„SAMSUNG SMART TV FILMBOX PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

„SAMSUNG SMART TV FILMBOX PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2017-02-15

1. Promócióban való részvétel feltételei

 

1.1          A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; nyilvántartja: a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága;  elérhetősége: kapcsolat@samsung.hu) („Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

 

1.2         A promóció neve:          „SAMSUNG SMART TV FILMBOX PROMÓCIÓ” („Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/article weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article

 

1.3          A Promóció időtartama: 2017. február 10. napján 00:00:00 órától 2017. március 31. napján 23:59:59 óráig (’Promóciós Időszak’), vagy a Promócióban érintett, alább meghatározott, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt Termékek készletének erejéig tart.

 

1.4         A Promócióban érintett termékek: Valamennyi Samsung SMART TV  („Termék” vagy „Termékek”):

 

UE88KS9800LXXH

      UE55KS9000LXXH

UE85JU7000LXXH

UE55KS8000LXXH

UE82S9WALXXH

UE55KS7500SXXH

UE78KS9500LXXH

UE55KS7000SXXH

UE78KS9000LXXH

UE55KU6510SXXH

UE75KS8000LXXH

UE55KU6500SXXH

UE78KU6500SXXH

UE55KU6450SXXH

UE75H6400AWXXH

UE55KU6400SXXH

UE70KU6000WXXH

UE55KU6100WXXH

UE65KS9500LXXH

UE55KU6000WXXH

UE65KS9000LXXH

UE55K5510AWXXH

UE65KS8000LXXH

UE55K5500AWXXH

UE65KS7500SXXH

UE58J5200AWXXH

UE65KS7000SXXH

UE49KS9000LXXH

UE65KU6500SXXH

UE49KS8000LXXH

UE65KU6100WXXH

UE49KS7500SXXH

UE65KU6000WXXH

UE49KS7000SXXH

UE60KS7000SXXH

UE49KU6510SXXH

UE60KU6000WXXH

UE49KU6500SXXH

UE60J6240AWXXH

UE49KU6450SXXH

UE49KU6400SXXH

UE32J4510AWXXH

UE49KU6100WXXH

UE32J4500AWXXH

UE50KU6000WXXH

UE22H5610AWXXH

UE49K5510AWXXH

UE22H5600AWXXH

UE49K5500AWXXH

 

UE48J5200AWXXH

 

UE43KS7500SXXH

 

UE43KU6510SXXH

 

UE43KU6500SXXH

 

UE40KU6450SXXH

 

UE40KU6400SXXH

 

UE40KU6100WXXH

 

UE43KU6000WXXH

 

UE40KU6000WXXH

 

UE40K6300AWXXH

 

UE40K5510AWXXH

 

UE40K5500AWXXH

 

UE40J5200AWXXH

 

UE32K5500AWXXH

 

UE32J5200AWXXH

 

 

 

1.5          A Promócióban résztvevő áruházak és webáruházak, azaz a jelen pont szerinti üzletek online felületein történő vásárlások (a továbbiakban „Áruházak”):

  • Bármely magyarországi áruház vagy webáruház, amely az 1.4 pont szerinti Termékek bármelyikét értékesíti.

     

1.6         A Promóció tárgya: amennyiben a jelen részvételi feltételek 1.7 pontjában meghatározott vásárló  („Résztvevő”), a Promóciós Időszak alatt a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Áruházak valamelyikében a jelen részvételi feltételek 1.4 pontjában meghatározott modell kóddal rendelkező, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt Terméket vásárol és regisztrálja azt a https://samsunguhdhu.filmboxlive.com oldalon, akkor a regisztrációtól számított 1 hónapon keresztül ingyenesen használhatja a FilmBox Live szolgáltatást, majd az 1 hónapot követően 4995 Ft-ért, 50% kedvezménnyel rendelheti meg 1 évre a FilmBox Live szolgáltatásra vonatkozó előfizetést, valamint két ráadás UHD filmet is elérhet. („Kedvezmény”). A filmekről további információ a FilmBox Live hivatalos oldalán, a http://www.filmboxlive.com/hu címen található. Amennyiben a fogyasztó az 1 hónapos tesztidőszak után nem mondja vissza az előfizetés, az automatikusan meghosszabbodik 1 éves előfizetésre és 4995 Ft-tal  terheli a Vásárló kártyáját.

 

 A Kedvezmény a Promócióban érintett Samsung SMART TV modellekre, a Promóciós Időszakban, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban és webáruházakban vásárolt Termékekre érvényes.

 

A Promóció kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban, webáruházakban (a meghatározott üzletek online felületein), a jelen Részvételi feltételeknek megfelelően történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

 

 A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

 A Kedvezmény készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

                Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező, jelen pont szerinti kedvezményért       vállal felelősséget.

                Az elérhető Termékek köre az 1.5 pontban meghatározott Áruházak szerint eltérő lehet.

 

1.7          Résztvevők köre, részvételi feltételek elfogadása

                A Promócióban kizárólag az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti, cselekvőképes személy („Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.

Amennyiben a Promócióban Résztvevő személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

                A Termék üzembe helyezésekor illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.  

                A jelen részvételi feltételeket és az (alábbiakban meghatározásra kerülő) Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek), illetve a közzététel (Adatkezelési Tájékoztató) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat      maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden             esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges           módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel önkéntes.

 

 

2.            Személyes adatok kezelése („Adatkezelési tájékoztató”)

A Samsung jelen Pormócióval kapcsolatban nem kezel személyes adatokat.

 

 

3.            Egyéb rendelkezések

3.1          A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

3.2         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

3.3          A fenti 3.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

3.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.5          Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

3.6          Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

 

Kelt: 2017. február 1.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zrt. Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal