A „GALAXY S9 HÉTVÉGE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-10-05

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „Galaxy S9 Hétvége Promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; elérhetőség: https://e-contactus.samsung.com/hu/m/webchat) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      Samsung által forgalmazott

  • Samsung Galaxy S9 (64 GB)

  • Samsung Galaxy S9+ (64 GB)

(a továbbiakban a termékek bármelyike: „Promócióban Résztvevő Termék”)

terméket vásárol, az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében: 

(a továbbiakban az üzletek, műszaki áruházak és webáruházak bármelyike: „Promócióban Résztvevő Üzlet”).

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket kíván vásárolni, úgy a Résztvevő a 64 GB-os Promócióban Résztvevő Terméket jogosult akár 25% (azaz huszonöt százalék) kedvezménnyel megvásárolni (a továbbiakban: „Kedvezmény”).

A Samsung Galaxy S9 (64 GB) ajánlott fogyasztói ára 279.990,- Ft (azaz Kettőszázhetvenkilencezer-kilencszázkilencven forint), a Promócióban meghirdetett ára 199.990,- Ft (azaz Egyházkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint), míg a Samsung Galaxy S9+ (64 GB) ajánlott fogyasztói ára 309.990,- Ft (azaz Háromszázkilencezer-kilencszázkilencven forint), a Promócióban meghirdetett ára 229.990,- Ft (azaz Kettőszázhuszonkilencezer- kilencszázkilencven forint). A feltüntetett árak már tartalmazzák a Kedvezményt.

3.2.         A Kedvezmény kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készletének erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2018. október 5. napján 00 óra 00 perctől- - 2018. október 8. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készletének erejéig tart, az adott Promócióban Résztvevő Üzleteknél érvényben lévő szabályok szerint (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készletének erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2018. október 4.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal