„SAMSUNG GALAXY S8 és S8+ BEVEZETŐ ESEMÉNY” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„SAMSUNG GALAXY S8 és S8+ BEVEZETŐ ESEMÉNY” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2017-04-18

„SAMSUNG GALAXY  S8 és S8+ BEVEZETŐ ESEMÉNY”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK és ADAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.         Promócióban való részvétel feltételei

1.1         A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; Cg: 16-10-001767; elérhetősége: kapcsolat@samsung.hu; a továbbiakban: „Samsung”) és a Ken Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1025 Budapest, Csatárka utca 82-84., a továbbiakban: „Ken Media”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2         A promóció neve: „SAMSUNG GALAXY S8 és S8+ BEVEZETŐ ESEMÉNY” (a továbbiakban:                 „Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a  http://elevenonline.hu/torjkiakeretekbol weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek a fentiekben meghatározott oldalon érhető el:

http://www.samsung.com/hu/article

1.3         Az eseményre történő regsiztráció időtartama: 2017. április 13-tól – 2017. április 26.  23:59:59-ig, vagy a maximális férőhelyek számának eléréséig (a továbbiakban: „Regisztrációs Időszak”). A Samsung Galaxy S8 és S8+ készülékek hivatalosan 2017. április 28- tól érhetők el, a bevezető esemény is ezen a napon esedékes.

1.4         A Promócióban érintett termékek (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”):

  • Samsung Galaxy S8

  • Samsung Galaxy S8+

     

     

1.5        

 

1.6         A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Regisztrációs Időszak alatt, a jelen részvételi feltételek 1.2 pontjában meghatározott oldalon regisztrálúgy lehetőséget kap arra, hogy a hivatalos bevezetéső eseményen 2017. április 28-án részt vegyen .

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

               

 

1.7         A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a                 tájékoztatás (részvételi feltételek)       időpontjától érvényes. A módosítást követően a                 Résztvevők a módosítás időpontjáig   megszerzett jogaikat    maradéktalanul                 érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden     esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az               esetleges             módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A           Promócióban való        részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen            részvételi           feltételeknek    megfelel, annak hatályos változatát                 megismerte      és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

 

2.         Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása

A Promócióban kizárólagaz a  cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel..

Amennyiben a Promóció résztvevője cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.         Személyes adatok kezelése („Adatkezelési Tájékoztató”)

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióival kapcsolatban a Samsung és a Ken Media a Résztvevők személyes adatait a Promócióban való részvétel céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, melyet kizárólag a regisztráció esetén kezelünk, vagyis abban az esetben, ha a Résztvevő regisztrál a Promócióra.

A Résztvevő a Promócióban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Promóció keretében esetlegesen megadott személyes adatait (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Samsung és a Ken Media, mint adatkezelő a Promóció lebonyolításával összefüggő célból kezelje, illetve a Promóció lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

Az adatkezelésre jogosult személy a Samsung és a Ken Media. A Személyes Adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Samsung és a Ken Media a Személyes Adatokat a Promócióival kapcsolatban igénybe vett megbízottjainak (pl. szállítók, pénzügyi szolgáltatók, IT szolgáltatók), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak betartásával.

A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

A személyes adatok a Promóció befejezését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatok törléséig az adatokhoz a Samsungnak, valamint a Ken Mediának a Promóció lebonyolításában résztvevő munkatársai férhetnek hozzá.

A Samsung és a Ken Media a személyes adatok biztonságát a következő eszközökkel védi: titkosított SSL csatornán való kommunikáció, és az információkhoz való hozzáférés korlátozása (például csak azon alkalmazottak férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

A Résztvevő kérelmezheti a Samsungnál, mint adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „SAMSUNG GALAXY S8 és S8+ BEVEZETŐ ESEMÉNY” címszó feltüntetésével vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen. A Samsung köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Amennyiben a Résztvevő Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, az nem érinti a Résztvevő Promócióban való részvételi jogát.

Ha a Samsung az érintett Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Résztvevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Samsung a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

                Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint – a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Résztvevő az Adatvédelmi Törvény szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Samsung számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Résztvevő visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban további információt a Samsung Adatkezelési Tájékoztatójában található, a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu.html elérhetőségen.

Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen részvételi feltételek minden rendelkezését.

 

 

4.         Egyéb rendelkezések

4.1         A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólag vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

4.2         A fenti 4.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

4.3         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

4.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.5         Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6          Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

 

Kelt: 2017.04.12

© 2016 Samsung Electronics Magyar Zrt. Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal