A „SAMSUNG FUTÁRSZOLGÁLTATÁS VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓAN” IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK

2020-03-31

A „SAMSUNG FUTÁRSZOLGÁLTATÁS VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓAN” IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „Feltételek”)

 

KÉRJÜK, HOGY A FELTÉTELEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYE IGÉNYBE A FUTÁRSZOLGÁLTATÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADJA.

 

1. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓJA

1.1. A „SAMSUNG Futárszolgáltatás veszélyhelyzetre vonatkozóan” (a továbbiakban: „Futárszolgáltatás”) nyújtója a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Samsung”).

1.2 A Futárszolgáltatás lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Samsung által megbízott hivatalos, magyarországi, mobiltelefon javítására szakosodott TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (a továbbiakban: „Márkaszerviz”) és a Samsung által megbízott hivatalos ügyfélszolgálat Sykes Enterprises Eastern Europe S.R.l. (a továbbiakban: „Ügyfélszolgálat”) látja el.


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1.      A Futárszolgáltatást kizárólag a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) veheti igénybe, aki a Samsung által forgalmazott, érvényes és hivatalos, helyesen kitöltött, eredeti, magyar nyelvű jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló eredeti számlával rendelkező Samsung mobiltelefont, táblagépet vagy viselhető eszközt (a továbbiakban: „Résztvevő Termék”) vásárolt. 

A Samsung javasolja, hogy a Résztvevők minden esetben tanulmányozzák át a Résztvevő Termékhez csatolt jótállási jegyet, illetve a Résztvevő Termékkel kapcsolatban hozzáférhető egyéb jótállási és használati feltételeket. A Résztvevő Termékekre ugyanis bizonyos esetekben a jótállás nem terjed ki, és ezekben az esetben a Futárszolgáltatás sem vehető igénybe. A Résztvevő Termékekkel kapcsolatos jótállási és használati feltételekről a Résztvevők a Résztvevő Termékekhez csatolt dokumentációból, illetve a következő linken tudnak tájékozódni: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/hu/support/warranty/SEH_Warranty_Card_20192020.pdf 

2.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Futárszolgáltatás igénybevételére csak a törvényes képviselőjével, illetve gondnokával együtt jogosult, a törvényes képviselő / gondnok jogosultságának igazolását követően.

2.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője, illetve gondnoka járhat el, a törvényes képviselő / gondnok jogosultságának igazolását követően. 

2.4       Az Ügyfélszolgálat, illetve a Márkaszerviz értesíti a Résztvevőt, ha a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Feltételeknek


3. A Futárszolgáltatás tárgya 

3.1.      Amennyiben a Résztvevő a Résztvevő Terméke a jótállási időszakon belül meghibásodik, a Résztvevőnek lehetősége van a Résztvevő Terméket a Futárszolgáltatás igénybevételével ingyenesen a Márkaszervizbe juttatni, ahol a javítás után elvégzik a Résztvevő Termék fertőtlenítését, majd időpont egyeztetés után visszaszállítják azt a Résztvevőhöz. A Résztvevő Termék és csomagolása fertőtlenítését a Márkaszervíz kizárólag saját egészségügyi-biztonsági céljára végzi el – ezek az intézkedések nem képezik a Futárszolgáltatás részét. A COVID-19 koronavírussal kapcsolatos egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a Résztvevő saját maga köteles megtenni a szükséges lépéseket (ideértve különösen a visszaérkezett Résztvevő Termék és csomagolása fertőtlenítését). 

3.2.      A Futárszolgáltatás kizárólag a Résztvevő Termék jótállási időn belüli ingyenes, a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint történő szállíttatására vehető igénybe. 

3.3.      A Résztvevő Termékkel kapcsolatos jótállás elvesztését eredményező körülmények (például nem jótállás körébe tartozó meghibásodás, a Résztvevő Termék sérült állapota, jótállást igazoló dokumentumok hiánya stb.) felmerülése esetén a Márkaszerviz bevizsgálási és szállítási díjat számíthat fel. Az Ügyfélszolgálat erről külön, előzetesen tájékoztatja a leendő Résztvevőt.


4. A FUTÁRSZOLGÁLTATÁS IDŐTARTAMA 

4.1.      A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  A Futárszolgáltatás a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 25. napjától vehető igénybe.


5. A FUTÁRSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

5.1.      A Futárszolgáltatás igénybevételéhez készítse elő a Résztvevő Termék vásárlását a jelen Feltételekben rögzített rendelkezések szerint igazoló számlát és a kapcsolódó jótállási jegyet, majd keresse fel a Samsung ingyenesen hívható ügyfélszolgálatát a 0680SAMSUNG / 06807267864 telefonszámon. 

Amennyiben Ügyfélszolgálatunk a telefonhívás során vagy távoli segítségnyújtással nem tudja megoldani a problémát vagy választ adni az Ön kérdésére, úgy felveszi a Futárszolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat és továbbítja a Márkaszerviznek. A szükséges adatok az a következők: a leendő Résztvevő neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott Résztvevő Termék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja 

A Márkaszerviz a Résztvevővel időpontegyeztetés miatt kapcsolatba lép. 

A Samsung a jótállási jegyben foglalt feltételek szerint nem vállal felelősséget a Résztvevő Terméken tárolt adatokért, a fertőtlenítés következtében felmerülő hibákért, valamint az utólag felhelyezett kiegészítőkért (kijelzővédő fólia, tok, matrica stb.). A Samsung a Futárszolgáltatás során helyettesítő terméket nem biztosít a javítás idejére. 

A Futárszolgáltatás további részleteivel kapcsolatban (például: végleges időpont és cím egyeztetés, esetleges késések, módosítások) a Résztvevő a Márkaszerviznél érdeklődhet 0615858380 a telefonszámon a következő nyitvatartási időben: hétköznap 8.00-16.30.


6. SZEMÉLYES ADATOK 

A Futárszolgáltatás igénybevételével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Samsung helyi adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, ami a következő linken érhető el: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato A vonatkozó adatkezelési cél: a Samsung termékeivel kapcsolatos szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítése, valamint a termékek szervizelése.


7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

7.1.      A Samsung fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő Termékek körét egyoldalúan, a jövőre nézve, bármikor módosítsa a Résztvevőknek a www.samsung.com/hu/article honlapon történő tájékoztatása mellett. A lista módosítása nem érinti a módosítást megelőzően már elvállalt kötelezettségeket. A Samsung fenntartja a jogot, hogy a Futárszolgáltatást visszavonja vagy megváltoztassa, így különösen, ha a Futárszolgáltatás olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Samsung nem felelős, így különösen a COVID-19 koronavírussal összefüggő új fejlemények esetén. A Samsung továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt a Futárszolgáltatás igénybevételére. A Futárszolgáltatással kapcsolatos feltételek megváltozásáról, vagy a Futárszolgáltatás megszüntetéséről a Samsung a www.samsung.com/hu/article oldalon ad tájékoztatást. A változásokat vagy a visszavonást követően a Résztvevők a visszavonás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. 

7.2.      A Samsung-ot nem terheli felelősség a jelen Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, továbbá harmadik személyek követelését. A Samsung -nak a Résztvevő irányában a jelen Feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő Termékért fizetett összeget A Futárszolgáltatással kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek (ideértve különösen a fogyasztóvédelmi és adatvédelmi jogszabályokat). A jelen Feltételekben foglaltak nem érintik a Résztvevőknek a Résztvevő Termékekre vonatkozó, kötelező jótállásból eredő jogait. 

7.3.      Samsung nem tehető felelőssé a Futárszolgáltatás téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik. 

7.4.      Jelen Feltételekre a magyar jogszabályok az irányadóak és a Futárszolgáltatásban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

7.5.      Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. 

7.9.      Jelen Feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020. március 26. 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal