A ”SAMSUNG QLED PROMÓCIÓ” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A ”SAMSUNG QLED PROMÓCIÓ” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

2017-04-17

A ”Samsung QLED Promóció” elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117610/2017.

 

 

1.         A játék szervezője

 

A ” Samsung QLED Promóció” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószáma: 10276451-2-16) (”Szervező”).

 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.) (”Lebonyolító”) látja el.

 

2.         A játékban történő részvétel feltételei

 

 1.  
  1. A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, a 2.7 és 2.8 pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

 •  
  1.  
   • 2017. április 18. és 2017. június 18. napja között vásárol Samsung QLED TV-t bármelyik magyarországi Media Markt üzletben (a Játékban résztvevő Media Markt áruházak listája megtalálható a jelen Játékszabály 1. számú mellékletében), vagy a Media Markt webáruházban (a vásárlás időpontját a vásárlásról kiállított nyugta vagy számla keltének időpontja igazolja, amellyel kapcsolatban felhívjuk a Játékosok figyelmét arra, hogy a számla akkor kerül kiállításra, amikor a termék kiszállításra/átvételre került)

     

   • majd legkésőbb 2017. június 30. napjáig elküldi regisztrációját a qled@hps.hu email címre, amely során megadja a következő személyes adatait: teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, valamint csatolja a vásárlást igazoló számla, vagy nyugta másolatát („Regisztráció”). A Regisztrációval a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi rendelkezést. A Játékos a regisztrációját követően visszaigazolást kap e-DM formájában, amelyhez a Játékos a regisztrációjával kifejezetten és önkéntesen a hozzájárulását adja.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

 

Egy Játékos a Játék teljes időtartama egy Pályázatot nyújthat be a Játékba.

 

A Játékról részletes információ a www.samsung.com/hu/article  oldalon érhető el (a továbbiakban „Weboldal”).

 

 1.  
  1. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

 1.  
  1. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

    

  2. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1.  
  1. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

 1.  
  1. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

 1.  
  1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

    

  2. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

    

3.         A játék időtartama

 

A Játékosok a 2017. április 18. napja és 2017. június 18. napja közötti vásárlásokkal vehetnek részt a Játékban.

 

A Játékosok 2017. április 18. napján 00 óra 00 pertől 2017. június 30. napján 23 óra 59 percig küldhetik meg regisztrációjukat a Játékba.

 

4.         A játék menete

 

 

 1.  
  1. A Játék során a Játékos feladata, hogy vásárol Samsung QLED TV-t valamelyik    magyarországi Media Markt üzletben vagy a Media Markt webáruházban. Ezt követően regisztráló üzenetet küld a qled@hps.hu e-mail címre a személyes adataival, a vásárlást igazoló számla, vagy nyugta másolatával együtt.

    

  2. A sorsolás

    

   4.2.1. A Játékosok által a Játék időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül 2017. július 3. napján 12:00 órakor a Szervező a Lebonyolító 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti telephelyén – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a nyertes Pályázatokat. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a közjegyző az aláírásával hitelesít.

   Szervező a sorsolások alkalmával 3 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

    

    

5.        Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 

 1.  
  1. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

Fődíj

 

 • 1 darab Audi Q5 2.0TDI (a gépjármű forgalomba helyezési költségeit a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás költségén kívül a Szervező viseli)

   

  Egyéb nyeremények:

   

 • 1 darab 49”-os Samsung UHD TV

 • 1 darab Samsung hangprojektor

   

  (Továbbiakban: ”Nyeremények”)

   

 1.  
  1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok a Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is.

 

 1.  
  1. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy darab Nyereményre lehet jogosult. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 

 1.  
  1. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolja az Értesítést. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

 

Az egyéb nyereményeket a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által a Regisztráció során megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 30 napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

A Fődíjat a nyertes Játékos a Porsche Hungaria által kijelölt hivatalos márkakereskedésben veheti át előre egyeztetett időpontban, amelyre a Porsche Hungáriától kapott tájékoztatás szerint előre láthatóan 2017. év 42-44. hetében kerülhet sor attól függően, hogy a kijelölt hivatalos márkakereskedéshez mikor érkezik meg a nyereményautó, és az mikor helyezhető forgalomba. A Fődíj átvételének lehetséges időpontjáról – a Porsche Hungáriától kapott információk alapján - a Szervező illetve a Lebonyolító haladéktalanul tájékoztatni fogja a nyertes Játékost. A nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség a nyertes Játékost terheli. A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele tekintetében a Szervezővel, a Lebonyolítóval illetve a nyereményt átadó márkakereskedéssel mindenben együttműködni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel.

 

 1.  
  1. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.         Adózás

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.         Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

 

7.1    A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

 1.  
  1.  
   1. Lebonyolító, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

   2. a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

   3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A Lebonyolító tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékkal kapcsolatban a Lebonyolító a Játékosok személyes adatait (teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Játékban való részvétel céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli. A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

 

Az adatok kezelését és feldolgozását a HPS Experience Kft. végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-117610/2017.

7.2       A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játék keretében esetlegesen megadott személyes adatait a Lebonyolító, mint adatkezelő a Játék lebonyolításával összefüggő célból kezelje, illetve a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

 

            Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a qled@hps.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban felvilágosítást a fenti elérhetőségen kaphat a Játékos.

 

7.3.    Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a Személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Lebonyolító köteles bizonyítani. Amennyiben a Játékos az Adatvédelmi Törvény szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Lebonyolító számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Játékos visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban további információt a Lebonyolító következő elérhetőségén lehet kérni: qled@hps.hu.

 

7.4.      A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8.         Vegyes rendelkezések

 

8.1     A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2        A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

8.3       A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a qled@hps.hu e-mailcímet, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, az e-mail címet illetve az azokat működtető szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.5       Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6       Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a https://samsung.com oldalon.

 

 

 

 

Budapest, 2017. április 5.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

A promócióban résztvevő Media Markt áruházak listája

 

Békéscsaba

5600 Békéscsaba Andrássy út 37-43.

Budaörs

2040 Budaörs Petőfi Sándor u. 64.

Budapest - Aréna Pláza

1087 Budapest Kerepesi út 9.

Budapest – Árkád

1106 Budapest Örs vezér tere 25.

Budapest – Buda (Mammut)

1024 Budapest Lövőház utca 2-4.

Budapest - Duna

1138 Budapest Váci út 178.

Budapest - Kispest

1191 Budapest Üllői út 201-231.

Budapest – Megapark

1204 Budapest Mártírok útja 292.

Budapest - Pólus

1152 Budapest Szentmihályi út 131.

Budapest – Stop Shop

1037 Budapest Bécsi út 136.

Budapest - Westend

1062 Budapest Váci út 1-3.

Debrecen

4024 Debrecen Csapó u. 30.

Győr

9027 Győr Budai út 1

Győr 2.

9012 Győr Királyszék utca 33.

Kecskemét

6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2.

Miskolc

3533 Miskolc Király u. 1/A

Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza László u. 12.

Pécs

7622 Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 11.

Szeged

6724 Szeged Londoni krt. 3.

Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár Palotai út 6.

Szolnok

5000 Szolnok Felső Szandai rét 1

Szombathely

9700 Szombathely Varasd u. 1.

Veszprém

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 3.

Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 5-7.

 

Webshop: www.medimarkt.hu

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal