A „SAMSUNG MONDOCON 1. SZ. NYEREMÉNYJÁTÉK” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-07-19

A „SAMSUNG MONDOCON 1. SZ. NYEREMÉNYJÁTÉK” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG MONDOCON 1. SZ. NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

1.2.         A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Esport Universum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: 01-10-049401; adószám: 10516771-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Nyereményjátékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a

2.1.1.      2019. július 27-28. napokon megrendezésre kerülő MondoCon rendezvényen (helyszín: Hungexpo K-épület, 1101 Budapest, Expo tér; a továbbiakban: „Rendezvény”[1]),

2.1.2.      a Samsung standnál (a továbbiakban: „Stand”) meghirdetett „League of Legends” elnevezésű játékban (a továbbiakban: „Videójáték”),

2.1.3.      a jelen Játékszabályzat 4.1. pontjában meghatározott módon részt vesz (a továbbiakban: „Részvétel”), továbbá aki

2.1.4.      a Részvétellel egyidőben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

2.2.         Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         A Részvétel akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.5.         A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.6.         A Játékosok a Nyereményjátékban történő Részvételük során a Lebonyolító rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, amelyek a következők: (i) teljes név; (ii) telefonszám. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, valamint a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7.         Azok a Részvételek, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Részvételek rögzítésre kerülnek.

2.8.         Lebonyolító a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.

2.9.         A Nyereményjátékban való Részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, a Videójáték teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, valamint a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.10.       A Részvétel fennállásának feltételeit a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

2.11.       A Nyereményjátékból – a Szervező, valamint a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és Nyereményjátékon történő Részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoznak.

2.12.       A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azon Részvételek, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Nyereményjáték témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Részvétel során tanúsított magatartásért, valamint a Részvétel során elhangzottak tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Részvétellel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, valamint a Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező, valamint a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból azonnali hatállyal kizárja.

 

3.             A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.         A Nyereményjáték 2019. július 27. napján, szombaton a Rendezvény kezdetétől – 2019. július 28. napján, vasárnap a Lebonyolító által a Standnál megjelölt időpontig, de legkésőbb a sorsolás időpontjáig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”).

 

4.             A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Nyereményjáték menete a következő:

A Nyereményjáték során 1 (egy) darab Videójáték alkalmával 2 (kettő) darab Játékosnak van lehetősége 2 (kettő) darab, a Standnál tartózkodó influencer kihívására („2 vs. 2 játék”). Az influencereket a Videójátékban megverő Játékosok válnak jogosulttá a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában megjelölt sorsoláson való részvételre. A Játékosok a Játékidőtartam alatt korlátlan számú Videójátékban való részvételre jogosultak.

4.2.         Lebonyolító a Leaderboard rendszer által történő 1 (egy) darab sorsolás alkalmával sorsol ki 2 (kettő) darab nyertes Játékost (a továbbiakban: „Nyertes Játékos” vagy „Nyertes Játékosok”).

A sorsolás időpontja: 2019. július 28. napja, vasárnap 18 óra 30 perc. 

A sorsolás helyszíne: a Rendezvényen található Stand (cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.).

4.3.         Nyeremények: A Nyereményjátékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények (a jelen Játékszabályzatban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”):

  • A Nyereményjáték során használt, valamint a Nyereményjátékban résztvevő influencerek által a Nyereményjáték végén dedikált, 2 (kettő) darab Samsung C24RG50 24 hüvelykes ívelt monitor

  • 1 (egy) darab Játékos kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre, azaz 1 (egy) darab Samsung C24RG50 24 hüvelykes ívelt monitorra válhat jogosulttá a Nyereményjáték során. 

4.4.         A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.5.         A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

5.             NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.         A Lebonyolító a Standnál a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában megjelölt sorsolást követően hirdeti ki a 2 (kettő) darab Nyertes Játékost (a továbbiakban: „Eredményhirdetés”). Amennyiben a Nyertes Játékosok személyesen nem jelennek meg az Eredményhirdetésen, úgy a Lebonyolító velük ezt követően telefonon veszi fel a kapcsolatot.

5.2.         A Nyereményüket a Nyertes Játékosok személyesen a Rendezvényen felállított Standnál a Lebonyolítótól, valamint a Rendezvény lezártát követően a Lebonyolító alábbi címén tudják átvenni: 1118 Budapest, Ménesi út 22.

5.3.         A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Játékost, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Részvétele során megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, valamint a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1.         A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG MONDOCON 1. SZ. NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Részvétel hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, telefonszámelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         A Szervező, valamint a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

8.4.         Amennyiben a Játékos a Részvétele közben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, valamint a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5.         Szervező, valamint a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Videójáték rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Videójáték nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Nyereményjátékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Nyereményjáték feltételeivel. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.7.         Szervező, valamint a Lebonyolító nem tehető felelőssé a Nyereményjáték téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8.         Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9.         Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.10.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. július 19.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

 

 

[1]A Rendezvénnyel kapcsolatban további információ a Rendezvény honlapján található meg: http://www.mondocon.hu/2019_summer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „SAMSUNG MONDOCON 1. SZ. NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ"

 

1. Az adatkezelő

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung", vagy „Adatkezelő"). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja 

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG MONDOCON 1. SZ. NYEREMÉNYJÁTÉKBAN" (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak (a továbbiakban: „Játékos") a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Esport Universum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: 01-10-049401; adószám: 10516771-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító" vagy „Adatfeldolgozó") látja el. Ilyen feladat például: a Nyereményjáték helyszíni lebonyolítása, valamint a Nyeremény Nyertes Játékos részére történő átadása.

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR") 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos az egyik fél. A szerződés (Nyereményjáték) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

a nyertes Játékosok („Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli; 

a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

4. A kezelt adatok köre

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli:

Játékos teljes neve;

Játékos telefonszáma.

 

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

 

5.2. Nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

7.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

7.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

 

8.2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

8.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

 

8.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal