"Samsung - Westend karácsony" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2017-11-27

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133909/2017

1.            A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „Samsung – Westend karácsony” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószáma: 10276451-2-16) (a továbbiakban: ”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, a Centrade Integrated H LLC Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2., adószám: 25517840-2-41), valamint a HPS Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. emelet 3.; adószám: 12540280-2-43) (a továbbiakban: ”Lebonyolítók”) látják el.

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      a Westend City Centerben (Budapest, Váci út 3, 1062) található Samsung kitelepülés helyszínén 2017. november 25. napja és 2017. december 15. napja között – a 4. pontban meghatározott módon – hostesseink segítségével részt vesz a játékban, továbbá

2.1.2.      a részvételével egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”a továbbiakban: Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – az 5.1. pontban meghatározott – személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2.         A Játékban történő részvétel utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos csak egy (1) alkalommal vehet részt a Játékban

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolítók dolgozói és e személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.         A Játékosok a Játékban történő részvételük során személyes adataik alapján nem kerülnek azonosításra, csak abban az esetben, ha nyeremény átadására kerül sor.

2.5.         Szervező kizárólag azokat a részvételeket tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltaknak.

2.6.         A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7.         A Játékban való részvételt a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben a részvétel, illetve a részt vevő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3.            A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. november 25. napján 10 óra 00 perctől – 2017. december 15. napján 23 óra 00 percig tart.

4.            A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Szervező a Játék időtartama alatt kitelepülést szervez a Westend City Centerben (1062 Budapest, Váci út 3.), ahol Samsung hostessek segítségével lehet részt venni a Játékban.

4.2.         A Játékosok feladata a 4.1 pontban megjelölt kitelepülésnél, a Samsung hostess segítségével a Játék részvételi feltételeinek elfogadása után, a Samsung hostessnél lévő táblagépen megjelenő virtuális karácsonyfán található dobozok egyikét kiválasztani, majd kinyitni a virtuális dobozt.

4.3.         Egy Játékos csak egy 1 (egy) alkalommal vehet részt a Játékban.

4.4.         A Játék időtartama alatt összesen 9 (kilenc) alkalommal, véletlenszerűséggel kiválasztva kerülhet kinyitásra nyertes doboz.

4.5.         Nyeremény: A Játékban a véletlenszerűség elvével kiosztásra kerül 2 (azaz kettő) darab Samsung Gear 360 (2017) kamera, és 7 (azaz hét) darab Samsung Level Box Slim.

4.6.         A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

 

5.            NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.         A Nyereményt a nyertes a Játék helyszínén veheti át egy átvételi elismervény aláírása ellenében, azon a napon, amikor a Játékban részt vett. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.            ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1          A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1       Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Nyeremény átadása céljából,  a Játék időtartama alatt,  a jelen 7. pontban meghatározott időtartamig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2       részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékkal kapcsolatban a Szervező a Játékosok személyes adatait (név, lakcím, aláírás, a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) csakis a nyeremény átadása céljából kezeli. A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

7.2          A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében esetlegesen megadott Személyes Adatait a Samsung mint adatkezelő a nyeremény átadásával összefüggő célból kezelje, illetve a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

7.3.         A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Adatvédelmi Törvény megtartásával történik. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célra felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „Samsung – Westend karácsony” címszó feltüntetésével, vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Játékos Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, azzal a Játékosnak a Játékban való részvételi joga megszűnik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.) címén vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban felvilágosítást a fenti elérhetőségen kaphat a Játékos.

7.4.         Az adatok kezelője: Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az Centrade Integrated H LLC Magyarországi Fióktelepe. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2.) mint adatfeldolgozó végzi.

7.5.         Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a Személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Játékos az Adatvédelmi Törvény szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Samsung számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Játékos visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban további információt a Samsung Adatkezelési Tájékoztatójában található, a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu.html elérhetőségen.

8.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1          A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2.         A nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyeremény csak a Nyeremény szolgáltatója által meghatározott feltételek betartása esetén vehető igénybe. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.1. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítóktól nem követelheti.

8.3.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2017. november 25.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal