A „SAMSUNG B2B MONITOR INCENTIVE NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „SAMSUNG B2B MONITOR INCENTIVE NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA (a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

1.             A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG B2B MONITOR INCENTIVE NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.            A NYEREMÉNYJÁTÉK tárgya

2.1.         A Nyereményjátékban a jelen Szabályzat 2.1. a), b), valamint c) pontjaiban felsorolt 3 (három) darab kategóriában külön-külön, a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok által megküldött értékesítési adatok alapján a 3 (három) legjobban teljesítő Kiskereskedelmi Partner (tehát összesen 9, azaz kilenc darab Kiskereskedelmi Partner) kerül díjazásra a jelen Szabályzat 2.2. pontjában megjelölt nyereménnyel. A díjazással jutalmazható 3 (három) kategória az alábbi:

 1. 1. sz. Kategória: a Nyereményjáték időtartama alatt az a 3 (három) legtöbb 1. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor terméket értékesítő Kiskereskedelmi Partner kerül díjazásra, akik minimum 15.000.000,- Ft-os (azaz Tizenötmillió forintos) forgalmat érnek el az 1. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor termékek értékesítéséből; 

 2. 2. sz. Kategória: a Nyereményjáték időtartama alatt az 1. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor termékek értékesítéséből előző év azonos időszakához mérten a 3 (három) legnagyobb növekedést elérő Kiskereskedelmi Partner kerül díjazásra, akik minimum 5.000.000,- Ft-os (azaz Ötmillió forintos) forgalmat érnek el az 1. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor termékek értékesítéséből; 

 3. 3. sz. Kategória: a Nyereményjáték időtartama alatt az a 3 (három) legtöbb 2. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott 34" feletti Samsung monitor terméket értékesítő Kiskereskedelmi Partner kerül díjazásra, akik minimum 50 (ötven) darab 2. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott 34" feletti Samsung monitor terméket értékesítenek.

2.2.         A Nyereményjáték során az Összesítés alapján kiosztásra kerülnek az alábbi a jelen Szabályzat 2.1. pontjában foglaltak szerint (a továbbiakban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”):

 • 9 (kilenc) darab Ausztriai síelés 1 (azaz egy) fő részére, amely magában foglalja a szállás, továbbá a síbérlet költségét, valamint amelynek dátuma előreláthatólag az alábbi időpontok közé fog esni: 2020. január 20.– 2020. március 20. 

 • A Nyeremény pontos időpontjáról, helyszínéről, valamint további információkról a Szervező a nyertes Kiskereskedelmi Partnerek értesítésekor ad további tájékoztatást.

2.3.         A Nyereményjáték kizárólag a jelen Szabályzat 3.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Disztribútorokon keresztül értékesített, valamint a Szervező által forgalmazott Nyereményjátékban Résztvevő Termékekre vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

2.4.         Szervező a jelen Nyereményjátékot kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Nyereményjáték időtartama alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

2.5.         A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, valamint készpénzre át nem válthatóak.

2.6.         A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

3.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1.         A Nyereményjátékban kizárólag a jelen Szabályzat 3.2. pontjában megjelölt 3 (három) disztribútoron keresztül vásárló kiskereskedelmi partner (a jelen Szabályzatban: „Kiskereskedelmi Partner”) vehet részt, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által meghirdetett alábbi 3 (három) valamelyik kategória feltételeinek eleget tesz:

 1. minimum 15.000.000,- Ft-os (azaz Tizenötmillió forintos) forgalom elérése az 1. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor termékek értékesítéséből; 

 2. minimum 5.000.000,- Ft-os (azaz Ötmillió forintos) forgalom elérése az 1. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor termékek értékesítéséből; 

 3. minimum 50 (ötven) darab 34" feletti, a 2. sz. Mellékletben felsorolt, a Szervező által forgalmazott Samsung monitor termék értékesítése. 

  (a jelen Szabályzatban a fentebbi 3 (három) kategóriában megjelölt termékek együttesen: „Nyereményjátékban Résztvevő Termékek”).

3.2.         A Nyereményjátékban résztvevő disztribútorok az alábbiak (a jelen Szabályzatban: „Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok”):

3.3.           A Nyereményjátékban kizárólag a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroktól megvásárolt, valamint a Szervező által forgalomba hozott 1., valamint 2. sz. Mellékletben felsorolt modellkódú Nyereményjátékban Résztvevő Termékek vesznek részt.

 

4.             A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1.         A Nyereményjáték 2019. augusztus 29. napján 00 óra 01 perctől – 2019. december 15. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Nyereményjáték időtartama”).

 

5.             NYERTES KISKERESKEDELMI PARTNEREK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.         A Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok legkésőbb 2020. január 13. napján a Szervező részére megküldik a 3 (három) kategóriában megjelölt értékesítési adatokat. A Szervező az értékesítési adatok összesítését követően (a jelen Szabályzatban: „Összesítés”) legkésőbb 2020. január 16. napjáig értesíti a nyertes Kiskereskedelmi Partnereket.

5.2.         Amennyiben az adott nyertes Kiskereskedelmi Partner a Nyereményt valamely oknál fogva nem veszi át, vagy nem kívánja átvenni, illetve bármely egyéb oknál fogva nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, úgy a Szervező jogosult az Összesítésben soron következő nyertes Kiskereskedelmi Partner kijelölésére az értékesítési adatok alapján.

5.3.         A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Kiskereskedelmi Partnert, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Kiskereskedelmi Partner nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek. A Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Nyereményjátékhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Kiskereskedelmi Partnereket, hogy a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Nyeremény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Kiskereskedelmi Partnerek a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Nyereményjátékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Nyereményjáték feltételeivel. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Nyereményjáték téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Kiskereskedelmi Partner, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Kiskereskedelmi Partner és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article/austriai-sieles-nyeremenyjatek.

 

Budapest, 2019. augusztus 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

Mellékletek:

1. sz. Melléklet

A Nyereményjátékban kizárólag a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroktól megvásárolt, valamint a Szervező által forgalomba hozott alábbi modellkóddal ellátott Nyereményjátékban Résztvevő Termékek vesznek részt. 

LC49RG90SSUXEN

LS24H850QFUXEN

LS24E65UDWG/EN

LC49HG90DMUXEN

LC32JG51FDUXEN

LS24E65KBWV/EN

LC49J890DKUXEN

LC27RG50FQUXEN

LS24E65UPLC/EN

LC43J890DKUXEN

LC27FG73FQUXEN

LS24E45UDLG/EN

LC34J791WTUXEN

LC24FG73FQUXEN

LS24E45UFS/EN

LC34F791WQUXEN

LC24RG50FQUXEN

LS24E45KBL/EN

LC34H890WJUXEN

LC32F391FWUXEN

LS24E45KBSV/EN

LS34J550WQUXEN

LC27F591FDUXEN

LS24E20KBL/EN

LC32HG70QQUXEN

LC27H580FDUXEN

LS22E45UDWG/EN

LU32H850UMUXEN

LC27R500FHUXEN

LS22E65UDSG/EN

LU32R590CWUXEN

LC27F398FWUXEN

LS22E45KMWV/EN

LS32R750UEUXEN

LC27F396FHUXEN

LS22E45KBWV/EN

LC32H711QEUXEN

LC27F390FHUXEN

LS22E45UFS/EN

LS32D85KTSR/EN

LC24F396FHUXEN

LS22E45KMSV/EN

LU32J590UQUXEN

LC24F390FHUXEN

LS22E45KBSV/EN

LC32JG50QQUXEN

LS32F351FUUXEN

LS22E20KBW/EN

LU28E85KRS/EN

LS27F350FHUXEN

LS22E20KBS/EN

LU28H750UQUXEN

LS27E330HZX/EN

 

LU28E590DS/EN

LS24F356FHUXEN

 

LU28E570DS/EN

LS24F350FHUXEN

 

LS27R750QEUXEN

LS24D330HSX/EN

 

LC27HG70QQUXEN

LC27H800FCUXEN

 

LS27H850QFUXEN

LS27H650FDUXEN

 

LC27H711QEUXEN

LS27E45KBH/EN

 

LC27JG50QQUXEN

LS24H650FDUXEN

 

 

2. sz. Melléklet

A Nyereményjátékban kizárólag a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroktól megvásárolt, valamint a Szervező által forgalomba hozott alábbi modellkóddal ellátott Nyereményjátékban Résztvevő Termékek vesznek részt. 

LC49RG90SSUXEN

LC43J890DKUXEN

LC34H890WJUXEN

LC49HG90DMUXEN

LC34J791WTUXEN

LS34J550WQUXEN

LC49J890DKUXEN

LC34F791WQUXEN

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „SAMSUNG B2B AUSZTRIAI SÍELÉS NYEREMÉNYJÁTÉK"

 

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung" vagy „Adatkezelő"). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja 

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG B2B AUSZTRIAI SÍELÉS NYEREMÉNYJÁTÉKBAN" (a továbbiakban: „Játék") a Kiskereskedelmi Partnerek kapcsolattartóinak a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli..

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR") 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő Kiskereskedelmi Partner az egyik fél. A szerződés (Játék) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

a nyertes Kiskereskedelmi Partnerek („Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli; 

a nem nyertes Kiskereskedelmi Partnerek („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

4. A kezelt adatok köre

A Samsung a Játékkal kapcsolatban a Nyertes Játékos és a Nem Nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli: 

 • a Nyertes Játékos esetén az alábbi adatok:
  • teljes cégnév;
  • kapcsolattartó e-mail címe;
  • kapcsolattartó telefonszáme. 

A Nyereményt visszautasító Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

 

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

 

5.2. Nyertes Játékos személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékos személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékos részére kiszolgáltatott Nyereményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

7.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

7.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

 

8.2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

8.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

 

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

8.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal