A „SAMSUNG – 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-06-19

A „Samsung – 30 éve Magyarországon” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES. 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „SAMSUNG – 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az MMS Communications Hungary Kft. (Leo Burnett Budapest Üzleti Egység, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10., cégjegyzékszám: 01-09-075283,  adószám: 10516771-2-41), valamint a Centrade Cheil HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138, Budapest, Dunavirág u. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-330459; adószám: 26528647-2-41) (a továbbiakban együttesen: „Lebonyolítók” vagy „Adatfeldolgozók”) látják el.

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      a https://www.samsung.com/hu/30-eve-magyarorszagon/#nyeremenyjatek domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található „Játszom” gombra kattintva a jelen Játékszabályzat 4.2 pontjában meghatározott módon kitölti a kérdőívet, továbbá

2.1.2.      a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában meghatározott pályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.3.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában felsorolt nyeremények illetve a fődíj igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos 1 (egy) darab Pályázat beküldésére jogosult. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.         A Játékosok a regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.         Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával vagy saját Samsung Accountba történő belépéssel küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglaltaknak. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Samsung Account profilt vesz igénybe vagy nem saját adatait adja meg, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók és a Samsung Account profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségüket kizárják.

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Samsung Account profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Samsung Account profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények vagy a fődíj megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.11        A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból kizárja.

2.12.       A Játékos a Pályázat benyújtásával önkéntesen hozza nyilvánosságra az esetlegesen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) hatálya alá tartozó Pályázatát. Amennyiben a Szervező egyéni mérlegelési szempontok alapján az adott Pályázatot érdemesnek találja a Szervező honlapján való megjelenítésre, úgy minden esetben felhasználási szerződés megkötése érdekében felveszi a kapcsolatot a Játékossal. 

3.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. június 20. napján 19 óra 00 perctől 2019. július 19. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”).

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Szervező a Játék indításaként 2019. június 20. napján 19 óra 00 perckor posztol 1 db bejegyzést a Facebook oldalára (https://www.facebook.com/SamsungMagyarorszag) (a továbbiakban: „Rajongói oldal”), illetve nyilvánosságra hozza a https://www.samsung.com/hu/30-eve-magyarorszagon/#nyeremenyjatek Weboldalt.

4.2.         A Játékosok feladata a következő:

A Játék során a Játékosnak a 4.1. pontban megjelölt Weboldalon található „Játszom” gombra kattintva elérhető kérdőívet kell kitöltenie az ott található instrukcióknak, illetve a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (a jelen Játékszabályzatban: „Pályázat”). Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat elbírálásában a Szervező saját döntése az irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellép.

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki pontosan 1 (egy) darab érvényes Pályázatot beküld. A Játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.3.         A Szervező a Játék időtartama alatt, 2019. június 20. napjától kezdődően 4 (négy) héten keresztül hetente 1 (egy) darab nyertes és 2 (kettő) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki a véletlenszerűség elvével. A Játék időtartamát követően a Szervező megbízásából a Lebonyolítók által felkért harmadik, a Szervezőt képviselő fél által egyéni mérlegelés, valamint szubjektív szempontok alapján kiválasztott legjobb 10 (tíz) pályázat közül a véletlenszerűség elvével összesen 1 (egy) darab fődíj nyertes és 2 (kettő) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki (a továbbiakban: „Fődíj”). A nyertes és tartaléknyertes Játékosok a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményekre, illetve a Fődíjra az 5. pontban meghatározottak szerint, amennyiben az előttük álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertes Játékosok valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A sorsolások időpontjai:

 1. 1. heti nyeremény, a 2019. június 20. napján 19 óra 00 perc és 2019. június 27. napján 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok tekintetében: 2019. július 1. napja, 14 óra 00 perc.

 2. 2. heti nyeremény, a 2019. június 28. napján 00 óra 00 perc és 2019. július 4. napján 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok tekintetében: 2019. július 8. napja, 14 óra 00 perc.

 3. 3. heti nyeremény, a 2019. július 5. napján 00 óra 00 perc és 2019. július 11. napján 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok tekintetében: 2019. július 15. napja, 14 óra 00 perc.

 4. 4. heti nyeremény, a 2019. július 12. napján 00 óra 00 perc és 2019. július 19. napján 23 óra 59 perc között beérkezett pályázatok tekintetében: 2019. július 22. napja, 14 óra 00 perc.

 5. Fődíj, amely a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, Szervező megbízásából a Lebonyolítók által felkért harmadik, a Szervezőt képviselő fél által egyéni mérlegelés, valamint szubjektív szempontok alapján kiválasztott legjobb 10 pályázat közül kerül kisorsolásra: 2019. július 25. napja, 14 óra 00 perc. 

A sorsolás helyszíne: az MMS Communications Hungary Kft. székhelye (cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.).

4.4.         Nyeremények: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

 1. 1. heti – 4. heti nyeremények: hetente 1 (egy) darab Samsung Galaxy Buds (fehér színben);

 2. Fődíj: 1 (egy) darab Samsung Galaxy 2020. év I. félévében megjelenő csúcsmodell mobiltelefon.

Az 1. heti – 4. heti nyeremények a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”. A Nyeremények és a Fődíj tekintetében a Játékos nem jogosult a nyeremény színét önállóan megválasztani.

4.5.         A Nyeremények és a Fődíj másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

4.6.         A Szervező és a Lebonyolítók a Nyeremények és a Fődíj esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények és a Fődíj vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

5.             NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.         A Szervező a 4.3 pontjában meghatározott időpontban történő sorsolásokat követően a következő időpontokig értesíti a nyertes Játékosokat e-mail üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”):

 1. 1. heti nyeremény: 2019. július 2. napja, 18 óra 00 perc.

 2. 2. heti nyeremény: 2019. július 9. napja, 18 óra 00 perc.

 3. 3. heti nyeremény: 2019. július 16. napja, 18 óra 00 perc.

 4. 4. heti nyeremény: 2019. július 23. napja, 18 óra 00 perc.

 5. Fődíj: 2019. július 26. napja, 18 óra 00 perc. 

A nyertes Játékosok a Nyeremények és a Fődíj átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést annak megküldésétől számított, legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolni e-mail válaszüzenetben és a Nyeremények és a Fődíj átadásához szükséges következő személyes adataikat pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) életkor, (iii) e-mail cím, (iv) telefonszám, (v) lakcím vagy postázási cím. A Lebonyolítók a visszaigazolást annak átvételétől számított, legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül megküldik, amelyben tisztázzák a nyertes Játékosokkal a Nyereményük vagy a Fődíj átvételének pontos menetét. Amennyiben egy nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény illetve a Fődíj kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a sorrendben következő tartaléknyertes Pályázat válik jogosulttá a Nyereményre vagy a Fődíjra.

5.2.         A heti Nyereményeket a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékosok által megadott címekre juttatja el a Szervező a visszaigazolást követő 30 naptári napon belül. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3.         A Fődíj tekintetében a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, hogy a Fődíj modellt a Samsung még nem forgalmazza, így a Fődíj modell adatait a jelen Játék szervezésekor még nem jogosult nyilvánosságra hozni. A Fődíjat éppen ezért a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékosok által megadott címekre juttatja el a Szervező, amely cím véglegesítésére a Szervező 2020. március 31. napjáig felveszi a kapcsolatot a Fődíj nyertes Játékossal (a továbbiakban: Fődíj Ismételt Értesítés”). A Fődíj nyertes Játékos köteles a Fődíj Ismételt Értesítést annak megküldésétől számított, legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolni e-mail válaszüzenetben és a Fődíj átadásához szükséges postázási címét a Szervezővel leegyeztetni. Amennyiben a Fődíj nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Fődíj Ismételt Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Fődíj kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Fődíj nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a sorrendben következő tartaléknyertes Pályázat válik jogosulttá a Fődíjra. A Szervező a Fődíjat 2020. június 30. napjáig a Fődíj nyertes Játékos által megadott címre juttatja el. A Szervező a Fődíj igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Fődíj jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt vagy a Fődíjat azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez, illetve a Fődíjhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények és a Fődíj fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

                A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG – 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON” elnevezésű nyereményjátékhoz” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor. 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1          A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény vagy a Fődíj átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2.         A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, a www.samsung.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

8.3.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Samsung Account profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.4.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.5.         A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.6.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.7.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8.         Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9.         Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Budapest, 2019. június 20.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „SAMSUNG – 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON" ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ 

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767, a továbbiakban: „Samsung" vagy „Adatkezelő"). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja, az adatfeldolgozók 

A Samsung mint adatkezelő a „SAMSUNG – 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON" elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, az MMS Communications Hungary Kft. (Leo Burnett Budapest Üzleti Egység, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10, adószám: 10516771-2-41), illetve a Centrade Cheil HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-330459; adószám: 26528647-2-41) (a továbbiakban együttesen „Lebonyolítók" vagy „Adatfeldolgozók") látják el. Ilyen feladat például: a nyeremény a nyertes játékos részére történő eljuttatása. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR") 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos az egyik fél. A szerződés (Promóció) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul: 

a nyertes Játékosok, valamint tartaléknyertes Játékosok („Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;

a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli. 

4. A kezelt adatok köre 

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok a Nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli: 

 • teljes név; 

életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e);

Samsung Account profil

e-mail cím;

telefonszám;

lakcím vagy postázási cím (a nyeremény kézbesítése érdekében). 

Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló tartaléknyertes Játékos személyes adatainak kezelése a Promóció lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik. 

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai 

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Promócióval kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Promóció lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

5.2. Nyertes Játékosok személyes adatai 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év 

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolítók szervezetén belül. 

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal 

7.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

7.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

8.2 Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

8.3 A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

8.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal