A „MEMBERS REWARDS CINEMA CITY” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-08-13

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT HA ELMÚLT 18 ÉVES.

1.            A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „Members Rewards Cinema City” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Centrade Integrated H LLC Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138, Budapest, Dunavirág u. 2., adószám: 25517840-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      érvényes Pályázatot ad le a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán közzétett weboldalon, a 4. pontban meghatározott adatok megadásával 2018. augusztus 13. 16:00 és 2018. október 7. 23:59 között, továbbá

2.1.2.      a Pályázat benyújtásával egyben (i) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat) által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”) igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egy (1) darab érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, ha az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek.

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.         A Játékosok a Pályázatban megadott, a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, amelyek a következők: teljes név, születési dátum, e-mail cím. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, helytelen megadása, stb.) a Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.         A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9.         A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

3.            A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. augusztus 13. napján 16 óra 00 perctől – 2018. október 7. napján 23 óra 59 percig tart. A Játék 6 (hat) darab játékhétből áll (a továbbiakban: „Játékhét”), amelyek a következők:

 • 2018. augusztus 13. 16:00 – 2018. augusztus 19. 23:59

 • 2018. augusztus 20. 0:00 – 2018. augusztus 26. 23:59

 • 2018. szeptember 3. 0:00 – 2018. szeptember 9. 23:59

 • 2018. szeptember 10. 0:00 – 2018. szeptember 16. 23:59

 • 2018. szeptember 24. 0:00 – 2018. szeptember 30. 23:59

 • 2018. október 1. 0:00 – 2018. október 7. 23:59 

4.            A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Szervező a Játék indításaként 2018. augusztus 13. napján 16 óra 00 perckor közzétesz egy (1) darab bejegyzést a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán (a továbbiakban „Kedvezmények”), amely tartalmazza a Pályázat leadásához szükséges weboldal internetes címét (a továbbiakban „Weboldal”), amely az összes Játékhétre vonatkozóan érvényes.

4.2.         A Játékos feladata a következő:

(i) látogassa meg a Kedvezmények oldalon megjelenített bejegyzésben található, Weboldalra vezető hivatkozást, és

(ii) adjon le érvényes Pályázatot a Weboldalon a következő adatok megadásával: teljes név, születési dátum, e-mail cím.

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki legalább egy (1) darab érvényes Pályázatot beküld. A játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.3.         A nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra.

Szervező a sorsoláson összesen kettő (2) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre az 5. pontban írtak szerint, ha az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A sorsolások időpontjai: 

A Játék során a sorsolásokra minden esetben az adott Játékhetet követő első keddi napon, 11 óra 00 perckor kerül sor. 

A sorsolásokra a következő időpontokban fog sor kerülni: 

 • 2018. augusztus 21. 11 óra 00 perc,

 • 2018. augusztus 28. 11 óra 00 perc,

 • 2018. szeptember 11. 11 óra 00 perc,

 • 2018. szeptember 18. 11 óra 00 perc,

 • 2018. október 2. 11 óra 00 perc,

 • 2018. október 9. 11 óra 00 perc. 

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2.).

4.5.         Nyeremény: A Játékban minden Játékhéten az alábbi Nyeremény kerül kisorsolásra:

Kettő (2) darab Cinema City (normál) 2D típusú mozijegy voucher, amely felhasználható bármely Cinema City moziban (normál) 2D típusú előadásra 

4.6.         A Nyeremény másra át nem ruházható, tovább nem értékesíthető, és készpénzre át nem váltható. 

5.            NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.         A Szervező a 4.5. pontjában meghatározott Nyeremény esetén, az adott Játékhéthez tartozó sorsolási napon, 23 óra 59 percig értesíti a nyertes Játékost a Pályázatában megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”).

5.2.         Az Értesítés tartalmazni fog kettő (2) darab kuponkódot, amelyet a nyertes Játékos személyesen bármely magyarországi Cinema City jegypénztárban tud beváltani a Nyereményre. Egy (1) darab kód egy (1) darab mozijegyre váltható be, amely egy (1) főt jogosít fel belépésére 2D típusú előadásra a kiválasztott magyarországi Cinema City moziban, a moziműsorból választva.

Hibásan megadott emailcím esetén a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

6.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

7.            ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

               A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „Members Rewards Cinema City” nyereményjátékhoz” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor. 

8.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1          A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.surveymonkey.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.3.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.4.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5.         Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Samsung Members applikáció és a Kedvezmények rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek. 

Budapest, 2018. augusztus 13.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „MEMBERS REWARDS”” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

2018-08-13

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767, a továbbiakban: „Samsung”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja 

A Samsung mint adatkezelő a „Samsung – Members Rewards” nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) résztvevő játékosoknak a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Centrade Integrated H LLC Magyarországi fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., adószám: 25517840-2-41) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. Ilyen feladat például: a nyeremény nyertes játkos részére történő eljuttatása. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő játékos az egyik fél. 

4. A kezelt adatok köre 

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok alábbi adatait kezeli:

- teljes név

- életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e),

- e-mail cím,

- telefonszám (a nyeremény kézbesítése érdekében),

- lakcím vagy postázási cím (a nyeremény kézbesítése érdekében).  

5. Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 év.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal