„ÁFA ÖSSZEGÉVEL CSÖKKENTETT KEDVEZMÉNYEK SAMSUNG ULTRA HD TV-KRE PROMÓCIÓ” - Részvételi feltételek

2018-01-17

 1.         Promócióban való részvétel feltételei

1.1       A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; nyilvántartja: a 16-10-001767 cégjegyzékszámon a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2       A promóció neve:       ’ÁFA ÖSSZEGÉVEL CSÖKKENTETT KEDVEZMÉNYEK SAMSUNG ULTRA HD TV-KRE’ („Promóció”).

            A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu weboldalon hirdeti meg.

            A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el:

www.samsung.com/hu/article

1.3       A Promóció időtartama: 2018. január 19. napján 00:00:00 órától 2018. január 21. napján 23:59:59 óráig (’Promóciós Időszak’), vagy a Promócióban érintett, alább meghatározott, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt, 1.4. pontban meghatározott termékek készletének erejéig tart.

1.4       A Promócióban érintett termékek („Termék” vagy „Termékek”):
 

Érintett Televízió Termékek modell kódja:

 

QE88Q9FAMTXXH

UE55MU7052TXXH

UE82MU7002TXXH

UE55MU7002TXXH

QE75Q8CAMTXXH

UE55MU6502UXXH

QE75Q7FAMTXXH

UE55MU6452UXXH

UE75MU8002TXXH

UE55MU6402UXXH

UE75MU7002TXXH

UE55MU6202KXXH

UE75MU6102KXXH

UE55MU6222KXXH

UE75MU6122KXXH

UE58MU6122KXXH

QE65Q9FAMTXXH

UE55MU6102KXXH

QE65Q8CAMTXXH

UE55MU6122KXXH

QE65Q8FAMTXXH

QE49Q7CAMTXXH

QE65Q7CAMTXXH

QE49Q7FAMTXXH

QE65Q7FAMTXXH

UE49MU9002TXXH

UE65MU9002TXXH

UE49MU8002TXXH

UE65MU8002TXXH

UE49MU7052TXXH

UE65MU7052TXXH

UE49MU7002TXXH

UE65MU7002TXXH

UE49MU6502UXXH

UE65MU6502UXXH

UE49MU6452UXXH

UE65MU6452UXXH

UE49MU6402UXXH

UE65MU6402UXXH

UE49MU6202KXXH

UE65MU6202KXXH

UE49MU6222KXXH

UE65MU6222KXXH

UE50MU6102KXXH

UE65MU6102KXXH

UE50MU6122KXXH

UE65MU6122KXXH

UE49MU6102KXXH

QE55Q8CAMTXXH

UE43MU6402UXXH

QE55Q8FAMTXXH

UE40MU6452UXXH

QE55Q7CAMTXXH

UE43MU6102KXXH

QE55Q7FAMTXXH

UE43MU6122KXXH

UE55MU9002TXXH

UE40MU6102KXXH

UE55MU8002TXXH

UE40MU6122KXXH

 

               

1.5       A Promócióban résztvevő áruházak és webáruházak, azaz a jelen pont szerinti üzletek online felületein történő vásárlások (a továbbiakban „Áruházak”):

  • a magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruházak (mely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el)

  • az Extreme Digital Zrt. áruházak és webáruházak (mely a www.edigital.hu oldalon elérhető)

  • a Mall.hu webáruházak (mely a www.mall.hu oldalon elérhető.)

  • az EMAG.hu webáruházaiban (mely a www.emag.hu oldalon érhető el)

  • a BestByte Kft. üzleteiben és webáruházában (mely a www.bestbyte.hu oldalon érhető el)

  • az Expert Electro Kft. üzlethálózat tagjai (mely üzletek a www.expertelectro.hu oldalon érhetőek el.)

     

1.6       A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott vásárló  („Résztvevő”), a Promóciós Időszak alatt a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Áruházak valamelyikében a jelen részvételi feltételek 1.4 pontjában meghatározott modell kóddal rendelkező, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt Terméket vásárol, úgy a Termékhez a Résztvevő az ÁFA összegével csökkentett fogyasztói áron juthat hozzá. A kedvezmény mértéke így a fogyasztói ár 21,26%-a („Kedvezmény”).

            A Kedvezmény a Promócióban érintett Terméknek a Promóciós Időszakban, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban és webáruhazákban érvényes bruttó fogyasztói árából kerül levonásra a Termék árának fizetésekor. A Résztvevő a Termék Kedvezménnyel csökkentett árát fizeti meg.

A Promóció kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban, webáruházakban (meghatározott üzletek online felületein), a jelen részvételi feltételeknek megfelelően történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

             A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

            A Kedvezmény készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

Az elérhető Termékek köre az 1.5 pontban meghatározott Áruházak szerint eltérő lehet.

2.         Résztvevők köre, részvételi feltételek elfogadása

            A Promócióban kizárólag az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a Kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

            A Termék üzembe helyezésekor illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.   

            A jelen részvételi feltételeket és az (alábbiakban meghatározásra kerülő) Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek), illetve a közzététel (Adatkezelési Tájékoztató) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció, valamint a személyes adatai kezelésének feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel, valamint az Adatkezelési Tájékoztató hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

3.         Személyes adatok kezelése („Adatkezelési Tájékoztató”)

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Samsung nem kezel személyes adatokat.

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

4.         Egyéb rendelkezések

4.1       A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

4.2       A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

4.3         A fenti 4.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

4.4       A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5       Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6       Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. 

Kelt: 2018. január 18.

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal