A „NYERJ EGY SAMSUNG GALAXY S10-ET!” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-05-16

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)
 

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES. 

1.            A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A NYERJ EGY SAMSUNG GALAXY S10-eT!” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fsz.; cégjegyzékszám: 13-09-197246; adószám: 12540280-2-13) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen Játékszabályzat 2.5. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt

2.1.1.      a 2019. május 16. és 2019. május 19. között megrendezésre kerülő Gourmet Fesztiválon (helyszín: Budapest, Millenáris Park, 1024 Kis Rókus u. 16-20.) kihelyezett „Samsung Galaxy Studio” standnál részt vesz a Food Academy mini workshop-on¸ valamint

2.1.2.      a Szervező képviselői által rendelkezésre bocsátott tabletes regisztrációs felületen („Jelentkezési lap”) megadja a következő adatait: (i) teljes név, (ii) telefonszám, (iii) e-mail cím, (iv) életkor; továbbá a „Játékszabályzatot elfogadom”, valamint az „Adatkezelési tájékoztatót elfogadom” dobozok megjelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt (a továbbiakban együttesen: ”Pályázat”).

2.2.         Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. 1 (egy) darab Játékos kizárólag 1 (egy) darab Pályázat benyújtására jogosult, azaz 1 (egy) alkalommal vehet részt a Játékban, illetve a Nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.5.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.6.         A Játékosok a Pályázat során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, törlése, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.8.         Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.9.         A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik, így különösen a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük és saját telefonszámuk megadásával nyújtanak be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet és nem saját telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és telefon használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.10.       A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.11.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és / vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.12.       A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

3.            A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. május 16. napján 12 óra 00 perctől - 2019. május 19. napján 23 óra 00 percig, a Gourmet Fesztivál nyitvatartási ideje alatt érhető el (a jelen Játékszabályzatban: „Játék időtartama”).

4.            A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Játékos a Gourmet Fesztiválon, annak ideje alatt kihelyezett „Samsung Galaxy Studio” installáción részt vesz a Food Academy mini workshop-on, és a Szervező képviselői által rendelkezésre bocsátott tabletes Jelentkezési lapon megadja a következő adatait: (i) teljes név, (ii) telefonszám, (iii) e-mail cím, (iv) életkor; valamint a „Játékszabályzatot elfogadom”, továbbá az „Adatkezelési tájékoztatót elfogadom” dobozok megjelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

4.2.         A Játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.3.         A Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító által felállított zsűri a sorsoláson összesen 1 (egy) darab nyertes Pályázatot és 3 (három) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki, sorrendbe állítva a kisorsolt Pályázatokat, melyek közül az első helyezettet adja sorrendben az 1. (első) kisorsolt Pályázat, a további 3 (három) helyezettet pedig a kisorsolt 3 (három) darab tartaléknyertes Pályázat. A nyertes és tartaléknyertes Játékosok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározottak szerint, amennyiben az előttük álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertes Játékosok valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A sorsolás időpontja: 2019. május 23. napja, 11 óra 00 perc.

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító budapesti fióktelepe, amelynek címe: 1054 Budapest, Hold utca 21.

4.4.         Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerül az alábbi nyeremény (a jelen Játékszabályban: „Nyeremény”):

 • 1 (egy) darab bruttó 350 000 Ft (azaz Háromszázötvenezer forint) értékű[1] Samsung Galaxy S10+ (128 GB) kártyafüggetlen telefonkészülék.

 • A Nyeremény színének megválasztása a Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik.

4.5.         A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

4.6.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.            NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.         A Lebonyolító a jelen Játékszabályzat 4.4 pontjában meghatározott Nyeremény esetén legkésőbb a sorsolás időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost az általa megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést annak megküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a palicz.fanni@hps.hu e-mail címre küldött levélben visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertes Pályázatot jelöl ki.

5.2.         Amennyiben a nyertes Játékos - vagy tartaléknyertes Játékos esetén a tartaléknyertes Játékos - kizárásra kerül, úgy helyére az utána következő tartaléknyertes Játékos kerül (tehát feljebb sorolódig). Amennyiben a határidőn belül a kisorsolt 1 (egy) darab nyertes és 3 (három) darab tartaléknyertes Pályázat közül nem kerül ki 1 (egy) darab érvényes Pályázat sem, abban az esetben a Szervező megbízásából a Lebonyolító újból 1 (egy) darab nyertes és 3 (három) darab tartaléknyertes Pályázatot jelöl ki az eredeti kiválasztás módszere és feltételei szerint. A folyamat addig ismétlődik, amíg a sorsolás nem eredményez 1 (egy) darab érvényes nyertes Pályázatot.

5.3.         A Nyereményt a nyertes Játékos - vagy tartaléknyertes Játékos esetén a tartaléknyertes Játékos -személyesen veheti át a Lebonyolító budapesti fióktelepén (cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.) a Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 2019. június 15. napjáig. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.            ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

               A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatvédelmi tájékoztatás a NYERJ EGY SAMSUNG GALAXY S10-eT!nyereményjátékhoz” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

8.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.2.         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3.         Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét a jelen Játékszabályzat 5.3 pontjában foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől / Lebonyolítótól nem követelheti.

8.4.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.         Amennyiben a kapcsolat (bármely okból) a Pályázat beküldése közben megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben a Pályázatban szereplő adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.7.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8.         A Szervező, valamint a Lebonyolító kizárja a felelősségét a kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.9.         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.10.       Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.11.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.12.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article

Budapest, 2019. május 16. 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

[1] Ajánlott fogyasztói ár

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A „NYERJ EGY SAMSUNG GALAXY S10-ET!" NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ 

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767, a továbbiakban: „Adatkezelő" vagy „Samsung"). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja 

A Samsung, mint adatkezelő a „NYERJ EGY SAMSUNG GALAXY S10-ET!" nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fsz.; cégjegyzékszám: 13-09-197246; adószám: 12540280-2-13) (a továbbiakban: „Lebonyolító", illetve „Adatfeldolgozó") látja el. Ilyen feladat például: a Nyeremény nyertes Játékos vagy tartaléknyertes Játékos részére történő átadása. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR") 6. cikk (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő játékos az egyik fél. A szerződés (Nyereményjáték) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul: 

a nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos esetén a nyertes tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékos") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli; 

a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli. 

4. A kezelt adatok köre 

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Nyertes Játékos és a Nem Nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli: 

 •  
  • teljes név;
  • életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e);
  • e-mail cím;
  • telefonszám. 

Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékosok személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a regisztráció során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban. 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai 

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. 

5.2. Nyertes Játékos személyes adatai 

A Nyertes Játékos személyes adatai az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékos személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékos részére kiszolgáltatott Nyereményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül. 

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal 

7.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

7.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

8.2 Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

8.3 A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

8.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal