„CHG90 GAMING MONITOR ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2017-09-01

1.            Promócióban való részvétel feltételei

1.            A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; a továbbiakban: „Samsung”) által szervezett következő promóció:

CHG90 Gaming Monitor – ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ (a továbbiakban: „Promóció”).

A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu weboldalon hirdeti meg.

A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el:

http://www.samsung.com/hu/article/.

A Promócióban érintett termékek (a továbbiakban: „Termékek”): a Samsung hologramjával ellátott, a Samsung által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi Termékek:  

  • Samsung CHG90 Gaming Monitor

     

    A Promóció tartama (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”): 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 30-ig.

    A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”):

  • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon elérhető)

  • Az Extreme Digital áruházak, azaz az Extreme Digital Zrt. üzletei (amelyek listája a www.edigital.hu oldalon elérhető)

  • Az iPon Computer Kft által üzemeltetett ipon.hu webáruház

 

1.6         A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Promóciós Időszak alatt, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Samsung által forgalmazott Terméket (azaz Samsung CHG90 Gaming Monitort) vásárol, úgy a Résztvevő 449 999 Ft helyett 399 999 Ft-ért vásárolhatja meg a Terméket, ráadásként  egy Samsung 850 EVO  (MZ-75E250B/EU ) SSD-t is kap a Termék mellé a termékeknek az Üzletekben található készletének erejéig.  

 

A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott kedvezményt a Promóció időtartamára tudja biztosítani.

A kedvezmény kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

                A Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező termékekért vállal felelősséget.

 

1.7          A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek), illetve a közzététel időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

 

2.            Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása

A Promócióban kizárólag az a 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.

Amennyiben a Promóció Résztvevője cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.     

3.            Személyes adatok kezelése („Adatkezelési Tájékoztató”)

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Samsung nem kezel személyes adatot.  

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

4.            Egyéb rendelkezések

4.1         A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket és (a fentiekben meghatározott) Adatkezelési Tájékoztatót előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólag vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

4.2         A fenti 4.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

4.3         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

4.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5         Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6         Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Kelt: 2017. augusztus 22.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal