A „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-11-29

A „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

1.2.         A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Centrade Cheil HU Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., cégjegyzékszám: 01-09-330459; adószám: 26528647-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a jelen Játékszabályzat 2.3. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartama (a továbbiakban: „Játékidőtartam”) alatt

2.1.1.      érvényes pályázatot ad le a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán közzétett weboldalon, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott adatok megadásával a jelen Játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartam alatt (a továbbiakban: „Pályázat”), továbbá aki

2.1.2.      a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.3.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában megjelölt nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egy (1) darab érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek.

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.         A Játékosok a Pályázatban megadott, a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, melyek a következők: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) e-mail cím, (iv) telefonszám. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, helytelen megadása, stb.) a Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.         A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.         A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Samsung Members alkalmazásukon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglaltaknak. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Samsung Members profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Samsung Members profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

3.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. november 29. napjától 12 óra 00 perctől – 2019. december 22. napján 23 óra 59 percig tart. A Játék 24 (huszonnégy) játéknapból áll. Az első játéknapot kivéve, minden játéknap az adott nap 00 óra 00 perctől, azonos nap 23 óra 59 percig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játéknap”).

 

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Szervező a Játék indításaként 2019. november 29. napján 12 óra 00 perckor közzétesz 1 (egy) darab bejegyzést a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán (a továbbiakban: „Kedvezmények”), mely tartalmazza a Pályázat leadásához szükséges weboldal internetes címét (a továbbiakban: „Weboldal”), amely az összes Játéknapra vonatkozóan érvényes.

4.2.         A Játékos feladata a következő:

(i) látogassa meg a Kedvezmények oldalon megjelenített bejegyzésben található Weboldalra vezető hivatkozást, és

(ii) adjon le érvényes Pályázatot a Weboldalon a következő adatok megadásával: (a) vezetéknév, (b) keresztnév, (c) születési dátum, (d) e-mail cím, (e) telefonszám.

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki legalább egy (1) darab érvényes Pályázatot beküld. A Játékidőtartamon kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.3.         A jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában felsorolt nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint.

A Szervező 16 (tizenhat) darab sorsolás alkalmával választ ki a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában meghatározott Nyeremények esetében összesen 514 (ötszáztizennégy) darab nyertes Pályázatot, valamint azonos számú, azaz összesen 514 (ötszáztizennégy) darab tartaléknyertes Pályázatot, sorrendbe állítva a kisorsoltakat, melyben első körben a nyertes Pályázatok, majd ezt követően a tartaléknyertes Pályázatok kerülnek kisorsolásra. A nyertes Játékosok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a jelen Játékszabályzat 4.5. pont szerinti Nyereményekre a Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben a nyertes Játékosok közül valamelyik személy kizárásra kerül, úgy helyére a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül. Amennyiben a jelen Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározott határidőn belül a kisorsolt nyertes, valamint tartaléknyertes Pályázatok közül nem kerül kijelölésre a jelen pontban meghatározott számú érvényes, valamint érvényesen megerősített Pályázat, abban az esetben a Szervező megbízásából a Lebonyolító a hiányzó érvényes Pályázatokkal megegyező számú nyertes és tartaléknyertes Pályázatot jelöl ki az eredeti kiválasztás módszere és feltételei szerint. A folyamat addig ismétlődhet, amíg a sorsolás nem eredményez a jelen pontban meghatározott számú nyertes Pályázatot.

A Játék 3. pontjában írt időtartama alatt ugyanazon Játékos által leadott több Pályázat esetén csak 1 (egy) Pályázat választható ki nyertes Pályázatként. A már nyertes Játékos további Játéknapokra leadott Pályázata(i) kizárásra kerülnek, tehát a Játékos a Játék során kizárólag 1 (egy) alkalommal válhat jogosulttá Nyereményre.

4.4.         A sorsolások időpontjai és helyszíne:

A Játék során 16 (tizenhat) alkalommal kerül sor sorsolásra az alábbi időpontokban:

1. 2019. december 2. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 1”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- az első Játéknap (2019. november 29.) nyertes Játékosa(i);

- a második Játéknap (2019. november 30.) nyertes Játékosa(i);

- a harmadik Játéknap (2019. december 1.) nyertes Játékosa(i);

2. 2019. december 3. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 2”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a negyedik Játéknap (2019. december 2.) nyertes Játékosa(i);

3. 2019. december 4. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 3”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- az ötödik Játéknap (2019. december 3.) nyertes Játékosa(i);

4. 2019. december 5. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 4”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a hatodik Játéknap (2019. december 4.) nyertes Játékosa(i);

5. 2019. december 6. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 5”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a hetedik Játéknap (2019. december 5.) nyertes Játékosa(i);

6. 2019. december 9. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 6”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a nyolcadik Játéknap (2019. december 6.) nyertes Játékosa(i);

- a kilencedik Játéknap (2019. december 7.) nyertes Játékosa(i);

- a tizedik Játéknap (2019. december 8.) nyertes Játékosa(i);

7. 2019. december 10. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 7”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizenegyedik Játéknap (2019. december 9.) nyertes Játékosa(i);

8. 2019. december 11. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 8”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizenkettedik Játéknap (2019. december 10.) nyertes Játékosa(i);

9. 2019. december 12. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 9”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizenharmadik Játéknap (2019. december 11.) nyertes Játékosa(i);

10. 2019. december 13. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 10”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizennegyedik Játéknap (2019. december 12.) nyertes Játékosa(i);

11. 2019. december 16. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 11”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizenötödik Játéknap (2019. december 13.) nyertes Játékosa(i);

- a tizenhatodik Játéknap (2019. december 14.) nyertes Játékosa(i);

- a tizenhetedik Játéknap (2019. december 15.) nyertes Játékosa(i);

12. 2019. december 17. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 12”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizennyolcadik Játéknap (2019. december 16.) nyertes Játékosa(i);

13. 2019. december 18. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 13”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a tizenkilencedik Játéknap (2019. december 17.) nyertes Játékosa(i);

14. 2019. december 19. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 14”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a huszadik Játéknap (2019. december 18.) nyertes Játékosa(i);

15. 2019. december 20. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 15”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a huszanegyedik Játéknap (2019. december 19.) nyertes Játékosa(i);

16. 2019. december 23. napján, 10:00 – 11:00 óra között (a továbbiakban: „Sorsolás 16”), ahol kisorsolásra kerül(nek):

- a huszankettedik Játéknap (2019. december 20.) nyertes Játékosa(i);

- a huszanharmadik Játéknap (2019. december 21.) nyertes Játékosa(i);

- a huszannegyedik Játéknap (2019. december 22.) nyertes Játékosa(i);

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2.).

4.5.         Nyeremény: A Játékban az alábbi nyeremények (a jelen Játékszabályzatban: „Nyeremény” vagy együttesen „Nyeremények”) kerülnek kisorsolásra:

 1. 1 (egy) darab Samsung Galaxy Watch Active2 (44mm, fekete színű, rozsdamentes acél) típusú okosóra

 2. 30 (harminc) darab, egyenként 10.000,- (tízezer) forint értékű Libri ajándékkártya (a továbbiakban: „Libri Ajándékkártya”), melyek a következő módokon és feltételek mellett használhatóak fel:

  1. A Libri Ajándékkártyával egyaránt vásárolhat a Libri Könyvesboltokban és a www.libri.hu oldalon.

  2. A Libri Ajándékkártyával a Libri Antikváriumban is vásárolhat.

  3. A www.libri.hu oldalon Libri Ajándékkártyával vásárolt termékeket országszerte számos Pick Pack Ponton átveheti, valamint postai és futáros szállítást is választhat.

  4. Amennyiben a www.libri.hu oldalon szeretne Libri Ajándékkártyával fizetni, és a megvásárolni kívánt áru(k) értéke magasabb, mint a kártyán rendelkezésre álló összeg, úgy a különbözetet más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, másik ajándékkártya) segítségével is kifizetheti.

  5. Libri Ajándékkártyája egyenlegét és érvénytartamát bejelentkezés után bármikor ellenőrizheti az „Adataim” menüpont „Libri ajándékkártya” rovatában, vagy bármely Libri Könyvesboltban.

  6. Minden, a Libri Ajándékkártya egyenlegével kapcsolatos információ a Libri Könyvesboltokban, a www.libri.hu oldalon és ügyfélszolgálatukon érhető el. A kártyára feltöltött összeg első felhasználására leghamarabb a feltöltés napját követő napon kerülhet sor.

  7. A Libri Ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a kártya a birtokában van, az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható. A Libri a feltöltést követően a kártya tulajdonjogát semmilyen körülmények között nem vizsgálja, az ez irányú kérelmek teljesítését kizárja.

  8. A Libri Ajándékkártya 2019. november 29. napjától számított 12 (tizenkettő) hónapig érvényes, a rátöltött összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt lehetséges. Az érvényesség lejártát követően a kártya vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható fel, a fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód.

  9. A Libri Ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható, és visszavásárlására sincs mód.

  10. A Libri nem vállal felelősséget az ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, pótlása nem lehetséges.

  11. Libri Ajándékkártyáját ne dobja ki addig, míg megrendelését kézhez nem vette, hiszen a kártyára szüksége lehet esetleges reklamációk vagy visszáruzás során. Az ajándékkártya bolti felhasználásához a kártya átadása szükséges.

 3. 1 (egy) darab Samsung Galaxy Tab S6 (szürke, LTE) típusú táblagép

 4. 10 (tíz) darab „családi – 2 felnőtt + 2 gyermek” típusú, Városligeti Műjégpálya belépőjegy, amely a 2019/2020-as szezonban használható fel a következő feltételek mellett:

  1. A „családi – 2 felnőtt + 2 gyermek” típusú jegy gyermekek részére 14 (tizennégy) éves korig biztosít belépést.

  2. A családi jegyhez kedvezményes áron kiegészítő jegy vásárolható a 2. gyermeken felüli további gyermekek részére. Az érvényes jegyárakról a https://www.mujegpalya.hu/hu/-jegyarak oldalon tájékozódhat.

  3. 14 éves kor alatti gyermek, csak felnőtt kísérettel használhatja a létesítményt.

  4. Gyermekeknek felnőtt kísérővel a belépés 6 éves korig ingyenes.

  5. A Városligeti Műjégpálya területén tartózkodó személyekkel szemben elvárt magatartásról és szabályokról a házirend rendelkezik, mely a következő oldal felkeresésével ismerhető meg: https://www.mujegpalya.hu/hu/hazirend.

 5. 60 (hatvan) darab Cinema City „VIP” 2D típusú mozijegy voucher, amely felhasználható bármely Cinema City VIP moziban, az aktuális műsorkínálatát figyelembe véve, legkésőbb 2019. december 31. napjáig, valamint

  40 (negyven) darab Cinema City „VIP” 2D típusú mozijegy voucher (a jelen pontban megjelölt 2 (két) darab voucher együttesen: „Cinema City Kedvezmény”), amely felhasználható bármely Cinema City VIP moziban, az aktuális műsorkínálatát figyelembe véve, legkésőbb 2019. május 25. napjáig.

  Felhasználási feltételek:

  1. a Cinema City Kedvezmény Magyarország Cinema City VIP mozijában felhasználható, további információk a http://www.cinemacity.hu/vip weboldalon érhető el;

  2. a Cinema City Kedvezményt a pénztárban kinyomtatva vagy bediktálva van lehetőség mozijegyre váltani;

  3. a Cinema City Kedvezmény 2 (két) darab „VIP” 2D típusú mozijegyre váltható be, amely darabonként 1 (egy) – 1 (egy) fő belépésére jogosít szabadon választott VIP 2D típusú előadásra a moziműsorból választva.

 6. 350 (háromszázötven) darab, 16 számjegyből álló ajándék voucher (a továbbiakban: „Voucher”) kód, mely „1 hét próbaidőszak + 3 hónap ráadás” időtartamra szóló díjmentes HBO GO előfizetésre váltható be a www.hbogo.hu weboldalon keresztül az alábbi feltételekkel:

  1. Amennyiben a nyertes Játékosnak már meglévő előfizetése van az HBO GO szolgáltatásra és az 1 (egy) hetes próbaidőszakot már letöltötte/beváltotta, vagy az 1 (egy) hetes próbaidőszak beváltása alatti időn belül van, úgy a nyertes Játékos a Vouchert csak a 3 (három) hónapra vonatkozó ajándék voucher-időszakra használhatja fel, tekintettel arra, hogy a nyertes Játékos már korábban élt a próbaidőszak lehetőségével.

  2. Amennyiben a nyertes Játékos korábban HBO GO előfizető volt és már elhasználta az 1 (egy) hetes próbaidőszakot, úgy ismételt regisztrációt követően a nyertes Játékos a Vouchert csak a 3 (három) hónapra vonatkozó időszakra használhatja fel, tekintettel arra, hogy a nyertes Játékos már korábban élt a próbaidőszak lehetőségével.

  3. A Nyeremény pontos felhasználása és tartalma tekintetében további információ a https://hbogo.hu/home weboldalon érhető el. A Szervező nem felelős a HBO GO előfizetés tartalmáért, a szolgáltatás elérhetőségéért és működéséért. A Szervező az ebből eredő minden felelősségét kizárja.

  4. A Nyeremény 2019. november 17. és 2020. március 31. között használható fel a www.hbogo.hu weboldalon.

 7. 30 (harminc) darab, egyenként 3.500,- (Háromezerötszáz) forint értékű Starbucks ajándékkártya (a továbbiakban: „Starbucks Ajándékkártya”), amely felhasználható bármelyik magyarországi Starbucks kávézóban fizetőeszközként.

  1. A Starbucks Ajándékkártya bármely magyarországi Starbucks kávézóban felhasználható.

  2. A Starbucks Ajándékkártya 2019. november 29. napjától számított 24 (huszonnégy) hónapig érvényes, a rátöltött összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt lehetséges. Az érvényesség lejártát követően a kártya vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható fel, a fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód.

  3. A Starbucks Ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható, és visszavásárlására sincs mód.

  4. A Starbucks nem vállal felelősséget az ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, pótlása nem lehetséges.

  5. A Starbucks ajándékkártya felhasználásával kapcsolatos további információ a https://card.starbucks.hu/ weboldalon érhető el.

 8. 1 (egy) darab Samsung 32" Ívelt Gaming Monitor (modellkód: LC32JG51FDUXEN)

 9. 1 (egy) darab Samsung WW70 7 kg-os mosógép QuickDrive™ technológiával (modellkód: WW70M644OPW/LE)

 10. 20 (húsz) darab páros (két fő részére szóló) belépőjegy (a jelen Szabályzatban a 2 (két) darab belépőjegy együttesen: „Experidance Nyeremény”) az Experidance – Cinderella családi mesemusical előadásra (a továbbiakban „Rendezvény”), amely 2019. december 28. napján, a RaM Colosseumban megerendezésre kerülő, 17:00 órakor kezdődő előadásra jogosít fel belépésre, valamint a Rendezvény területén történő tartózkodásra.

  1. 1 (egy) nyertes Játékos kizárólag 1 (egy) darab Experidance Nyereményre válhat jogosulttá a Játékban.

  2. További információ a Rendezvénnyel kapcsolatosan az Experidance honlapján érhető el: https://experidance.hu/.

 11. 1 (egy) darab LEGO® Star Wars™ 75255 Yoda™ játékszett, amelyről további információ az alábbi weboldalon található: https://www.lego.com/hu-hu/product/yoda-75255.

 12. 1 (egy) darab LEGO® Star Wars™ 75249 Ellenállás Y-szárnyú vadászgép™ játékszett, amelyről további információ az alábbi weboldalon található: https://www.lego.com/hu-hu/product/resistance-y-wing-starfighter-75249.

 13. 1 (egy) darab Samsung Note10 (SM-N970F/DS, Fénylő Fekete színű), 256GB típusú okostelefon.

 14. 6 (hat) darab, egyenként 25.000,- (Huszonötezer) forint értékű online Media Markt ajándékkártya (a továbbiakban: „Media Markt Ajándékkártya”), amely felhasználható bármelyik magyarországi Media Markt üzletben fizetőeszközként.

  1. A Media Markt Ajándékkártya használatához az áruházban történő fizetésnél az e-mailben kapott Media Markt Ajándékkártyát telefonkészüléke képernyőjén, vagy nyomtatott formában mutassa be a pénztárosnak.

  2. A Media Markt Ajándékkártya  a webáruházban is felhasználható a kártyaszám és a PIN kód megadásával, a fizetési módok kiválasztása után.

  3. A Media Markt Ajándékkártya 2019. november 29. napjától számított 5 (öt) évig használható fel.

  4. Az ajándékkártya felhasználásával kapcsolatos további információkért látogasson el a Media Markt honlapjára: https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ajandekkartya.html.

 15. 10 (tíz) darab Elevenpark Játszóház ajándékutalvány, mely „családi – 2 felnőtt + 2 gyermek” típusú belépőjegyre váltható be, és 2019. november 29. napjától számított 12 (tizenkettő) hónapig használható fel (a továbbiakban: „Elevenpark Ajándékutalvány”) a következő feltételek mellett:

  1. Az Elevenpark Ajándékutalvány alapján beváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosítja fel birtokosát és az adott nap zárásáig érvényes.

  2. Kisgyermekeknek felnőtt kísérővel a belépés 35 (harmincöt) hónapos korig ingyenes.

  3. Az Elevenpark Ajándékutalvány felhasználható tetszőlegesen az Elevenpark Új Buda Center (Budapest, 11. ker., Hengermalom út 19-21., Új Buda Center 2. em.), és az Elevenpark Reno (Budapest, 13. ker., Váci út 168., Reno Udvar) játszóházakban is.

  4. Az Elevenpark Ajándékutalvány felhasználásának szándékát nem szükséges előre jelezni. A választott napon a helyszínen, a pénztárnál történik az Elevenpark Ajándékutalványok belépőjegyre történő beváltása.

  5. Higiéniai okokból tilos utcai cipőben belépni a parkba. A játékokat csak mezítláb vagy zokniban szabad használni.

 16. 1 (egy) darab páros (két fő részére szóló) „Spirit Midweek 3 (három) nap / 2 (két) éj 2 (két) fő részére” ajándékutalvány a Spirit Hotel Thermal Spa Superiorba, amely a következőket tartalmazza:

  1. 2 (két) éjszaka szállás Premium kétágyas szobában;

  2. Gazdag választékú, egészséges büféreggeli és vacsora az elegáns „Onyx” étteremben;

  3. SPIRIT Üdvözlőital;

  4. Szabadon választható alkoholmentes ital a Lobby bár szűkített itallapjáról;

  5. Az „Oázis“ wellness- és fürdőrészleg korlátlan használata (kb. 10.000 m2, 22 medence): belső és külső élmény- és termálmedence, belső és külső gyermekmedence, sodrófolyosó, óriás pezsgőfürdő, belső és külső pezsgőfürdő, Kneipp taposómedence, uszoda (25m x 12m);

  6. Szauna sziget: gőzkamra, rózsa szauna, bio szauna, illatkamra, finn szauna, infra szauna, lakónium, jégkamra, stollen szauna, külső és belső pihenő, külső jakuzzi, trópusi zuhany;

  7. Fitneszterem használat;

  8. Korlátlan részvétel a szálloda napi sportprogramjain;

  9. Fürdőköpeny használat.

   Az utalvány felhasználása előzetes egyeztetéssel lehetséges, ünnepi időszakok kivételével, érkezés: vasárnap, hétfő, kedd, szerda. További részletes információ a Spirit Hotel Thermal Spa Superior weboldalán érhető el: https://www.spirithotel.hu/ajandekutalvany/.

4.6.         A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

4.7.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

5.             NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.         A Szervező a 4.4. pontban írt Játéknapokhoz tartozó sorsolási nappal azonos napon legkésőbb 23 óra 59 percig értesíti a nyertes Játékost, akivel a Pályázatában megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles a:

 1. 4.5. pontban felsorolt I., II., III., IV., VII., VIII., IX., XI., XII., XIII., XV. számú Nyeremények esetén az Értesítést legkésőbb az Értesítés kézbesítését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni e-mailes válasz formájában, a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adataitainak (teljes név, lakcím vagy postázási cím) megadásával. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékos részére új Értesítés kerül kiküldésre, amelyet a tartaléknyertes Játékos az Értesítés kézbesítését követő 72 órán (hetvenkét) belül köteles visszaigazolni és az adott Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (teljes név, lakcím vagy postázási cím) megadni. Amennyiben a tartaléknyertes Játékos a megadott határidőig nem igazolja vissza a Nyereményét, úgy a soron következő tartaléknyertes Játékos kerülhet kijelölésre; valamint a 

 2. 4.5. pontban felsorolt V., VI., X., XIV., XVI. számú Nyeremények esetén az Értesítést legkésőbb az Értesítés kézbesítését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni e-mailes válasz formájában. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékos részére új Értesítés kerül kiküldésre, amelyet a tartaléknyertes Játékos az Értesítés kézbesítését követő 72 órán (hetvenkét) belül köteles visszaigazolni. Amennyiben a tartaléknyertes Játékos a megadott határidőig nem igazolja vissza a Nyereményét, úgy a soron következő tartaléknyertes Játékos kerülhet kijelölésre.

5.2.         A Nyereményeket – az adott Nyeremény típusától függően - a nyertes Játékos, illetve a tartaléknyertes Játékos által megadott email címre, vagy postázási címre juttatja el a Szervező nevében a Lebonyolító a visszaigazolást követő 14 (tizennégy) naptári napon belül.

5.3.         A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény felhasználására újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen: nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.         Amennyiben a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.         A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Samsung Members applikáció és a Kedvezmények rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.8.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.9.         Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.10.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.11.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. november 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉK" NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung", vagy „Adatkezelő"). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja; az adatfeldolgozó

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG MEMBERS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉK" Nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak (a továbbiakban: „Játékos") a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Centrade Cheil HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-330459; adószám: 26528647-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító" vagy „Adatfeldolgozó") látja el. Ilyen feladat például: a Nyertes Játékossal történő, a Nyeremény eljuttatása céljából bonyolított kommunikáció.

 

3. A Lebonyolító megbízásából résztvevő további adatkezelők 

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, a Nyeremény Nyertes Játékos részére történő eljuttatásával (a továbbiakban „Feladat") kapcsolatos feladatok végrehajtásával a Lebonyolító által megbízott vállalkozó, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) (a továbbiakban: „Alvállalkozó") látja el. A Lebonyolító az Alvállalkozó részére csak a Feladat ellátásához feltétlenül szükséges adatokat adja át, melyeket az Alvállalkozó a saját adatvédelmi elveinek megfelelően kezel, melyekről további információ az alábbi oldalon érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR") 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos az egyik fél. A szerződés (Nyereményjáték) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul: 

a nyertes Játékosok, valamint tartaléknyertes Játékosok („Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli; 

a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

5. A kezelt adatok köre 

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok, valamint a Nem Nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli: 

Játékos vezetékneve;

Játékos keresztneve;

Játékos születési dátuma;

Játékos e-mail címe;

Játékos telefonszáma;

a Nyeremény átvételére szolgáló kézbesítési cím – amennyiben a Nyeremény jellege igényli a fizikai nyereményátadást. 

Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló tartaléknyertes Játékos személyes adatainak kezelése a Nyereményjáték lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

 

6. Az adatkezelés időtartama 

6.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai 

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

 

6.2. Nyertes Játékosok személyes adatai 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

8. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal 

8.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

8.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

9.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

 

8.2 Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

8.3 A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

 

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

 

8.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal