„GALAXY S9, S9+ KÉSZÜLÉK-BESZÁMÍTÁS ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2018-02-25

1.            Promócióban való részvétel feltételei

1.1          A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; nyilvántartja: a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; elérhetősége: kapcsolat@samsung.hu) („Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2         A promóció neve:          GALAXY S9, S9+ – KÉSZÜLÉK-BESZÁMÍTÁS ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ („Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/article weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el:

                www.samsung.com/hu/article

1.3          A Promóció időtartama: 2018. február 25. napján 19:00:00 órától 2018. március 15. napján 23:59:59 óráig (’Promóciós Időszak’) vagy az 1.5. pontban meghatározott partnerek (a továbbiakban: „Partnerek”) által megjelölt Termékek készletének erejéig, a Partnerek folyamatai szerint.

1.4         A Promócióban érintett termékek („Termék” vagy „Termékek”):     

 • Samsung Galaxy S9

 • Samsung Galaxy S9+

 

1.5          A Promócióban résztvevő magyarországi partnerek és készülékátvételi folyamat (a továbbiakban: „Partnerek”):

 

            a) Online

 • A résztvevő az általa kiválasztott Partner oldalán előregisztrál, majd a www.rendo.hu oldalon regisztrálja a használt okostelefonját („Készülék”), majd ezt követően a Készüléket postai úton eljuttatja a RENDO Digital Kft.-hez („RENDO”). Bővebb információ a http://www.rendo.hu/content/1-csomagolas-es-szallitas  honlapon található. Csak olyan Készülék küldhető be, ami szerepel a RENDO katalógusában (http://www.rendo.hu/hasznalt-mobiltelefon-felvasarlas-beszamitas-6). A beszámítási vételár meghatározásáért a Samsung semmilyen felelősséget nem vállal. A vételár meghatározása a RENDO feladata.

 • A RENDO és a beküldött Készülék tulajdonosa adásvételi szerződést kötnek e-mailben, majd a RENDO a beküldött Készülék vételárát átutalja a résztvevőnek, és külön emailben küld egy igazolást a készülék-beszámítás megtörténtéről, mely tartalmaz egy bruttó 30.000 Ft értékű utalványt. Az utalvány – amely tartalmazza a RENDO-s tranzakció egyedi azonosítóját –  az új Galaxy S9 vagy S9+ előrendelése során használható fel. Az utalvány 2018. március 31-ig váltható be.

 • A résztvevő az utalványt átadja az értékesítőnek az általa előzetesen kiválasztott Partner egyik résztvevő üzletében, és így a Galaxy S9 vagy S9+ teljes vételárából bruttó 30.000 Ft kedvezményre jogosult.

 

            b) Üzletben

 • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon elérhető)

 • Samsung Experience Store üzletek, melyek listája a www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon elérhető

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak (amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon elérhető)

 

            A készülékbeszámítás folyamata a b) pontban felsorolt partnereknél:

 

 • A résztvevő a www.rendo.hu oldalon referenciaként megnézi, mennyiért számítják be a tulajdonában lévő Készüléket, de a Készülék tényleges értékének meghatározása az általa kiválasztott Üzletben történik, független szakértő által. A beszámítási vételár meghatározásáért a Samsung semmilyen felelősséget nem vállal.

 • A résztvevő az általa kiválasztott Üzletbe beviszi készülékét, melyet ott átvizsgálnak, és az Üzletben megkötik az adásvételi szerződést. A résztvevő nyomtatott formában kapja meg az a) pontban meghatározott készülék-beszámítás igazolást, aminek tartalma megegyezik az online igazolásával.

 • A résztvevő a kasszánál megfizeti az új Galaxy S9 vagy S9+ 30.000 Ft-tal csökkentett értékét az igazolás leadását követően.

 

1.6         A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 1.7 pontjában meghatározott Résztvevő, a Promóciós Időszak alatt, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Samsung által forgalmazott Terméket (azaz Samsung Galaxy S9 vagy Samsung Galaxy S9+ terméket) rendel elő, úgy lehetősége van a tulajdonában levő használt okostelefon készüléke árának beszámítására (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A használt készülékek átvételkori árát független szakértő állapítja meg.

 

Amennyiben a Résztvevő használt készüléket ad le és a Promócióban meghatározott Termék valamelyikét vásárolja meg, úgy jogosult egy 30 000 Ft értékű vásárlási utalványra is, melyet Termék vásárlása során jogosult felhasználni.

 

A használt okostelefon készülék átadására adás-vételi szerződés keretében kerül sor, melyet Üzletben történő készülék-beszámítás esetén a RENDO Digital Kft. nevében az Üzletek kötnek meg a Résztvevővel, online készülék-beszámítás esetén a Résztvevő közvetlenül a RENDO-val köti meg az adás-vételi szerződést az 1.5 pontban meghatározottak alapján. A beszámítási vételár meghatározásáért a Samsung semmilyen felelősséget nem vállal. A vételárat online beszámítás esetén a RENDO, Üzletben történő beszámítás esetén egy független szakértő állapítja meg.

 

A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott Kedvezményt a Promóció időtartamára tudja biztosítani.

A Kedvezmény kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos vevőszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

1.7.        Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása

A Promócióban kizárólag az a 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

Amennyiben a vásárlást követően a Promócióban vásárolt Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek honlapján kapható több tájékoztatás.

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat         maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel önkéntes.     

2.            Személyes adatok kezelése

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Samsung nem kezel személyes adatot.  

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

3.            Egyéb rendelkezések

3.1          A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

3.2         A fenti 3.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

3.3          A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

3.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.5          Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

3.6          Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Kelt: 2018. február

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal