„SAMSUNG EXPERIENCE STORE – HOZD VISSZA RÉGI KÉSZÜLÉKED PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

"SAMSUNG EXPERIENCE STORE – HOZD VISSZA RÉGI KÉSZÜLÉKED PROMÓCIÓ" RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2017-10-16

1.         Promócióban való részvétel feltételei

1.1       A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; nyilvántartja: a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; elérhetősége: kapcsolat@samsung.hu) („Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

1.2       A promóció neve: SAMSUNG EXPERIENCE STORE – HOZD VISSZA RÉGI KÉSZÜLÉKED PROMÓCIÓ  („Promóció”).

            A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/article weboldalon hirdeti meg.

            A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el:

            www.samsung.com/hu/article

1.3       A Promóció időtartama: 2017. október 16. napján 00:00:00 órától 2017 december 31. napján 23:59:59 óráig (’Promóciós Időszak’) az 1.5. pontban meghatározott Samsung Experience Store üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”) nyitvatartási ideje szerint, vagy az Üzletek által megjelölt Termékek készletének erejéig tart. A különböző nyitvatartási időkről részletesebb tájékoztatás a http://www.samsung.com/hu/ses/retail.html oldalon található telefonszámokon kapható felvilágosítás.

1.4.       A Promócióban érintett termékek („Termék” vagy „Termékek”): 

  • Samsung Galaxy okostelefonok

  • Samsung Galaxy tabletek

 

1.5       A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”):

  • Samsung Experience Store, Europark (1191, Budapest Üllői út 201.)

  • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

  • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

  • Samsung Experience Store, Westend CityCenter (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

  • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

  • Samsung Experince Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

  • Samsung Experince Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a.)

  • Samsung Experince Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 

1.6       A Promóció tárgya: Amennyiben a jelen részvételi feltételek 1.7 pontjában meghatározott Résztvevő, a Promóciós Időszak alatt, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Samsung által forgalmazott Terméket (azaz Samsung Galaxy okostelefont vagy Samsung Galaxy tabletet) vásárol, úgy lehetősége van a tulajdonában levő használt mobiltelefon készüléke árának beszámítására (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A használt készülékek átvételkori árát független szakértő állapítja meg. Amennyiben a használt mobiltelefon készülék átvételkori ára magasabb a Termék vételáránál, úgy a különbözetet nem áll módunkban megtéríteni.

 

A használt mobiltelefon készülék átadására adás-vételi szerződés keretében kerül sor, melyet a RENDO Digital Kft., illetve a WMB Mobil Kft. nevében az Üzletek kötnek meg a fogyasztóval.

 

A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott Kedvezményt a Promóció időtartamára tudja biztosítani.

A Kedvezmény kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

            A Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező termékekért vállal felelősséget.

1.7.      Résztvevők köre, részvételi feltétételek elfogadása

A Promócióban kizárólag az a 18 év feletti, cselekvőképes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

Amennyiben a vásárlást követően a Promócióban vásárolt Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Üzletek honlapján kapható több tájékoztatás.

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek) időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat         maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel önkéntes.     

2.         Személyes adatok kezelése

A Samsung tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Samsung nem kezel személyes adatot.  

Egyebekben a Samsung adatkezelési tevékenységéről itt tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

3.         Egyéb rendelkezések

3.1       A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

3.2       A fenti 3.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

3.3       A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

3.4       A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.5       Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

3.6       Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Kelt: 2017.október 12.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal