Samsung Experience Store törzsvásárlói kártya igénylés - Általános Szerződési Feltételek

Samsung Experience Store törzsvásárlói kártya igénylés - Általános Szerződési Feltételek

2017-12-08

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) 

a Samsung Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; Cg.: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/ – a továbbiakban: Samsung Zrt.) „Samsung Experience Store törzsvásárlói kártya” felhasználásával kapcsolatban.

 

1.    A törzsvásárlói kártya igénylése 

Törzsvásárlói kártyát igényelhet a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott Samsung Experience Store üzletek bármelyikében személyesen minden 18. életévét betöltött, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pont alapján fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti költési összegek valamelyikét elérte. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozások és viszonteladók nem vehetnek részt a „Samsung Experience Store Törzsvásárlói program”-ban. Viszonteladónak minősülnek azok a személyek, akik a Samsung Zrt. szerződött partnereinek mindenkori üzleteiben vásárolt termékeket továbbértékesítik. 

A törzsvásárlói kártya igénylésének feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A törzsvásárlói programba való jelentkezési lap kitöltése az ÁSZF elfogadásának minősül. A kártya igényléséhez az igénylőnek a nevét és a lakcímét (levelezési címét), e-mail címét, születési dátumát, és telefonszámát meg kell adnia. Az adatokat a Samsung Experience Store (mint adatfeldolgozó) alkalmazottai veszi fel. Ezen adatok szolgáltatása hiányában az igénylés befogadása megtagadható. Az adatok kezelésével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó adatkezelési tájékoztató elérhető a Samsung Experience Store üzletekben, valamint az interneten a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ oldalon. 

Az igénylés elfogadásakor az igénylő sorszámmal ellátott kártyát kap, amellyel a jelen ÁSZF 2. pontja szerint meghatározott mindenkori kedvezmények illetik. A törzsvásárlói kártyát a Samsung Experience Store üzemeltető partner szabályszerű igénylés esetén ingyenesen állítja ki és adja át az igénylés helyszínén. 

2.    A törzsvásárlói kártya használata 

A törzsvásárlói kártya birtokosa a kártya használata révén jogosult a törzsvásárlói programban való részvételre és a program során a későbbiekben a Samsung Experience Store üzemeltető partnerek által biztosított kedvezmények igénybe vételére, amely kedvezményeket az üzemeltető partnerek az alkalmazandó jogszabályok keretei között határoznak meg. Az aktuális kedvezményekről és a kártyabirtokos aktuális szintjéről a kártyatulajdonos a kártyával kapcsolatos adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében kizárólag személyesen az üzletekben érdeklődhet. A kártyabirtokos a Samsung Experience Store üzletekben történő vásárlások során regisztrálni tudja a vásárlások összegét, amennyiben a pénztárnál a fizetést megelőzően bemutatja a kártyáját. 

3.    Törzsvásárlói kártya szintek és kedvezmények 

A törzsvásárlói programban 3 különböző szintű kártya igényelhető, melynek szintje az adott ügyfélprofilhoz regisztrált vásárlások teljes (az alkalmazandó adókat is magában foglaló) összegétől függ. Egy ügyfélnek egy törzsvásárlói kártyája lehet. 

A szintek az alábbi költések szerint változnak:

Gold – 1 000 001 HUF - .....

Silver – 300 001 HUF - 1 000 000 HUF

Blue – 50 000 HUF -300 000 HUF 

Amennyiben a kártyabirtokos 1 éven keresztül nem használja a kártyáját, úgy az automatikusan a „blue” kategóriába sorolódik át. 

A különböző kártya szintekhez kedvezmények párosulnak, melyet a törzsvásárlói kártya bemutatásával veheti igénybe a kártyabirtokos. 

Állandó kedvezmény szintek:

Gold – 5 % készülék kedvezmény + 5 % kiegészítő kedvezmény

Silver – 2 % készülék kedvezmény promóciós termékekre kivételével + 5 % kiegészítő kedvezmény

Blue –5% kiegészítő kedvezmény 

A kiegészítő kedvezmény teljes árú és akciós árú Gear és Level termékekre, valamint kiegészítőkre is vonatkozik.

A készülék kedvezmények promóciós árú mobiltelefon és tablet készülékekre nem vonatkoznak, más kedvezményekkel azonban összevonhatóak (pl. ráadás kiegészítő csomag vagy biztosítás csomag). 

A kártyát kizárólag a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő természetes személy jogosult felhasználni, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozások illetőleg viszonteladók nem jogosultak a kedvezmények igénybevételére és a természetes személy nevére kiállított kártya felhasználására. 

A fogyasztó vásárlásainak mennyisége alapján a viszonteladói minőséget és a kártyával való visszaéléseket a Samsung Zrt. ellenőrizheti. Az ÁSZF alkalmazása szempontjából viszonteladónak minősül az a vásárló is, aki egy vagy több üzletben, egy alkalommal (vagy több egymást követő vásárlás során) saját nevére vagy más számlára azonos termékből vagy termékkategóriából olyan mennyiséget vásárol, amely – az általános iparági tapasztalatok és adatok alapján – nem saját célú felhasználásnak, hanem továbbértékesítés céljából történő vásárlásnak minősíthető. Ilyen például, ha az üzlet vásárlási statisztikája alapján megállapítható, hogy az érintett személy több, mint 3 készüléket vásárol egyszerre. A Samsung Zrt. fenntartja a jogot a programban való részvétel megszüntetésére, amennyiben fennáll a továbbértékesítés vagy a nem kereskedelmi mennyiség vásárlásának gyanúja. A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Samsung Zrt. a programból való törlését megelőzően vagy azzal párhuzamosan a kártyabirtokos részére az általa megadott elérhetőségére (postai úton vagy e-mailen keresztül) közvetlenül vagy jogi képviselője útján értesítést küld, amelyben az ÁSZF rendelkezéseinek megsértését közli. 

3.    Eljárás a törzsvásárlói kártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén: 

A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor ingyenesen újabb törzsvásárlói kártyát igényelhet, ebben az esetben a Samsung Zrt. a korábbi kártyát érvényteleníti. Az elveszett, törött, vagy más módon sérült törzsvásárlói kártyát a Samsung Experience Store üzletekben újra tudja igényelni az érintett. Ekkor a törzsvásárlói kártya száma módosul, és új plasztik kártya kerül kibocsátásra, melynek költsége a kártyabirtokost nem terheli. 

4.    A törzsvásárlói program időtartama, megszűnése: 

A törzsvásárlói program határozatlan időre jön létre, a törzsvásárlói programban való részvételt a kártyabirtokos bármikor, indokolás nélkül jogosult azonnali hatállyal megszüntetni oly módon, hogy törzskártyáját személyesen visszaadja bármely Samsung Experience Store üzletben. A Samsung Zrt. úgyszintén bármikor jogosult a törzsvásárlói program indokolás nélküli megszüntetésére, ebben az esetben a törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmények a megszüntetés közzétételét követő 30 napon belül használhatók fel. 

A törzsvásárlói programban való részvétel megszűnik az utolsó kártyahasználatot követő 3 év elteltével. 

5.    Az ÁSZF módosítása és a program visszavonása: 

A Samsung Zrt. fenntartja a jogot, hogy a törzsvásárlói programot bármikor visszavonja, vagy annak feltételeit megváltoztassa az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.  Az ÁSZF megváltozásáról, vagy a program visszavonásáról a Samsung Zrt. a Samsung Experience Store üzleteket üzemeltető partnerek üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel ad tájékoztatást. 

Amennyiben a kártyabirtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a törzsvásárlói programban való részvételt bármikor, indokolás nélkül jogosult azonnali hatállyal megszüntetni oly módon, hogy törzskártyáját személyesen visszaadja. 

6.    Postai úton történő kommunikáció 

Az elektronikus kommunikációk (pl. születésnapi üdvözlet) kiküldése a kártyabirtokos által a Samsung Zrt. számára legutóbb megadott e-mail címre, a postai kommunikációk kiküldése mindig a Samsung Zrt. számára legutóbb megadott, kizárólag belföldi postai címre történik. 

Az esetleges címváltozást a kártyabirtokos a Samsung Experience Store üzletekben személyesen jelentheti be. A Samsung Zrt. nem vállalja a felelősséget a címváltozás be nem jelentéséből származó károkért. 

7.    Egyéb rendelkezések: 

A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban a Samsung Zrt. kizárólag a jogszabályok által kötelezően meghatározott, ki nem zárható, és a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket, szavatosságokat, és felelősséget vállalja. A Ptk. 6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjai nem alkalmazandók. 

A Samsung Zrt. továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt. 

A jelen ÁSZF-re a magyar jogszabályok az irányadók és az azzal kapcsolatos jogviták eldöntésére az irányadó magyar jogszabályok szerinti bíróságok rendelkeznek joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel. 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, vagy értelmezésével kapcsolatban kérdés merül fel, a jelen ÁSZF összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen ÁSZF érvénytelen, jogellenes, végrehajthatatlan vagy kérdéses rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes, végrehajthatatlan vagy kérdéses) elválasztásra kerül a jelen ÁSZF-től. A kártyabirtokos és a Samsung Zrt. minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek, végrehajthatatlannak vagy kérdésesnek minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű, végrehajtható és egyértelmű rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal