A „SAMSUNG MEMBERS – EGY HÓNAP HBO GO FILMÉLMÉNY AJÁNDÉKBA” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-03-27

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG MEMBERS - EGY HÓNAP HBO GO FILMÉLMÉNY AJÁNDÉKBA” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen Szabályzat 2.2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán keresztül elérhető, valamint a Szervező által biztosított 10.000 (Tízezer) darab, 16 számjegyből álló ajándék voucher kód egyikét (a továbbiakban voucher kódonként: „Kupon”) letölti, továbbá

2.1.2.      a Kupon letöltésével egyben elfogadja a jelen Szabályzat által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.5.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében részlegesen korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kupon igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.6.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3.         A Szervező a Promóciót a Promóció Időtartama alatt kizárólag a 10.000 (Tízezer) Kupon készletének erejéig tudja biztosítani.

 

3.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

3.1.         A Promóció 2020. március 31. napján 16 óra 00 perctől – 2020. május 31. napján 23 óra 59 percig, vagy a 10.000 (Tízezer) Kupon készletének erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóció Időtartama”).

3.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót a Promóció Időtartama alatt kizárólag a 10.000 (Tízezer) Kupon készletének erejéig tudja biztosítani.

 

4.             A PROMÓCIÓ TÁRGYA

4.1.         A Résztvevő a Promóció Időtartama alatt a Samsung Members alkalmazásban elérhető Kupont „1 hét próbaidőszak + 1 hónap ráadás” időtartamra szóló díjmentes HBO GO előfizetésre válthatja be a www.hbogo.hu weboldalon keresztül az alábbi feltételekkel:

  • Amennyiben a Résztvevőnek már meglévő előfizetése van az HBO GO szolgáltatásra és az 1 (egy) hetes próbaidőszakot már beváltotta, vagy az 1 (egy) hetes próbaidőszak beváltása alatt váltja be a Kupont, úgy a Résztvevő a Kupont csak az 1 (egy) hónapra vonatkozó időszakra használhatja fel, tekintettel arra, hogy a Résztvevő már korábban élt a próbaidőszak lehetőségével.

  • Amennyiben a Résztvevő korábban HBO GO előfizető volt és már elhasználta az 1 (egy) hetes próbaidőszakot, úgy ismételt regisztrációt követően a Résztvevő a Kupont csak az 1 (egy) hónapra vonatkozó időszakra használhatja fel, tekintettel arra, hogy a Résztvevő már korábban élt a próbaidőszak lehetőségével.

  • A Kupon a jelen pontban megjelölt feltételek szerint 2020. március 31. napjától kezdődően – 2020. június 30. napjáig váltható be a www.hbogo.hu weboldalon.

4.2.         A Kupon pontos beváltására vonatkozóan és az HBO GO előfizetés tartalma tekintetében további információ a www.hbogo.hu weboldalon keresztül érhető el.

4.3.         A Szervező nem felelős a HBO GO előfizetés tartalmáért, valamint a szolgáltatás elérhetőségéért és működéséért. A Szervező az ebből eredő mindennemű felelősségét kizárja.

4.4.         A Kupon másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

4.5.         A Szervező a Kupon esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kupon vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

4.6.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót a Promóció Időtartama alatt kizárólag a 10.000 (Tízezer) Kupon készletének erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A jelen Promócióval kapcsolatban felmerülő esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kupon fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhatnak: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/, továbbá a Samsung Members alkalmazáson belüli adatkezelésről a Résztvevők az alkalmazáson belül, az adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhatnak.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kupon- biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kupon biztosítása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         A Szervező a Kupon esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kupon vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

7.3.         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.4.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.5.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.6.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.7.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.8.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020. március 31.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal