A „SAMSUNG – AZ ORSZÁG SZEME NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-05-25

A „SAMSUNG – AZ ORSZÁG SZEME NYEREMÉNYJÁTÉK”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG – AZ ORSZÁG SZEME NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

1.2.         A Weboldal létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az MMS Communications Hungary Kft. Leo Burnett Budapest Üzleti Egység (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-075283; adószám: 10516771-2-41; a továbbiakban: „MMS”) látja el.

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt

2.1.1.      a www.orszagszeme.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) 2020. május 25. napján 00 óra 01 perctől kezdődően, a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában meghatározott módon reagál (a továbbiakban: „Pályázat”), továbbá

2.1.2.      a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.3.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab regisztrált e-mail címmel vehet részt a Játékban, valamint ezáltal a nyereménysorsoláson, ugyanakkor a Játékidőtartam alatt a Játékos a beküldött Pályázatot korlátlan alkalommal módosíthatja (tehát addig játszhat, amíg az összes nyereménytárgyat meg nem találja). A Játékidőtartam lejártát követően ugyanakkor az adott Pályázat nem szerkeszthető, illetve más módon nem módosítható. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező , valamint az MMS dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.         A Játékosok a Weboldalon történő regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró MMS-t semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.         Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a Weboldalon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglalt követelményeknek.

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint az MMS az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy az MMS-nek okoztak.

2.11.       A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

3.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. május 25. napján 00 óra 01 perctől – 2020. július 12. napján 23 óra 59 percig, vagy visszavonásig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”).

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Szervező megbízásából az MMS a Játék indításaként 2020. május 25. napján 00 óra 01 perckor élesíti a Weboldalt, amelyen a Játék található: www.orszagszeme.hu

4.2.         A Játékos feladata a következő:

A Játék során a Játékosnak a 4.1. pontban megjelölt Weboldalon kell regisztrálnia a következő személyes adatok megadásával: (i) teljes név; (ii) születési dátum; (iii) kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím; továbbá a Játékos feladata, hogy a Weboldalon szereplő illusztráción megtalálja és „lekattintsa” a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában megjelölt, elrejtett Nyereményeket (a jelen pontban megjelölt feladat a Játékszabályzatban: „Pályázat”). A Játékosok a Weboldalon összesen 10 (tíz) darab Nyereményt találhatnak meg. A Pályázat akkor érvényes, ha az adott Játékos minimum 1 (egy), de legfeljebb 10 (tíz) darab elrejtett Nyereményt talál meg. Minden Játékos kizárólag azon Nyeremény sorsolásán vehet részt, amelyik Nyereményt a Weboldalon megtalálta. A Főnyeremény sorsolásán kizárólag azon Játékosok vehetnek részt, akik mind a 10 (tíz) darab elrejtett Nyereményt megtalálták a Weboldalon. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az érvényes Pályázat megállapítása vonatkozásában a Szervező saját döntése az irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellépni.

4.3.         A jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában felsorolt Nyeremények a Szervező által a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kisorsolásra közjegyző jelenlétében az alábbiak szerint.

A Szervező 1 (egy) darab zártkörű sorsolás alkalmával választ ki a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában meghatározottak Nyereményekre vonatkozóan összesen 10 (tíz) darab nyertes Pályázatot, valamint azonos számú, azaz összesen 10 (tíz) darab tartaléknyertes Pályázatot, sorrendbe állítva a kisorsoltakat, amelyben első körben a nyertes Pályázatok, majd ezt követően a tartaléknyertes Pályázatok kerülnek kisorsolásra a Nyeremények 4.4. pontban meghatározott sorrendjében. Minden Játékos kizárólag azon Nyeremény sorsolásán vehet részt, amelyik Nyereményt a Weboldalon megtalálta. A Főnyeremény sorsolásán kizárólag azon Játékosok vehetnek részt, akik mind a 10 (tíz) darab elrejtett Nyereményt megtalálták a Weboldalon. A nyertes Játékosok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában meghatározott Nyereményekre a Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben a nyertes Játékosok közül valamelyik személy kizárásra kerül, úgy helyére a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül. Amennyiben a jelen Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározott határidőn belül a kisorsolt nyertes, valamint tartaléknyertes Pályázatok közül nem kerül kijelölésre a jelen pontban meghatározott számú érvényesen megerősített Pályázat, abban az esetben a Szervező a hiányzó érvényes Pályázatokkal megegyező számú nyertes és tartaléknyertes Pályázatot jelölhet ki az eredeti kiválasztás módszere és feltételei szerint. A folyamat addig ismétlődhet, amíg a sorsolás nem eredményez a jelen pontban meghatározott számú érvényes nyertes Pályázatot.

A zártkörű sorsolás időpontja: 2020. július 13. napja, 14 óra 00 perc.

A zártkörű sorsolás helyszíne: a Szervező fióktelepe (cím: 1138 Dunavirág utca 2., 7. emelet)

4.4.         Nyeremények: A Játékban résztvevő játékosok között az alábbi nyeremények (a jelen Játékszabályzatban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”) kerülnek kisorsolásra:

 • Főnyeremény: 1 (egy) darab SAMSUNG 75'' Q950TS QLED Smart 8K TV 2020 (termékkód: QE75Q950TS; a továbbiakban: „Főnyeremény”).

  További nyeremények:

 • 1 (egy) darab SAMSUNG Galaxy A71 128 GB DualSIM, ezüst színű kártyafüggetlen okostelefon;

 • 1 (egy) darab SAMSUNG POWERbot Robotporszívó (termékkód: VR20M707HWS/GE);

 • 1 (egy) darab SAMSUNG 55'' Q80T QLED Smart 4K TV 2020 (termékkód: QE55Q80TATXXH);

 • 1 (egy) darab SAMSUNG Galaxy Watch Active2 okosóra, ezüst színű rozsdamentes acél (44 mm), (SM-R820);

 • 1 (egy) darab SAMSUNG HW-Q70T hangprojektor 330W, 3.1.2 ch (termékkód: HW-Q70T/EN);

 • 1 (egy) darab SAMSUNG WW90 mosógép QuickDriveTM technológiával, 9 kg (termékkód: WW90M741NOA/LE);

 • 3 (három) darab Galaxy Buds+ vezetéknélküli fülhallgató. A Játékos nem jogosult megválasztani a Galaxy Buds+ vezetéknélküli fülhallgató színét, erre kizárólag a Szervező jogosult.

 • A Szervező a Nyeremények színei, valamint további paraméterei megváltoztatásának jogát kifejezetten fenntartja.

4.5.         A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

4.6.         A Szervező  a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.             NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.         A Szervező a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában meghatározott Nyeremények esetén 2020. július 15. napján 16 óra 00 percig értesíti a nyertes Játékosokat a Játékosok által megadott e-mail címen keresztül (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékosok a Nyeremények átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolni a Játékosnak e-mail üzenetben és a Nyeremények átadásához szükséges következő személyes adataikat pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) e-mail cím, (iv) a Nyeremények átvételére szolgáló kézbesítési cím (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). A Szervező a Visszaigazolásra annak megérkezésétől számított legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül választ küld, amelyben tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét, majd egy videokonferencia hívásban felkeresi a Nyertes Játékost, akinek személyigazolványának bemutatásával kell igazolnia magát. A videokonferencia hívás során bemutatott személyigazolványról a Szervező nem készít másolatot, továbbá a bemutatás során a személyigazolványról semmilyen adat nem kerül rögzítésre, az kizárólag az adott nyertes Játékos beazonosítását szolgálja. Amennyiben egy nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a fentebb kért adatokat nem adja meg, valamint a videokonferencia hívás során a személyazonosságát nem tudja igazolni, úgy az adott nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékosnak a Nyeremény visszaigazolására a Nyertes Játékosra vonatkozó, fent megjelölt azonos feltételek vonatkoznak.

5.2.         Nyeremény átadása:

A Nyereményt a nyertes Játékosok (vagy tartaléknyertes Játékosok kiválasztása esetén a tartaléknyertes Játékosok) által megadott kézbesítési címre juttatja el a Szervező a visszaigazolást követő 30 (harminc) naptári napon belül. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos (vagy tartaléknyertes Játékos kiválasztása esetén egy tartaléknyertes Játékos) nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és az MMS-t semmilyen felelősség nem terheli.

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG - AZ ORSZÁG SZEME NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem az MMS semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         A Szervező és az MMS kizárják a felelősségét minden, a www.orszagszeme.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és az MMS semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.         Amennyiben a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és az MMS semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.         Szervező és az MMS kizárják a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.8.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.9.         Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.10.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.11.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020. május 25.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal