„ÁLOMUTAZÓ – TABLET PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2017-12-15

1. Promócióban való részvétel feltételei

1. A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; a továbbiakban: „Samsung”) által szervezett következő promóció: „Álomutazó – Samsung Galaxy tablet promóció” (a továbbiakban: „Promóció”).

A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhetőek el: http://www.samsung.com/hu/article/.

A Promócióban érintett termékek (a továbbiakban: „Termékek”): a Samsung hologramjával ellátott, a Samsung által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi

Termékek:

Samsung Galaxy tabletek

A Promóció tartama (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”): 2017. december 15-től 2017.december 31-ig.

A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”):

 Samsung Experience Store, Europark (1191, Budapest Üllői út 201.)

 Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 Samsung Experience Store, Westend CityCenter (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 Samsung Experince Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 Samsung Experince Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a.)

 Samsung Experince Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 Samsung Experince Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni krt 3.)

A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Promóciós Időszak alatt, a jelen részvételi feltételekben meghatározott Üzletek valamelyikében a Samsung által forgalmazott Terméket (azaz Samsung Galaxy tablet terméket) vásárol, úgy a Résztvevő egy Álomutazó plüss bárányt kap. A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott kedvezményt a Promóció időtartamára, valamint a készlet erejéig tudja biztosítani. 

A kedvezmény kizárólag a jelen részvételi feltételekben meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze. 

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

A Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező termékekért vállal felelősséget.

 

2. Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása 

A Promócióban kizárólag az a 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételeknek megfelel, és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételekben meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint e személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli. 

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából. 

A jelen részvételi feltételeket és az (alábbiakban meghatározásra kerülő) Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek), illetve a közzététel (Adatkezelési Tájékoztató) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció, valamint a személyes adatai kezelésének feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel, valamint az „Adatkezelési Tájékoztató” hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes. 

 

3. Személyes adatok kezelése (Adatkezelési Tájékoztató) 

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Samsung nem kezel személyes adatokat. 

 

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

4. Egyéb rendelkezések 

4.1 A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket és (a fentiekben meghatározott) Adatkezelési Tájékoztatót előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólag vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

4.2 A fenti 4.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

4.3 A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

4.4 A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5 Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6 Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Kelt: 2017. december 14.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva!