QLED Change Back promóció - Részvételi Feltételek

QLED Change Back promóció - Részvételi Feltételek

2017-07-26

1.            Promócióban való részvétel feltételei

1.1          A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; nyilvántartja: a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; elérhetősége: kapcsolat@samsung.hu) („Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2         A promóció neve:          QLED CHANGE BACK PROMÓCIÓ („Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/article vagy www.samsung.com/hu/offer weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el:

www.samsung.com/hu/article

1.3          A Promóció időtartama: 2017. augusztus 1. napján 00:00:00 órától 2017 augusztus 31. napján 23:59:59 óráig (’Promóciós Időszak’) az 1.5. pontban meghatározott áruházak és webáruházak (a továbbiakban: „Áruházak”) nyitvatartási ideje szerint, vagy az Áruházak által megjelölt Termékek készletének erejéig tart. A különböző nyitvatartási időkről részletesebb tájékoztatás az Áruházak honlapján található.

1.4         A Promócióban érintett termékek („Termék” vagy „Termékek”):     

 

 

QE65Q9FAMTXXH

QE75Q8CAMTXXH

QE65Q8CAMTXXH

QE55Q8CAMTXXH

QE65Q7CAMTXXH

QE55Q7CAMTXXH

QE49Q7CAMTXXH

QE75Q7FAMTXXH

QE65Q7FAMTXXH

QE55Q7FAMTXXH

QE49Q7FAMTXXH

 

 

A Promóció az Áruházak egyéb promóciójával nem összevonható. A Promócióban résztvevő Termékek pontos köre Áruházanként eltérő lehet, melyről a vásárlást megelőzően az adott Áruházban kell érdeklődni.

1.5          A Promócióban résztvevő áruházak és webáruházak, azaz a jelen pont szerinti üzletek online felületein történő vásárlások (a továbbiakban „Áruházak”):

  • a magyarországi Media Markt műszaki áruházak (melyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el)

  • a magyarországi Euronics áruházak (melyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el)

  • Expert műszaki áruházak (melyek listája a www.expertnet.hu oldalon érhető el)

  • Klub Media bolthálózat  (mely boltok listája a http://www.klubmedia.hu/content/8/aruhazaink oldalon elérhető el)

  • BestByte áruházak (http://www.bestbyte.hu/)

    1.6         A Promóció tárgya: amennyiben a jelen részvételi feltételek 1.7 pontjában meghatározott vásárló  („Résztvevő”), a Promóciós Időszak alatt a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Áruházak valamelyikében a jelen részvételi feltételek 1.4 pontjában meghatározott modell kóddal rendelkező, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt Terméket vásárol, valamint az alábbi táblázatban meghatározott régi, bármilyen márkájú TV készülékét visszahozza, úgy az alábbi kedvezményre (a továbbiakban: „Kedvezmény”) jogosult:

A promócióban részt vevő QLED modellek

 A megvásárolni kívánt QLED TV modell a visszahozott régi, bármilyen márkájú TV készülék panel technológiájától függően a fenti táblázatban meghatározott, illetve beégett képernyő esetén további 50 000 Ft extra kedvezménnyel vásárolható meg, amely a bruttó fogyasztói árból kerül levonásra.

 

A Termékhez a Résztvevő a megadott Kedvezménnyel csökkentett fogyasztói áron juthat hozzá. A kedvezmény a vásárláskor a kasszánál kerül levonásra. („Kedvezmény”).

                A Kedvezmény a Promócióban érintett Terméknek a Promóciós Időszakban, az Áruházakban érvényes bruttó fogyasztói árából kerül levonásra a Termék árának fizetésekor. A Résztvevő a Termék Kedvezménnyel csökkentett árát fizeti meg.

A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott kedvezményt a Promóció időtartamára tudja biztosítani.

A Promóció kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban, webáruházakban (meghatározott üzletek online felületein), a jelen Részvételi feltételeknek megfelelően történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

               A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

                A Kedvezmény készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

                Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező, jelen pont szerinti kedvezményért       vállal felelősséget.

                Az elérhető Termékek köre az 1.5 pontban meghatározott Áruházak szerint eltérő lehet.

1.7          Résztvevők köre, részvételi feltételek elfogadása

                A Promócióban kizárólag az a természetes, 18 év feletti, cselekvőképes személy ( „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Áruházak munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.  Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban.

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung és az Áruházak közösen viselik.

Amennyiben a vásárlást követően a Promócióban vásárolt Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő  által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházak, webáruházak honlapján kapható több tájékoztatás.

                A Termék üzembe helyezésekor illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.  

                A jelen részvételi feltételeket és az (alábbiakban meghatározásra kerülő) Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek) időpontjától      érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat               maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóciófeltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen       részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel önkéntes.

2.            Személyes adatok kezelése („Adatkezelési tájékoztató”)

A Samsung jelen Promócióval kapcsolatban nem kezel személyes adatokat.

3.            Egyéb rendelkezések

3.1          A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

3.2         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

3.3          A fenti 3.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

3.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.5          Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

3.6          Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

 

Kelt: 2017. július 26.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zrt. Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal