύνη Δημιουργία και δικαιοσύνη για όλους
 • Εικόνα αντιπροσωπευτική για ΣΒΑ, συνεργασίες για τους στόχους Ενισχύστε τα μέσα εφαρμογής και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Εικόνα αντιπροσωπευτική για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
* Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ ΟΗΕ) : Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη κοινωνικής βιωσιμότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με βάση τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που επικεντρώθηκαν σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι ΣΒΑ του ΟΗΕ θέτουν καθολικούς στόχους που πρέπει να πληρούν όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων, και συνεπώς απαιτούν πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των κυβερνήσεων και των ειδικών για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Δημιουργία αξίας μέσω της βιώσιμης διαχείρισηςΔιαχείρηση Βιωσιμότητας 2019

Μονάδα (Τρισεκατομμύρια KRW)

 • Κέρδη: ικονομι κή αξία (44,344,857)
 • Κοινωνικοοικονομικό : Επενδυτική αξία (10,741,967), Υποστήριξη προμηθευτν (833,900), Ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας (46,451)
 • Κοινωνικοοικονομικό : Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίουs (-715,558), Υδάτινος περιβαλλοντικός αντίκτυπος (-4,118), AΠεριβαλλοντικές επιπτσεις των αποβλήτων (-745,482), Περιβαλλοντικές επιπτσεις των αποβλήτων (-3,632)
 • Πραγματικά κέρδη : Πραγματική αξία (54,498,385)