„SAMSUNG QLED TV ÉS XBOX ONE KONZOL PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„SAMSUNG QLED TV ÉS XBOX ONE KONZOL PROMÓCIÓ”RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2017-11-21

1.            Promócióban való részvétel feltételei

1.1          A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; Cg: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2         A promóció neve: „SAMSUNG QLED TV ÉS XBOX ONE KONZOL PROMÓCIÓ” (a továbbiakban:„Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/offer weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhetőek el:

                http://www.samsung.com/hu/article 

1.3          A Promóció időtartama: 2017. november 21 . 00:00:00-tól – 2017. december 21.  23:59:59-ig (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”) vagy a Promócióban érintett, alábbiakban meghatározott termékek 1.5 pontban megjelölt üzletekben található készletének erejéig tart.

1.4.          A Promócióban érintett termékek ( a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”): 

QE88Q9FAMTXXH

QE75Q8CAMTXXH

QE75Q7FAMTXXH

QE65Q9FAMTXXH

QE65Q8FAMTXXH 

QE65Q8CAMTXXH

QE65Q7CAMTXXH

QE65Q7FAMTXXH

QE55Q8FAMTXXH 

QE55Q8CAMTXXH 

QE55Q7CAMTXXH

QE55Q7FAMTXXH

1.5          A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”):

  • Media Markt áruházak és webáruházak (melyek listáját itt tekintheti meg: www.mediamarkt.hu)

     

1.6         A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Promóciós Időszak alatt, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Samsung által forgalmazott Terméket (azaz a fentiekben meghatározott Samsung QLED TV modellek egyikét) vásárol, úgy a Résztvevő ráadásként egy Xbox ONE X konzolt kap.

A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott kedvezményt a Promóció időtartamára tudja biztosítani.

A kedvezmény kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

2.            Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása

2.1         A Promócióban kizárólag az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő” vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.     

2.2.        A jelen részvételi feltételeket és az (alábbiakban meghatározásra kerülő) Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani (ld. a jelen részvételi feltételek 4.1 pontjában foglaltakat), melyről a Promócióban résztvevőket tájékoztatja. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor a http://www.samsung.com/hu/info/privacy.html weboldalon érhető el. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek), illetve a közzététel (Adatkezelési Tájékoztató) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket és az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció, valamint a személyes adatai kezelésének feltételeivel.

A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel, valamint az „Adatkezelési Tájékoztató” hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel és a személyes adatok megadása – amennyiben sor kerül rá – önkéntes.

3.            Személyes adatok kezelése („Adatkezelési Tájékoztató”)

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Samsung nem kezel személyes adatokat.

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

4.            Egyéb rendelkezések

4.1         A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólag vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

4.2         A fenti 4.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

4.3         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

4.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5         Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6         Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

 

Kelt: 2017. november 21.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal