A SAMSUNG – „ONE CHARGE CHALLENGE” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-09-11

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A Samsung - „One Charge Challenge” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics (UK) Limited (cím: Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, UK) (a továbbiakban: „Szervező” vagy Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a BBH London (székhely: 60 Kingly Street, W1B 5DS, London, UK) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2.             A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban 6 (hat) darab európai ország 6 (hat) darab csapata vesz részt, csapatonként 2 (két) fővel. Jelen játékszabályzat a magyar csapat 2 (két) tagjának - a jelen Játékszabályzat 3.1.1. pontjában megjelölt Instagram profilokkal rendelkező 2 (két) influencerének (a továbbiakban: „Influencerek”) - 3.1. pontban megjelölt magyar követőire vonatkozik. Az 5.4 pontban megjelölt Nyeremény csakis akkor kerül kisorsolásra, amennyiben a Játék folyamán a magyar csapat tagjai kerülnek ki győztesen. Amennyiben más ország kerül ki győztesen a Játékban, abban az esetben az ő 2 (két) játékosuk rajongói között kerül kisorsolásra a Nyeremény.

3.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1          A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 3.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék jelen Játékszabályzat 4. pontjában megjelölt időtartama alatt

3.1.1.      A https://www.instagram.com/nessajkek/ és a https://www.instagram.com/theculturegeeks/ domain alatti weboldalon található Instagram rajongói oldalak (a továbbiakban: „Rajongói oldalak”) egyikén 2018. szeptember 11. napján, 7 óra 30 perc és 22 óra 00 perc között kikerülő posztokra a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott módon reagál, továbbá

3.1.2.      a Pályázat benyújtásával egyben (i) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”), valamint (ii) az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

3.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egy (1) darab érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi követelménynek.

3.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § szakasz (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

3.4.         A Játékosok az Instagram regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

3.6.         Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

3.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Instagram profiljukon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek az 5.2. pontban foglaltaknak. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3.11        A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

4.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. szeptember 11. napján 7 óra 30 perctől – 2018. szeptember 11. napján 22 óra 00 percig tart.

5.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

5.1.         A Játék során 2018. szeptember 11. napján 7 óra 30 perc és 2018. szeptember 11. napján 22 óra 00 perc között a Rajongói oldalakon több bejegyzést tesznek közzé a Játékban résztvevő Influencerek.

5.2.         A Játékos feladata a következő:

(i) támogassa az Influencerek legalább egyikét az Influencerek által megjelölt módon a Rajongói oldalakon közzétett bejegyzések alatti komment írásával; és

(ii) a kommentben szerepeltesse az #withGalaxy hashtaget, valamint a kommentben jelölje (tagelje) be az érintett Influencer Instagram oldalát (@nessajkek, illetve @theculturegeeks)

(a jelen Játékszabályzatban: „Pályázat”).

A Játékos Instagram oldalának valósnak kell lenni ahhoz, hogy részt tudjon venni a Játékban.

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküld. A Játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

5.3.         A nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra.

Szervező a sorsoláson összesen 2 (két) darab nyertes Pályázatot sorsol ki amennyiben a 2. pontban leírtaknak megfelelően, a magyar csapat nyeri a Játékot, amelyből

  1. 1 (egy) darab nyertes Pályázat a https://www.instagram.com/nessajkek/ oldalt támogató Játékosok közül kerül kisorsolásra, továbbá

  2. 1 (egy) darab nyertes Pályázat pedig a https://www.instagram.com/theculturegeeks/ oldalt támogató Játékosok közül kerül kisorsolásra.

A sorsolások időpontja: 2018. szeptember 17. napja

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye.

5.4.         Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények, amennyiben a jelen Játékszabályzat 2. pontjában leírtaknak megfelelően, a magyar csapat nyeri a Játékot:

                2 (két) darab 2 (két) 18. életévét betöltött személy részére szóló, 4 (négy) napos, 3 (három) éjszakát magában foglaló utazás Montenegróba.

1 (egy) darab Nyeremény az alábbiakat tartalmazza:

  1. a repülőjegyeket és a transzfert 2 (két) fő részére;

  2. a szállást reggelivel (legalább 4 (négy) csillagos, 2 (két) fős szobában);

  3. 1 (egy) darab 2 (két) fő részére szóló három fogásos vacsorát 55 EUR (azaz ötvenöt euró) / fő értékig;

  4. egy 4 (négy) órás PaddleBoard túrát Kotorból 2 (két) fő részére; illetve

  5. egy 2,5 (két és fél) órás városnéző hajózást Kotorból 2 (két) fő részére, amely magában foglal egy megállót az „Our Lady of the Rocks” szigeten és egy megállót Perast óvárosában.

                Az utazás pontos időpontjáról a Nyertes játékos (a továbbiakban: „Nyertes Játékos”) és a Lebonyolító egyeztetnek.

5.5.         A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

6.             NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1.         A Szervező a jelen Játékszabályzat 5.4. pontjában meghatározott Nyeremény esetén 2018. szeptember 17. napján értesíti a Nyertes Játékost privát Instagram üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”), illetve az Influencerek Instagram Rajongói oldalain.

6.2.         A Nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítésről legkésőbb 2 (két) munkanapon belül visszaigazolást küldeni a megkeresésre és a Nyeremény átadásához szükséges következő személyes adatait: teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy postázási cím, útlevélben szereplő név, útlevél lejárati időpontja, útlevélszám; valamint a Nyertes Játékos által megjelölt utazótársa (a továbbiakban: „Utazótárs”) következő személyes adatait: teljes név, életkor, útlevélben szereplő név, útlevél lejárati időpontja, útlevélszám (a továbbiakban Nyertes Játékos és Utazótárs fentebb megjelölt adatai együttesen: „Adatok”) pontosan megadni.

6.3.         A Lebonyolító a visszaigazolást követően 5 (öt) munkanapon belül tisztázza a Nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Amennyiben a Nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges Adatokat nem adja meg, úgy a Nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

6.4.         A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6.5.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

                A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a Samsung - „One Charge Challenge” nyereményjátékhoz” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.  

9.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1          A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.         Amennyiben a Nyertes Játékos a Nyereményét a jelen Játékszabályzat 6.4. pontjában foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől / Lebonyolítótól nem követelheti.

9.3.         A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes / nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.4.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése (posztolás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6.         Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7.         A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

Budapest, 2018. szeptember 10.

Samsung Electronics (UK) Limited
Szervező

 

---------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A SAMSUNG - „ONE CHARGE CHALLENGE” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

1.            Az adatkezelő

Samsung Electronics (UK) Limited (cím: Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, UK, a továbbiakban: „Samsung”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/  

2.            Az adatkezelés megnevezése és célja

A Samsung mint adatkezelő a Samsung – „One Charge Challenge” nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) résztvevő játékosoknak (a továbbiakban: „Játékos”), valamint a Nyertes Játékos által megjelölt utazótárs (a továbbiakban: „Utazótárs”) a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a BBH London (székhely: 60 Kingly Street, W1B 5DS, London, UK, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. Ilyen feladat például: a nyeremény Nyertes Játékos részére történő eljuttatása. 

3.            Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő Játékos az egyik fél. 

4.            A kezelt adatok köre

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok alábbi adatait kezeli:

-              a nem nyertes résztvevő Játékosok Instagram profilja és Instagram oldal címe;

-              a nyertes résztvevő Játékosok esetén az alábbi adatok:

o             teljes név;

o             életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltötte-e);

o             Instagram profil és Instagram oldal címe;

o             e-mail cím;

o             telefonszám;

o             lakcím vagy postázási cím (a nyeremény kézbesítése érdekében);

o             útlevél információk: útlevélben szereplő név, útlevél lejárati időpontja, útlevélszám (a nyeremény utazás foglalása céljából).

-              a nyertes Játékosok által megjelölt Utazótársak esetén az alábbi adatok:

o             teljes név;

o             életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltötte-e);

o             útlevél információk: útlevélben szereplő név, útlevél lejárati időpontja, útlevélszám (a nyeremény utazás foglalása céljából). 

5.            Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. 

6.            Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül. 

7.            Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

7.1          Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

7.2          Az érintett hozzáférési joga

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)            az adatkezelés céljai;

b)            az érintett személyes adatok kategóriái;

c)            azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)            adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)            az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)             valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)            ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(2)          Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)          Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

7.3          A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

7.4          A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)            az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)            az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)            a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)            a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)             a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)          Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)          Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)            a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)            a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)            a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)            jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

7.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)            az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)            az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)            a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)            az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)          Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)          Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

7.6          A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

7.7          A tiltakozáshoz való jog

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)          Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)          Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)          Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)          Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

7.8          A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/ ; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

7.9          A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)          Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)          Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)          A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

7.10        A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)          Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)          A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal