A „Samsung – Squiz telefonválasztó applikáció” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „Samsung – Squiz telefonválasztó applikáció” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2017-12-01

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134323/2017

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

1.1 A „Samsung – Squiz telefonválasztó applikáció” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószáma: 10276451-2-16) (a továbbiakban: ”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Direct Sales Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5., adószám: 13544562-2-43), valamint az Emil Rulez Kft. (székhely: 1125 Budapest, Kikelet utca 35. C. ép., adószám: 23697159-2-43) (a továbbiakban: ”Lebonyolítók”) látják el. 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a Squiz nevű applikációt használja a 4. pontban meghatározott módon, továbbá

2.1.2. a válaszadásával egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”a továbbiakban: Játékszabályzat”), meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – az 5.1. pontban meghatározott – személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azonban több Pályázat beküldése esetén is csak egy (1) darab érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. 

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolítók dolgozói és e személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltaknak.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.8. A Játékban való részvételt a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben a részvétel, illetve a részt vevő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő

magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2017. december 1. napján 9 óra 00 perctől – 2018. január 31. napján 23 óra 59 percig tart.

 

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK 

4.1. A Szervező a Játék során a Játék időtartama során lehetőséget biztosít a Squiz telefonválasztó applikáció használatára a Samsung Experience Store-okban, a Media Markt, a Magyar Telekom és a Telenor azon üzleteiben (a továbbiakban: „Helyszín”), ahol a Szervező promóteri aktivitást folytat.

4.2. A Játékosok feladata a 4.1 pontban megjelölt Helyszínek valamelyikén, a Samsung promóter segítségével a Játék részvételi feltételeinek elfogadása után, a Samsung promóternél lévő táblagépen kitölteni a kérdőívet, amely a Játékos számára legideálisabb készülék kiválasztásában segít. A Játékos 7 játékos kérdést kap, melyek megválaszolását követően az applikáció 3 db hozzáillő Samsung telefonra tesz javaslatot. A Játékosok között a 4.4. pontban meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki legalább egy érvényes Pályázatot beküld. A Játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál. 

A sorsolás időpontja: 2018. február 5. 11:00 óra

4.4. A Szervező fióktelepén (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. em.) a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen:

3 (három) darab nyertest, valamint

6 (hat) db tartaléknyertest sorsol ki.

A tartaléknyertesek a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban leírtak szerint, amennyiben az előte álló nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggőegyéb okból kizárásra kerül.

4.5. Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerül 1 (azaz egy) darab Samsung QE49Q7FAMTXXH típusú QLED televízió, valamint kisorsolásra kerül 1 (azaz egy) darab Samsung Galaxy S8 mobiltelefon és 1 (azaz egy) darab Samsung Gear Sport okosóra. 

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. 

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

5.1. A Szervező 2018. február 10. 14:00 óráig értesíti a nyertes Játékosokat privát e-mail üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékosok a Nyeremény átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni válaszüzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy postázási cím, ) pontosan megadni. A Szervező a visszaigazolást követően 1 munkanapon belül tisztázza a nyertes Játékosokkal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.2. A Nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékosok által megadott lakcímre vagy postázási címre továbbítja a Szervező a visszaigazolást követő 2 héten belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli. 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából, a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig, a jelen 7. pontban meghatározott időtartamig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékkal kapcsolatban a Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli. A Játékban való részvétel kapcsán a Szervező a Játékos nevét, életkorát és e-mail címét, nyertesség esetén a nyertes Játékos nevét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét vagy postázási címét (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) kezeli. A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

7.2 A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében esetlegesen megadott Személyes Adatait a Samsung mint adatkezelő a Játék lebonyolításával és a nyeremény átadásával összefüggő célból kezelje, illetve a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Adatvédelmi Törvény megtartásával történik. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célra felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „Samsung – Squiz telefonválasztó applikáció nyereményjáték” címszó feltüntetésével, vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Játékos Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, azzal a Játékosnak a Játékban való részvételi joga megszűnik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.) címén vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban felvilágosítást a fenti elérhetőségen kaphat a Játékos.

7.4. Az adatok kezelője: Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Direct Sales Kft. és az Emil Rulez Kft. mint adatfeldolgozók végzik.

7.5. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a Személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Játékos az Adatvédelmi Törvény szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Samsung számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Játékos visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban további információt a Samsung Adatkezelési Tájékoztatójában található, a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu.html elérhetőségen. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyeremény csak a Nyeremény szolgáltatója által meghatározott feltételek betartása esetén vehető igénybe. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítóktól nem követelheti.

8.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2017. november 29. 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Szervező