„SAMSUNG GALAXY S9 és S9+ ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„SAMSUNG GALAXY S9 és S9+ ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018-02-25

1.            Promócióban való részvétel feltételei

1.1          A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; Cg: 16-10-001767; elérhetősége: kapcsolat@samsung.hu; a továbbiakban: „Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2         A promóció neve: „SAMSUNG GALAXY S9 és S9+ ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/article weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el:

                www.samsung.com/hu/article

1.3          A Promóció időtartama: 2018. február 25. 19:00:00-tól – 2018. március 15.  23:59:59-ig (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”) vagy a Promócióban érintett, alább meghatározott Termékeknek az Üzletekben található készletének erejéig tart. A Samsung Galaxy S9 és S9+ készülékek hivatalosan 2018. március 16-tól érhetők el. A március 9-i, 7 nappal korábbi kiszállítás feltételei, így különösen a rendelés leadásának határideje, és a rendelkezésre álló készletek csatornánként eltérőek lehetnek. Részletekért, kérjük, látogasson el a Promóció lebonyolításában résztvevő Üzletekbe vagy a résztvevő partnerek weboldalára.

1.4         A Promócióban érintett termékek (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”):

 • Samsung Galaxy S9

 • Samsung Galaxy S9+

   

1.5          A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek és webáruházak („Üzletek”):

 • Samsung Experience Store, Shopmark (1191, Budapest Üllői út 201.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend CityCenter (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A.)

 • Samsung Experience Store, Árkád Győr (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Árkád Szeged (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

 • Telekom weboldalán (amelyek listája a www.telekom.hu oldalon elérhető)

 • Telenor weboldalán (amely a www.telenor.hu oldalon elérhető)

 • Vodafone weboldán (amely a www.vodafone.hu oldalon elérhető)

 • A magyarországi Media Markt műszaki áruházakban vagy a weboldalon (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon elérhető)

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak (amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon elérhető)

 • Az Extreme Digital weboldalán,amely a www.edigital.hu oldalon elérhető)

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek (amelyek listája a www.euronics.hu oldalon elérhető)

 • Auchan Magyarország áruházak (amelyek listája a www.auchan.hu oldalon érhető el)

 • A Dante International SA által üzemletett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el

 • Az Aqua Optima Kft. által üzemeltetett aqua.hu webáruház és Aqua Electromax üzeletek (amelyek listája a www.aqua.hu oldalon elérhető)

 • A FirstPhone üzletek (amelyek listája a www.firstphone.hu oldalon elérhető)

 • A Digitáltech Europe Kft. által üzemeltetett notebook.hu webáruház és üzletek (amelyek listája a www.notebook.hu oldalon elérhető)

 • A Speeddepo Kft. által üzemeltetett www.speedshop.hu webáruház

 • Az iPon Computer Kft által üzemeltetett www.ipon.hu webáruház

 • A 220volt Magyarország Kft. által üzemeltetett 220volt.hu webáruház és 220volt üzletek (amelyek listája a www.220volt.hu oldalon elérhető)

   

1.6         A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott Résztvevő a Promóciós Időszak alatt, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Samsung által forgalmazott Samsung Galaxy S9 vagy S9+ terméket vásárol, úgy a Résztvevő lehetőséget kap arra, hogy a hivatalos bevezetés, azaz 2018. március 16. előtt 7 nappal megkapja az általa előrendelt készüléket.

A kedvezmény kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

                A Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező termékekért vállal felelősséget.

1.7          A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek közzététele) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való         részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel, annak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

2.            Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása

A Promócióban kizárólag az a 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe. Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban.

Amennyiben a Promóció résztvevője cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.     

3.            Személyes adatok kezelése („Adatkezelési Tájékoztató”)

A Samsung jelen Promócióval kapcsolatban nem kezel személyes adatokat.

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

4.            Egyéb rendelkezések

4.1         A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólag vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

4.2         A fenti 4.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

4.3         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

4.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5         Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6         Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Kelt: 2018. február

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal